Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

Toto je zmluva Prémiového donáškového programu (ADR – Automatic Delivery Rewards) medzi Vami, ako Nezávislým Distribútorom (ďalej len „ja“ alebo „mne“ alebo „vy“ alebo „váš“) a spoločnosťou Nu Skin Enterprises Product Inc., a Delaware corporation, 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, IC DPH: NL8039.25.372.B.01 (ďalej len „Spoločnosť“).

Do ADR programu sa môžete prihlásiť telefonicky, on-line alebo predložením rukopisom podpísanej Zmluvy spoločnosti. Ak sa prihlásite telefonicky, bude sa od Vás navyše vyžadovať, aby ste spoločnosti predložili podpísanú verziu ADR zmluvy, alebo aby ste súhlasili so zmluvnými podmienkami on-line. Ak tak neurobíte, Váš ADR účet bude pozastavený.

Všimnite si, prosím, že on-line ADR Zmluva obsahuje všetky zmluvné podmienky zmluvy uzatvorenej medzi Vami a spoločnosťou. Všetky zmluvné podmienky by sa nezmestili na zadnú stranu fyzickej ADR zmluvy bez použitia formátu písma, ktorý sa veľmi ťažko číta. Preto vytlačená verzia ADR zmluvy odkazuje na túto webovú stránku, kde sú popísané dodatočné zmluvné podmienky.

Zmluvné podmienky na zadnej strane vytlačenej verzie ADR zmluvy, ako aj táto webová stránka tvoria celú dohodu so spoločnosťou. Na účely zobrazenia zmluvných podmienok, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane ADR zmluvy, prosím, kliknite sem. Súčasťou ADR zmluvy sú nasledujúce zmluvné podmienky, na ktoré sa odkazuje v odseku č.3 zmluvných podmienok na zadnej strane ADR zmluvy, a ktoré spolu tvoria Vašu zmluvu so spoločnosťou.

1. Postup prihlásenia
Môžem predložiť túto ADR zmluvu on-line, faxom, poštou alebo doručením podpísanej zmluvy Walk-in centru spoločnosti.

2. Dodatočné výhody
Či už ako Distribútor alebo Zákazník, chápem, že na to, aby som sa stal/-a účastníkom ADR programu, nie sú potrebné žiadne minimálne nákupy produktov. Ak však hodnota mojej celkovej ADR objednávky po zľave je 50 PSV (osobná bodová hodnota) alebo viac, potom budem mať nárok na nasledujúce výhody:

(a) Získavam 5% zľavu pred zdanením z cien a PSV (osobná bodová hodnota) na produkty v mojej ADR objednávke, s výnimkou produktov a setov, na ktoré sa nevzťahuje 5% ADR zľava (napr. balíčky, zľavnené balíčky, VitaMeal, atd);

(b) Zľavnený poplatok za doručenie* až do 50% z poplatku za doručenie; a

(c) získam produktové body, za ktoré je možné zameniť za ďalšie produkty.

Ak spravujem svoj ADR účet faxom, e-mailom, poštou alebo prostredníctvom Walk-in centra, budem platiť manipulačný poplatok, ktorý predstavuje tú istú sumu ako zľavnený poplatok za doručenie ADR objednávok.

* Niektoré trhy/špecifické regióny alebo ostrovy sú vylúčené z tohto plánu zliav (Island, Kanárske ostrovy a Francúzske zámorské územia).

3. ADR produktové body – Nákupy, zmazania a vrátenia

A. Za svoje mesačné ADR objednávky môžem získavať produktové body, ktoré môžem zameniť za produkty. Produktové body nie sú stále rovnaké a získavajú sa pri sadzbe 20 až 30 % hodnoty ADR objednávky pred zdanením. Mesačne nemôžem získať viac než 75 produktových bodov. Ak zadám objednávku, na ktorú použijem iba produktové body, alebo skombinujem štandardnú objednávku produktov v hodnote menšej ako 50 PSV s produktovými bodmi, zaplatím bežné ceny za doručenie. Ak zadám objednávku v hodnote 50 PSV po zľave alebo viac, skombinovanú s produktovými bodmi v prípade existujúcej ADR objednávky, získam zľavnený poplatok za doručenie. Poplatky za doručenie si môžete prezrieť v cenníku, alebo kontaktujte Váš zákaznícky servis.

B. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že ak svoje produktové body nevyužijem, tieto automaticky prepadnú prvý deň 13. mesiaca od ich získania („Zmazanie“). Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že ak oznámim Spoločnosti v lehote tridsiatich (30) dní od Zmazania získaných PSV a požiadam o obnovenie zmazaných produktových bodov, budú tieto zmazané produktové body vrátené.

