Regler och villkor

Regler och villkor

Genom att delta i programmet för automatiska månadsköp (ADR-programmet) samtycker jag till att följa dess regler och villkor enligt beskrivning nedan.

Föreliggande ADR-avtal (“ADR-avtalet”) tecknas mellan dig, som ADR-kund, (“jag” eller “mig” och “du” eller “din”) och Nu Skin Scandinavia A/S, Havneholmen 25, DK-1561 Köpenhamn V, Danmark, momsregistreringsnummer SE 502053476301 (“företaget)”.

 

Härmed samtycker jag till följande:

1. ADR-program

Som ADR-kund är jag införstådd med att ADR är ett frivilligt program som gör det möjligt för mig att ha en stående beställning hos företaget som skickas till mig varje månad. Betalningen för densamma dras från mitt kreditkort eller bankkonto varje månad (om jag inte valt alternativet med leverans varannan månad). Jag är också införstådd med att det inte finns något minimikrav angående inköp för att delta i ADR-programmet, men att det finns en nedre volymgräns om jag ska dra fördel av programmet såsom beskrivet i avsnitt 2.1.

 

2. Fördelar med ADR och produktpoäng

2.1 Fördelar

Om en månadsbeställning på ADR totalt uppgår till eller överstiger 50 poäng (”SV”) efter rabatt är jag berättigad till produktpoäng som jag kan lösa in mot ytterligare produkter. Produktpoängen kan variera och intjänas enligt 20 till 30 % av ADR-beställningens månatliga SV-värde.  För ADR-beställningar varannan månad beräknas produktpoängen till ett värde av 10 % av ADR:s SV, oavsett antal månader som beställningen löper. Jag är införstådd med att jag, vid månadsvisa ADR-beställningar, tjänar 20 % på ADR:s SV de första tolv (12) månaderna, och 30 % från den trettonde (13:e) månaden.  Om jag vill ändra min beställning till att skickas ut varannan månad måste jag kontakta Nu Skins lokala kundservice (se avsnitt 11 nedan för adress) för att få 30 % från trettonde (13:e) månaden.  Jag kan maximalt intjäna 75 produktpoäng per månad och marknad.

 

2.2 Radering/uppsägning

Jag är införstådd med att de produktpoäng jag tjänar automatiskt förfaller den första dagen i den 13:e månaden efter att de intjänats om jag inte använder dessa (”radering”). Jag är införstådd med att jag kan underrätta företaget inom trettio (30) dagar efter radering och begära att poängen åter sätts in. Om jag säger upp min ADR förlorar jag omedelbart alla produktpoäng.

 

 

2.3 Returer

Man kan inte returnera produkter inköpta med produktpoäng från ADR och ej heller intjäna SV eller CSV på dessa. Se Policy och procedurer för övriga returer (om du är Brand Affiliate) och Nu Skins allmänna försäljningsvillkor (om du är medlem eller detaljkund).

 

3. Betalning

3.1 Betalningsinformation

I ADR-avtalet har jag specificerat antal och produkter som jag önskar beställa varje eller varannan månad. Jag har även lämnat fullständiga kreditkortsuppgifter för VISA eller MasterCard med kortets förfallodatum och annan nödvändig information till företaget så att automatisk betalning kan ske från mitt konto. Jag förstår att alla produkter som jag beställt måste vara helt betalda innan försändelsen skickas ut.    

 

3.2 Betalningsgodkännande

Om jag valt att betala med kreditkort så ger jag härmed företaget eller dess filialer mitt godkännande att varje eller varannan månad dra beloppet från mitt konto för de specificerade produkterna i min ADR-beställning. Skulle det misslyckas att dra pengarna från kontot ger jag min tillåtelse till nya försök. Företaget har rätt att säga upp min ADR-beställning om betalningen misslyckas efter fem (5) arbetsdagar från när betalningen skulle vara erlagd.

 

4. Prisökningar

Företaget kan ändra priserna för de produkter jag valt. Om priset för en produkt skulle öka, ska företaget skriftligen underrätta mig via mejl och/eller publicering på Nu Skins hemsida (www.nuskin.com) minst 30 dagar innan prisökningen träder i kraft. Om jag då inte ger direktiv om att upphöra med produktleveransen, fortsätter företaget min leverans som vanligt till det högre priset.

 

5. Adressändring

Om jag inte ändrar min adress online (www.nuskin.com) minst fem (5) arbetsdagar innan ordinarie expedieringsdatum, så kommer de produkter jag valt att skickas till samma adress varje månad/varannan månad till ursprungligt angiven adress.

 

6. Ändra i beställning

Om jag inte ändrar min beställning online (www.nuskin.com) minst fem (5) arbetsdagar innan ordinarie expedieringsdatum, så kommer de produkter jag valt att skickas till angiven adress varje månad/varannan månad.

 

7. Produkter som utgått

De specifika produkter jag valt kan utgå. Om produkterna utgår ska företaget underrätta mig härom minst trettio (30) dagar innan de upphör. Företaget ska även fortsätta att sända mig övriga produkter enligt ADR-avtalet.

Jag kan välja andra produkter för att ersätta de som utgått. Väljer jag andra produkter ska jag underrätta företaget via mejl, telefon eller online om produkter och antal minst fem (5) dagar innan utskick.  Inköpspris och frakt regleras automatiskt efter ändringarna i min beställning.

 

8. Löptid, uppsägning och ändringar

A.      ADR-avtalet börjar gälla från dagen då du registrerar och lägger din första ADR-beställning online eller, om upprättad via telefon, från datum för första betalning. ADR-avtalet löper på obestämd tid om det inte sägs upp av parterna enligt avtalsreglerna.

B.      Företaget kan upphäva ADR-programmet med fjorton (14) dagars skriftligt varsel. Företaget kan också med omedelbar verkan uppsäga min rätt att deltaga i ADR-programmet och föreliggande avtal och meddela mig därom ifall (i) bankkort, kreditkort eller bankauktorisering enligt avtal förfaller, sägs upp eller på annat sätt upphör, (ii) jag inte följer regler och villkor enligt ADR-avtal, eller (iii) om jag som Brand Affiliate inte följer regler och villkor i Brand Affiliate-avtalet.

C.      Jag kan när som helst säga upp min ADR online (www.nuskin.com).  Företaget inställer min ADR-leverans och upphäver avtalet inom fjorton (14) dagar efter att de mottagit min uppsägning.

D.      Företaget kan med trettio (30) dagars varsel ändra regler och villkor i detta ADR-avtal, inklusive men ej begränsat till produktpoäng som förfaller.

E.       Om jag vill göra uppehåll i min ADR kan jag göra det maximalt tre (3) gånger under ett kalenderår utan att ADR-avtalet sägs upp. För att göra uppehåll kontaktar jag min lokala kundservice hos Nu Skin (se avsnitt 11 nedan) minst fem (5) arbetsdagar innan leveransen beräknas sändas ut. Om jag gör fler än tre (3) uppehåll under ett kalenderår har företaget rätt att omedelbart neka min deltagan i ADR-programmet och upphäva avtalet.

 

9. Inga ändringar i Brand Affiliate-avtalet /medlemsavtalet

Regler och villkor i detta ADR-avtal ersätter eller ändrar inte på något sätt regler och villkor i mitt Brand Affiliate-avtal eller medlemsavtal.

 

10. Personuppgifter

Jag är införstådd med att mina personuppgifter behandlas enligt Nu Skins integritetspolicy.

 

11. Övrigt

Förfrågningar kan ställas till lokal kundservice. Kontaktinformation återfinns på https://www.nuskin.com/content/nuskin/sv_SE/info/customer-service.html.