Är du kvar?

FORTSÄTT

Villkor för One Global Voice Community

Detta avtal gällande villkor för One Global Voice Community tecknas av Nu Skin International, Inc., ett företag registrerat i delstaten Delaware, USA (tillsammans med företagets samtliga dotterbolag, under det gemensamma namnet "Nu Skin") och dig ("deltagaren" eller "du").

 

Deltagarna i One Global Voice Community är antingen Nu Skins kunder eller Nu Skins Brand Affiliates som tecknat ett Brand Affiliate-avtal med Nu Skin.  Nu Skin vill konsultera dig om olika aspekter av företagets verksamhet, bland annat innovationer gällande affärsmöjligheten, marknadsföringsplaner och nya produktidéer ("diskussioner"), vilket kan medföra att Nu Skin behöver avslöja viss konfidentiell och skyddad information för dig.  Diskussionerna kan bland annat bestå av onlineenkäter, utbyte av e-postmeddelanden och textmeddelanden, telefonsamtal samt kommunikation via andra metoder eller medier. Dessa diskussioner kan även involvera andra Brand Affiliates eller kunder.  Information som tillhandahålls under diskussionerna kan inkludera konfidentiell och skyddad information som Nu Skin enligt skriftligt avtal har samtyckt till att hålla strikt konfidentiell och endast diskutera med personer som också är bundna av ett sekretessavtal som täcker den berörda konfidentiella informationen.  Genom att delta i One Global Voice Community och diskussionerna samtycker du till att hålla all sådan konfidentiell och skyddad information strikt konfidentiell enligt vidare beskrivning nedan, oavsett på vilket sätt du har inhämtat informationen.

 

1.         Med "konfidentiell information" avses alla typer av information, tekniska data och sakkunskap, bland annat information rörande forskning, produktplanering, produkter, lanseringsplaner, försäljningsprognoser, tjänster, marknadsföringsplaner, kompensationsplaner, kunder, Brand Affiliates (inklusive deltagare som närvarar vid diskussioner), marknader och marknadsplaner, affärspartner och finanser samt övrig information av konfidentiell karaktär som avslöjas under diskussioner mellan deltagarna och Nu Skin.  Nu Skin kommer att vidta rimliga åtgärder för att identifiera den information som betraktas som konfidentiell, men om Nu Skin underlåter att göra detta betyder det inte att du befrias från din förpliktelse att skydda informationen ifall omständigheterna kring avslöjandet och typen av information ger dig orsak att tro att den är av konfidentiell karaktär.
 

2. (a) Om deltagaren är en Nu Skin Brand Affiliate betyder det inte (i) att dessa villkor påverkar denna Brand Affiliates rättigheter och skyldigheter enligt Brand Affiliate-avtalet och policyer och procedurer eller (ii) att accepterandet av dessa villkor och deltagandet i diskussionerna påverkar denna Brand Affiliates extra kompensation eller undantag enligt kompensationsplanen för försäljning.
 

    (b) Om deltagaren är Nu Skin-medlem påverkar dessa villkor inte denna medlems rättigheter och skyldigheter enligt medlemsavtalet.

    (c) Du och Nu Skin samtycker till att dessa villkor är avsedda att skydda konfidentiell information och underlätta diskussioner mellan Nu Skin och Nu Skins Brand Affiliates och kunder.  Dessa villkor skapar inte ett anställningsförhållande mellan dig och Nu Skin.  Du kommer under inga omständigheter att betraktas som anställd av Nu Skin och Nu Skin kommer inte att vara skyldig att på något sätt kompensera dig för ditt deltagande i One Global Voice Community.

    (d) Du samtycker till att aldrig utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Nu Skin marknadsföra, kopiera eller använda någon del av den konfidentiella informationen utöver för ovanstående syften, i synnerhet för egen vinning.  Inget i dessa villkor är avsett att ge dig några rättigheter till den konfidentiella informationen.  Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den konfidentiella informationen från obehörig användning, publicering eller avslöjande och du ska inte annonsera eller marknadsföra några av Nu Skins kommande produkter eller förändringar i affärsmöjligheten innan informationen har avslöjats offentligt av Nu Skin.

    (e)  Du samtycker till att inte avslöja den konfidentiella informationen och du bör omedelbart meddela Nu Skin om eventuellt obehörigt innehav av, användning av eller kännedom om den konfidentiella informationen samt genast lämna fullständig detaljerad information om sådant innehav, användande eller kännedom till Nu Skin.

