Ordlista

Ordlista

Aktivitetskrav: För att kvalificera sig för bonus enligt Kompensationsplanen ska man ha uppnått 100 PSV och fem detaljförsäljningar per månad.

 

ADR: Välj en månatlig  automatisk leverans av produkter från NSE eller donera månadsvis  till Nourish the Children®   så belönas  du för din lojalitet.

 

Breakaway Executive: En distributör som fullgjort sin kvalificering för att bli executive och brutit sig loss från sin upline, vilket innebär att försäljningsvolymen för ny executive och dess cirkelgrupp inte längre räknas in i uplines CSV. När detta händer kan upline kvalificera sig för breakawaybonus på den GSV som härstammar från ny Breakaway executive. För att återta en Breakaway executive ska uplines kvalificeringsdatum inträffa på eller innan datum för roll-up Breakaway executive.

 

BEB: Breakaway executivebonus är en bonus som ger upp till 5 % förtjänst på CSV på varje generationsnivå baserat på totalt antal G1 Breakaway executives (se schema i steg 3). För att få 5 % BEB måste en executive ha en GSV på minst 3 000. Om GSV hamnar mellan 2 000 och 2 999 betalas BEB på 2,5 % ut från Breakaway executives CSV för G1 till G6 samma månad.

 

Cirkelgrupp: För en distributör som inte blivit Executive består en cirkelgruppp av detaljkunder, fördelskunder och  distributörer. För executives består en cirkelgrupp av alla detaljkunder, fördelskunder, distributörer och  executives under kvalificering.

 

Provision: Pengar som utbetalas och som baseras på din produktförsäljning. 


CSV: Provisionsberättigat försäljningsvärde (CSV):
Det månatliga valutavärdet på provisionsberättigade produkter och tjänster som köpts från företaget och som tjänar som underlag för uträkning av kompensation och bonus. CSV är detsamma som inköpspriset på en produkt eller tjänst, minus eventuella rabatter (som kan inkludera skatter, snabbstartsutbetalningar, ADR eller webbrabatter). Kvalificeringskraven baseras på PSV och GSV.

 

DBLG1: Dubbel G1-bonus är en bonus som ger 10 % förtjänst på total GSV för G1 Executives. För att få 10 % Dubbel G1 bonus måste en executive ha en GSV på minst 3 000. Denna bonus betalas bara ut i enlighet med   Volume Maximiser om modellen innebär högsta möjliga utbetalning av  de två alternativen.

 

DEXEC: En degraderad Executive är en Executive som inte har uppfyllt Executive-kraven och som är på väg att åter bli distributör. Detta inträffar vanligen när status som Tillfällig Executive redan har använts under executive-perioden.

 

EB: Executivebonus är månatlig bonus baserad på total CSV. Denna sträcker sig från 9% till 15% beroende på total GSV. Procenten betalas från total CSV i din cirkelgrupp.

 

EEB: Extra executivebonus är bonus som ger ytterligare 5 % förtjänst på din cirkelgrupps CSV. För att få denna 5 % EEB måste en Executive ha en GSV på minst 3 000 (se tabell i steg 3). Denna bonus betalas bara ut i enlighet med  Volume Maximiser om modellen innebär högsta möjliga utbetalning av  de två alternativen.

 

Återinträde som Executive:Processen då en executive som förlorat sin titel kan kvalificera sig på nytt och återta sin status. Om ett konto som en gång kvalificerat sig som executive åter genomgår executive-kvalificering inom sex månader efter att ha blivit en distributör, återtar detta konto sin tidigare Breakaway-organisation. Ett konto kan genomgå kvalificeringen hur många gånger som helst, men möjligheten att återfå sin Breakaway-organisation begränsas till de första sex månaderna efter degradering till distributör.

 

Fast-Start Payment: FSP, eller snabbstartsutbetalning, intjänas genom försäljning av företagets godkända snabbstartspaket till nyligen sponsrade distributörer och kunder.

 

G1: Generation 1 hänvisar till din första generation Breakaway Executives.

 

GSV: Group Sales Volume, gruppförsäljningsvolym, består av din cirkelgrupps totala PSV inklusive din egen PSV, under en given månad.

 

LOI:  Letter of Intent, viljeförklaring som visar en distributörs avsikt att bli executive. Distributören bör besöka V&G Navigator. Där kan han/hon lämna in sin LOI för att kvalificera sig till exectuive när denna väl uppfyller kraven för Månad 1 (här kallad  LOI-månad). Under den första månaden i kvalificering hänvisar man ofta till en distributör som en ”LOI”. En LOI är inte samma sak som en executive i kvalificering (Q1, Q2), även om båda är på väg att kvalificera sig som executive. Om en distributör har varit en executive i kvalificering förut och vill återuppta sin executive-kvalificering måste distributören skicka in en formell LOI till Företaget.

