Nuôi dưỡng Trẻ Em

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!
NTC Malawi children eating

 

Nuôi dưỡng trẻ em (NTC) là một sáng kiến để áp dụng các nguyên tắc kinh doanh để giải quyết vấn đề đói ở trẻ em một cách bền vững. Chương trình bắt đầu với một thực phẩm dinh dưỡng cao được phát triển bởi các nhà khoa học dinh dưỡng của Nu Skin, được gọi là VitaMeal. Những lãnh đạo bán hàng của công ty, khách hàng và nhân viên có thể mua VitaMeal và chọn để tặng thức ăn cho một tổ chức phi lợi nhuận của bên thứ ba mà chuyên phân phối cứu trợ cho những người bị suy dinh dưỡng và đói kém. Từ năm 2002, Nu Skin và các nhà lãnh đạo kinh doanh, khách hàng và nhân viên đã đóng góp hơn 600 triệu bữa ăn cho trẻ em đói nghèo trên khăp thế giới. Cũng như những sản phẩm Nu Skin khác, những nhà phân phối được trả tiền hoa hồng và Nu Skin nhận một phần lợi nhuận nhỏ từ mỗi bao Viatameal, thấp hơn so với tỷ suất lợi nhuận trên hầu như tất cả các sản phẩm khác của Nu Skin.

 

Tại sao Nuôi Dưỡng Trẻ Em?

Với Nuôi dưỡng Trẻ Em, bạn biết tiền của mình sẽ mua được gì - nguồn dinh dưỡng Vitameal Bạn biết được Vitameal mà bạn nguyên góp sẽ được sử dụng như thế nào - để nuôi dưỡng những trẻ em đang cần. Bạn biết rằng sự đóng góp của bạn sẽ được tăng cường với các khoản nguyên góp phù hợp và thông qua các chương trình giáo dục và phòng ngừa bệnh tật. Và bạn biết rằng bạn đang tạo ra một sự khác biệt, với hơn 150.000 trẻ em được nuôi dưỡng mỗi ngày ở các nước trên thế giới.

 

Mua và quyên góp VitaMeal mỗi tháng và khuyến khích bạn mình làm như vậy.

 

 

 

 

Nu Skin là nhà phân phối có lợi nhuận về những sản phẩm dinh dưỡng và chăm sóc da ở 54 thị trường và được giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NUS). Nuôi dưỡng trẻ thơ là sáng kiến của Nu Skin và được đăng ký tại vài quốc gia như là một đồng liên doanh thương mại. Sáng kiến này cho phép các nhà phân phối và khách hàng của Nu Skin mua VitaMeal từ Nu Skin và quyên góp cho những tổ chức từ thiện để giúp đỡ giải quyết những vấn đề phức tạp về sự suy dinh dưỡng của trẻ em trên thế giới. Giá VitaMeal bao gồm chi phí sản xuất, chi phí chung, phân phối và bán hàng. Cũng như những sản phẩm Nu Skin khác, những nhà phân phối được trả tiền hoa hồng và Nu Skin nhận một phần lợi nhuận nhỏ từ mỗi bao Viatameal, thấp hơn so với tỷ suất lợi nhuận trên hầu như tất cả các sản phẩm khác của Nu Skin.