C. Nie sú povolené žiadne vrátenia produktov nakúpených za ADR produktové body a za produkty zaobstarané využitím ADR produktových bodov nezískate PSV ani GSV (Bodovú hodnotu skupiny).

D. Vrátenie produktov
S výnimkou produktov nakúpených za produktové body získané z ADR nákupov, môžu byť všetky produkty objednané v rámci ADR programu vrátené spoločnosti v súlade so štandardnými postupmi o vrátení produktov (pozri odsek č. 7, Politika a postupy platné v EU). Všimnite si, prosím, že získané produktové body súvisiace s refundáciou produktov sa z Vášho účtu odoberú.

E.  Záruke vrátenia peňazí

Spoločnosť zaručuje, že ak si aspoň tri mesiace budem objednávať ako mesačné produkty v rámci ADR programu produkt Life Pak+® či JVi*, a (b) ak moja úroveň karotenoidov v koži sa nezlepší po 90 dňoch užívania produktov Life Pak+® či JVi*, spoločnosť mi vráti peniaze.

*Ohľadne dostupnosti produktov na trhu, pozri aktuálny cenník v Knižnici v systéme My Office.

4. Platba

A. V tejto ADR zmluve som konkrétne uviedol/uviedla množstvo každého produktu, ktorý si želám obdržať každý mesiace a poskytol/poskytla som spoločnosti údaje svojej platnej kreditnej karty Visa alebo MasterCard spolu s dátumom vypršania jej platnosti a ostatnými informáciami potrebnými na vytvorenie priameho debetného platenia na mojom osobnom sporiacom alebo bežnom účte. Všetky objednané produkty musia byť plne uhradené predtým než sa odošlú.

B. Ak som sa rozhodol/rozhodla pre platbu kreditnou kartou, oprávňujem Spoločnosť alebo jej pridruženú spoločnosť, aby si sťahovala z mojej kreditnej karty peniaze za vyššie uvedené produkty.

5. Zmena adresy
Pokiaľ neoznámim spoločnosti, a to písomne poštou, faxom alebo on-line, zmenu svojej adresy najneskôr 14 dní pred mne určeným dňom spracovania objednávky, produkty, mnou vybrané produkty budú zaslané každý mesiac na mnou zadanú adresu. Spoločnosť uskutoční úpravy špecifikované v mojom písomnom oznámení najneskôr 14 dní odo dňa obdržania takéhoto oznámenia. Produkty budú dodané na adresu, ktorú ste vyplnili do okienka s názvom Registračné údaje a dodacia adresa.

6. Zmeny v objednávke
Pokiaľ neoznámim spoločnosti, a to písomne poštou, faxom alebo on-line, zmeny v mojej objednávke najneskôr štyri (4) pracovné dni pred mne určeným dňom spracovania objednávky, mnou vybrané produkty mi budú zaslané každý mesiac na mnou uvedenú adresu. Spoločnosť uskutoční úpravy špecifikované v mojom písomnom oznámení do štyroch (4) pracovných dní potom, čo obdrží takéto včasné oznámenie. Ak ide o priamy debet, kontaktujte, prosím, zákaznícky servis ohľadne ďalších informácií týkajúcich sa spôsobu platby a termínov.

7. Zrušené produkty
Spoločnosť môže ukončiť predaj určitých mnou vybraných produktov. Ak sa uskutoční ukončenie predaja daných produktov, spoločnosť mi poskytne písomné oznámenie najneskôr 30 dní pred takýmto ukončením predaja produktu a bude mi naďalej posielať ostatné položky vybrané podľa mojej ADR zmluvy. Môžem si zvoliť iné produkty ako náhradu za položky, ktorých predaj bol ukončený. Ak si zvolím iné produkty, oznámim Spoločnosti, a to písomne, typ a objem zvolených produktov, a to najneskôr 30 dní pred doručením. Nákupná cena a cena za doručenie sa automaticky zmenia tak, aby odrážali zmenu v mojej objednávke.

8. Možnosť spätnej objednávky

A. Spoločnosť sa môže rozhodnúť, ktoré produkty budú k dispozícii pre Distribútora na doobjednanie. Vo väčšine prípadov, produkty, ktoré sú k dispozícii na doobjednanie, sú najlepšie predávanými položkami a očakáva sa, že budú opäť na sklade do 14 dní. Dodatočne objednaný produkt sa zašle Distribútorovi alebo zákazníkovi, hneď ako je k dispozícii v miestnom sklade.