    (f)  Om du under diskussionerna får kännedom om väsentlig icke-offentlig information rörande Nu Skin eller något av Nu Skins dotterbolag ska även denna information betraktas som konfidentiell.  Du får inte direkt eller via familjemedlemmar eller andra personer eller enheter köpa eller sälja värdepapper som berör Nu Skin Enterprises, Inc. (inklusive optioner och andra derivatvärdepapper) och du får inte heller göra något annat för att dra personliga fördelar av denna information innan den har offentliggjorts eller upphört vara väsentlig.  Om du under diskussionerna får kännedom om väsentlig icke-offentlig information rörande ett företag som Nu Skin eller något av Nu Skins dotterbolag utövar affärsverksamhet med, inklusive Nu Skins eller Nu Skins dotterbolags kunder och leverantörer, får du inte heller handla med värdepapper rörande detta företag innan denna information offentliggjorts eller upphört vara väsentlig.
 

3.         DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT DINA SKYLDIGHETER RÖRANDE KONFIDENTIALITET UTGÖR EN VÄSENTLIG ANLEDNING FÖR NU SKIN ATT SAMTYCKA TILL DESSA VILLKOR OCH DELTA I ONE GLOBAL COMMUNITY OCH DU BERKÄFTAR OCH FÖRSTÅR ATT NU SKIN FÖRLITAR SIG PÅ DIN SKYLDIGHET GÄLLANDE KONFIDENTIALITET DÅ NU SKIN AVGÖR HURUVIDA DU KAN TILLÅTAS DELTA I ONE GLOBAL COMMUNITY.  OM DU ÄR EN BRAND AFFILIATE BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER DU TILL ATT NU SKIN, OAVSETT VAD SOM ANGES I BRAND AFFILIATE-AVTALET, EFTER EGET GOTTFINNANDE OMEDELBART KAN AVSLUTA DITT BRAND AFFILIATE-AVTAL OCH DIN POSITION SOM DISTRIBUTÖR FÖR NU SKIN OM DU ELLER NÅGON SOM AGERAR FÖR DIN DEL DIREKT ELLER INDIREKT AVSLÖJAR KONFIDENTIELL INFORMATION FÖR NÅGON ANNAN.
 

4.            Du samtycker till att alla eventuella idéer, utvecklingar, förslag och uppfinningar som du bidrar med eller diskuterar under diskussionerna, oavsett om de kan patenteras eller inte, kommer att tillhöra Nu Skin och att Nu Skin enligt eget gottfinnande kan använda dem utan vidare ersättning till dig. Om du ger Nu Skin information, såsom bland annat feedback som frågor, förfrågningar, åsikter, kommentarer, förslag eller liknande om innehållet i något av Nu Skins dokument, marknadsföringsmaterial, produkter eller tjänster, ska denna information inte anses vara konfidentiell och Nu Skin ska inte ha någon skyldighet rörande sådan information samt ska ha rätt att utan begränsningar reproducera, använda, avslöja och distribuera denna information.  Nu Skin ska ha rätt att använda eventuella idéer, koncept, sakkunskaper och tekniker i sådan information för valfritt ändamål, bland annat utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som införlivar denna feedback.
 

5.         Du samtycker till att dina skyldigheter enligt dessa villkor är nödvändiga och rimliga för att skydda Nu Skin och Nu Skins verksamhet och du bekräftar uttryckligen och samtycker till att obehörigt avslöjande eller användande av den konfidentiella informationen kommer att orsaka Nu Skin omfattande och irreparabel skada, att monetära skadestånd inte på ett adekvat sätt kan kompensera för sådan skada samt att Nu Skin har rätt att bland annat initiera rättsliga åtgärder gentemot dig samt söka annan lämplig lindring för sådana brott mot dessa villkor, inklusive kostnadsersättning och rimliga advokatkostnader. 
 

6.  (a) Nu Skins Brand Affiliates och vissa kunder kan omfattas av en bestämmelse gällande skiljedomsförfarande i ett separat avtal med Nu Skin. Om du tecknat ett separat avtal med Nu Skin som inkluderar en bestämmelse gällande skiljedomsförfarande kommer eventuella tvister orsakade av eller relaterade till dessa villkor eller ditt deltagande i One Global Voice Community att lösas genom skiljedomsförfarandet som beskrivs i den gällande bestämmelsen.

    (b)  Övriga Användare.  Om du inte tecknat ett separat avtal med en bestämmelse gällande skiljedomsförfarande samtycker du härmed oåterkalleligen och villkorslöst att underlyda den exklusiva domsrätten tillhörande domstolarna i staten Utah och domstolar för Amerikas Förenta Stater som finns i Utah för eventuella tvister orsakade av eller relaterade till dessa villkor eller ditt deltagande i One Global Voice Community (och du förbinder dig att inte initiera några skiljedomsförfaranden gällande detta i några andra domstolar). Du avsäger dig härmed, oåterkalleligen och villkorslöst, eventuella invändningar mot att utföra eventuella sådana tvister i domstolarna i staten Utah och godkänner att inte hävda eller påstå, i någon domstol i Utah, att en sådan tvist som framförs där har framförts i ett opassande forum.