คุณนลินรัตน์ เกรียงธีรศร

ก่อนที่จะลาออกมาทำธุรกิจนูสกินเต็มเวลา ดิฉันทำงานประจำที่ บริษัทกรุงไทยคอมพิสเตอร์เซอร์วิสเซส ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการระบบงานคอมพิเตอร์ของธนาคารกรุงไทยและบริษัทบัตรเครดิตกรุงไทย ดิฉันสนุกและรักงานที่ทำมาก ทุ่มเทเป็นอย่างดี หากเป็นเพราะว่าเมื่อผ่านไปกว่า 20 ปีทำให้เห็นข้อจำกัดบางอย่างเด่นชัดขึ้นเช่น อิสรภาพทางเวลา สุขภาพและการเงิน ต่อมาได้รู้จัก นูสกิน ซึ่งทำให้ดิฉันรู้จักวิธีดูแลสุขภาพตัวเอง ดูแลสุขภาพคนในครอบครัว รวมทั้งกัลยาณมิตรทั้งหลาย รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เป็นรายได้อย่างถาวรได้


        ดิฉันชื่นชมและมีความสุขกับระบบการทำงานของธุรกิจนูสกินที่เป็น ลักษณะ "ชนะ-ชนะ" ให้โอกาสซึ่งกันและกันยิ่งนักเมิ่อเทียบกับธุรกิจอื่น  ในวันนี้วันที่ดิฉันก้าวสู่ทำเนียบ 1ล้านเหรียญสหรัฐ ในวันที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 นู สกิน ประเทศไทย ซึ่งดิฉันเชื่อว่าได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำในองค์กรของดิฉันเป็นอย่างยิ่ง ในรูปแบบและทิศทางการทำธุรกิจนู สกิน
       หลักสำคัญ 5 ประการที่ดิฉันเชื่อว่าเป็นพลังให้ดิฉันและองค์กรประสบความสำเร็จในวันนี้และวันหน้า คือ

1.เป็นคนดี 

2.ทำงานให้สมำเสมอ

3. เรียนรู้ให้สมำเสมอ

4.พัฒนาภาวะผู้นำ 

5.เชื่อมั่นในนูสกิน เชื่อมั่นในระบบ เชื่อมั่นในทีมและเชื่อมั่นในตัวเอง