B. Keď požiada Distribútor alebo zákazník o doobjednanie produktu, ktorý sa má pridať k jeho/jej objednávke produktov, súhlasia, že zaplatia dopredu za produkt s tým, že očakávajú, že ho dostanú neskôr.

C. Na základe úspešného spracovania objednávky produktov, ktoré zahŕňa dodatočne objednaný produkt vrátane platby, celková hodnota celej objednávky bude zarátaná do mesiaca objednávky pre vyplatenie provízií.

D. Kedykoľvek predtým, než sa doobjednaný tovar doručí, zákazník alebo Distribútor môžu požiadať, o 100% refundáciu, ktorá im bude zaručená, avšak len v prípade dodatočne objednaného produktu. Zvyšok objednávky je predmetom aktuálneho postupu vrátenia tovaru/peňazí.

E. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť alebo refundovať (100%) nedoručený dodatočne objednaný produkt bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka alebo Distribútora. Spoločnosť môže taktiež podľa potreby predlžiť očakávaný dátum dostupnosti produktu.

9. Nárast cien
Spoločnosť môže zvýšiť cenu mnou vybraných produktov. Ak sa cena konkrétneho produktu zvýši, potom mi to spoločnosť písomne oznámi najneskôr 30 dní pred navýšením ceny, a pokiaľ o to nepožiadam inak, spoločnosť mi bude naďalej zasielať vybrané produkty za zvýšenú cenu.

10. Ukončenie  ADR programu alebo objednávok

A. Spoločnosť má právo ukončiť ADR program s písomným oznámením o jeho ukončení 14 pred uskutočnením tejto zmeny. Spoločnosť môže taktiež s okamžitou platnosťou ukončiť moje právo podieľať sa na ADR programe a tejto ADR zmluve a oznámiť mi toto ukončenie, ak (i) vypršala platnosť kreditnej karty alebo bankového oprávnenia, ktoré boli poskytnuté v tejto ADR zmluve, alebo boli tieto zrušené alebo inak ukončené, (ii) som porušil/-a zmluvné podmienky tejto ADR zmluvy, alebo ak (iii) som ako Distribútor porušil/-a zmluvné podmienky svojej Distribútorskej zmluvy.

B. Svoju ADR objednávku môžem zrušiť písomne kedykoľvek. Spoločnosť zruší moju ADR zmluvu do 14 dní od momentu, kedy obdrží moju písomnú výpoveď.

C. Spoločnosť môže, a to podľa svojho vlastného uváženia, modifikovať zmluvné podmienky tohto ADR programu vrátane, a nie obmedzene na vypršanie platnosti produktových bodov pre distribútorov za predpokladu, že bolo zaslané písomné oznámenie 14 dní pred uskutočnením danej zmeny.

11. Žiadne úpravy Distribútorskej zmluvy
Zmluvné podmienky obsiahnuté v tejto ADR Zmluve nenahradia ani neupravia, a to žiadnym spôsobom, Zmluvné podmienky mojej Distribútorskej zmluvy.

12. Zhromaždenie osobných údajov
Informácie, ktoré poskytnete, budú spracované nezávisle spoločnosťou Nu Skin International Inc (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „my“), na účely spracovania Vašich objednávok a pre všeobecnú správu, marketing a na štatistické účely a účely riadenia. Aby sa tak stalo, môže sa od nás vyžadovať, aby sme poslali Vaše údaje sprostredkovateľom alebo tretím stranám, ktoré uskutočňujú činnosti v náš prospech, z ktorých niektorí sa nachádzajú mimo Spojeného kráľovstva a Európskeho hospodárskeho priestoru. Môžete si vyžiadať informácie o týchto sprostredkovateľoch a tretích stranách, a to kontaktovaním našej spoločnosti na adrese uvedenej v hornej časti tohto formulára. Súhlasíte s tým, aby mala naša spoločnosť možnosť poskytnúť Vaše údaje ďalšiemu Distribútorovi v prípade, že Váš aktuálny sponzor prestane byť Distribútorom spoločnosti Nu Skin. Od spoločnosti môžete získať kópiu o údajoch, ktoré budeme o Vás udržiavať, ktoré sú predmetom zákona o ochrane osobných údajov z roku 1998 (za čo si môžeme účtovať malý poplatok) a kontaktovať spoločnosť na adrese uvedenej v hornej časti tohto formulára za účelom opravy nepresností vašich údajov. Je možné, že Vás budeme kontaktovať ohľadne údajov o službách, príležitostiach a produktoch, ktoré poskytujeme a pozveme Vás na slávnosti alebo Vás budeme kontaktovať ohľadne spätnej väzby týkajúcej sa našich služieb alebo produktov.

Divider