 

L1: Nivå 1 omfattar alla konton som för tillfället sponsras av en distributör, oavsett titel.

 

Nivå 1 (L1)-bonus: En bonus på 5 % baserad på PSV för alla personligen sponsrade konton. L1-bonus betalas bara till distributörer som uppfyller aktivitetskraven.

 

Frimånad för pintitel: Om en executive misslyckas med att uppfylla  bibehållandekraven, så kan de ta en  frimånad och ändå behålla status som executive. Varje executive har rätt till en frimånad för varje sammanhängande 12-månadersperiod. Använder du dig t.ex. av en frimånad i maj har du rätt att ta nästa frimånad först i maj året därpå. Ingen executivebonus betalas ut under frimånaden. En Executive kan tjäna L1-bonus  under en frimånad om de uppfyller minimikraven för aktivitet.

 

Fördelskund: En fördelskund är en icke- distributör som har rätt att köpa produkter från Företaget till rabatterat pris.

 

PSV: Personlig försäljningsvolym är det månatliga poängvärdet på produkterna och tjänsterna du köper från  Företaget, primärt för detaljhandel och personlig konsumtion. PSV inkluderar poäng från dina egna detaljkunders inköp, gjorda direkt från  Företaget.

 

PEXEC: Tillfällig Executive är en executive som inte uppfyllt Bibehållandekraven för executives och  som redan har utnyttjat sin frimånad. En PEXEC behåller  alla sina Breakaways förutom att de själva räknas som en Breakaway Executive för sin upline. En PEXECs GSV räknas inte med i sin uplines GSV. Ett konto kan vara  PEXEC i upp till tre sammanhängande månader. Om en PEXEC  uppfyller Bibehållandekraven för executives, kommer han/hon omedelbart att bli executives under samma månad som dessa krav uppfylls.

 

QEXEC: Qualifying Executive (Q1, Q2) är en distributör  som klarat sin första kvalificeringsmånad  (LOI-månaden), och nu är på väg att bli  en Executive för NSE (se  tabell i steg 2 för månatliga krav).

 

Detaljkund: En detaljkund är en icke-distributör  som köper produkter till återförsäljningspris från en distributöreller  från företaget. Volymer från produktinköp gjorda hos Företaget av detaljkunder knutna till ett distributörskonto, räknas in i sponsorns PSV.

 

Roll-up Breakaway Executive: En Breakaway Executive i  din G1-G6 som p.g.a. av att deras upline executive har misslyckatsmed att  behålla sin status som executive, rullar upp till nästa tillgängliga  upline executive. För att återta en Breakaway Executive  ska en uplines kvalificeringsdatum inträffa på eller innan datum för roll-up Breakaway Executive.

 

Roll-up GSV: När en Breakaway Executive  på första nivå (G1) faller till distributörsstatus, kommer dennes  GSV att rulla upp och ingå i deras uplines GSV. Den del av en persons GSV som kommer från bortfallna Breakaway Executives kallas roll-up GSV. Detta gäller endast uplines som har Breakaway Executives på marknader som inte deltar i PEXEC-programmet. En DEXECs GSV kommer inte att rullas upp förrän nästa månad, när personens titel är distributör.

 

Sponsor: En distributör som personligen rekryterar en annan distributör eller fördelskund att registrera sig på deras första nivå.

 

Wealth Maximizer: Kompensationsplanens  uträkningsmodell för bonus som automatiskt utbetalar  den högre av två summor: Volume Maximiser (inklusive Extra Executivebonus + Dubbel G1 bonus) ELLER Depth Maximiser (inklusive Breakaway Executive-bonus).

 

OBS! 

• All bonus kräver detaljförsäljning till minst fem personer varje månad. Du måste arkivera all information/kvitton för detaljförsäljning under minst fyra år.

• Företaget gör stickkontroller för att kontrollera att  kraven för detaljförsäljning upprätthålls.

• Varje produktinköp via ADR gjorda av icke- distributörer eller kunder räknas automatiskt in i månadskraven för detaljförsäljning.

• Ingen bonus betalas ut för rekrytering. Det enda sättet att erhålla bonus är via produktförsäljning.

• All bonus räknas ut för varje månad och skickas ut  eller överförs omkring den 25:e följande  månad. 

Anslut dig till Nu Skin Bli distributör