Všeobecné zmluvné podmienky

Nový zákazník? Zaregistrujte sa už dnes!
Nový zákazník? Zaregistrujte sa už dnes!

Všeobecné zmluvné podmienky

Účasťou na Prémiovom donáškovom programe (Program ADR) plne súhlasím s nižšie stanovenými podmienkami a zaväzujem sa ich dodržiavať.

Túto zmluvu o Prémiovom donáškovom programe (ADR) (ADR zmluva) uzatvárate vy ako zákazník ADR , („ja“ alebo „mnou“ alebo „vy“ alebo „vami“) a spoločnosť Nu Skin Slovakia S.R.O., Pribinova 6, 811 09 Bratislava 1, Stari Mesto, Slovensko, s registračným číslom DPH SK2023461803 („Spoločnosť“).

 

Týmto súhlasím s nižšie uvedeným:

1. ADR program

Ako zákazník ADR beriem na vedomie, že ADR je voliteľný program, ktorý mi umožňuje zadať trvalú objednávku u Spoločnosti, ktorá sa mi bude vhodne dodávať v pravidelných mesačných intervaloch, pričom príslušná suma bude odčítaná z mojej kreditnej karty alebo uhradená prevodom (pokiaľ som si nevybral (-a) možnosť dodávania tovaru každý druhý mesiac). Okrem toho si uvedomujem, že na účasť v mojom programe ADR sa nevyžaduje žiadny minimálny nákup produktov. Minimálny objem je však potrebný na získanie výhody uvedenej v bode 2.1.

 

2. Výhody a produktové body ADR

2.1 Výhody

Ak má moja mesačná ADR objednávka po zľave súhrnnú hodnotu vyššiu ako 50 bodových hodnôt („SV“), budem mať nárok na produktové body, ktoré môžu byť neskôr zamenené za dodatočné produkty. Produktové body sa môžu líšiť a dajú sa získať v hodnote 20 % – 30 % zo sumy ADR SV objednávky pri mesačnej objednávke ADR. Pri dvojmesačných objednávkach ADR sa produktové body získavajú vo výške 10 % z ADR SV bez ohľadu na počet mesiacov spracovania. Beriem na vedomie, že pre mesačné objednávky ADR získam 20 % hodnoty ADR SV objednávky za prvých dvanásť (12) mesačných objednávok ADR a 30 % od trinástej (13.) mesačnej objednávky ADR. Pri zmene z dvojmesačnej objednávky na mesačnú musím kontaktovať môj miestny zákaznícky servis Nu Skin (viď časť  11 nižšie) na získanie 30 % od trinástej (13.) mesačnej objednávky ADR. V danom mesiaci som oprávnený získať maximálne 75 bodov za každý trh.

 

2.2 Vymazanie a/alebo zrušenie

Beriem na vedomie a súhlasím, že získané produktové body, ktoré nevyužijem, automaticky stratia svoju platnosť v prvý deň 13. mesiaca po ich získaní („Vymazanie“). Beriem na vedomie a súhlasím, že ak upovedomím Spoločnosť do tridsiatich (30) dní od Vymazania a požiadam o obnovenie vymazaných bodov, potom budú tieto body obnovené. V prípade zrušenia svojho ADR stratím všetky produktové body s okamžitou platnosťou.  

 

 

2.3 Vrátené produkty

Na produkty získané prostredníctvom nákupu za ADR produktové body sa nevzťahujú žiadne výmeny produktov, ani pripísanie SV alebo hodnoty predajného objemu (CSV). Na všetky iné vrátené produkty sa vzťahuje buď dokument Politika a postupy (pre členov Brand Affiliate) alebo Všeobecné predajné podmienky Nu Skin® (pre členov a maloobchodných zákazníkov).

 

3. Platba

3.1 Informácie pre platbu

V mojej ADR objednávke som uviedol množstvo z každého produktu, ktoré si želám zasielať každý mesiac alebo každé dva mesiace, a poskytol som Spoločnosti údaj o platnej kreditnej, poprípade debetnej karte, obsahujúci dátum vypršania platnosti a všetky ďalšie informácie potrebné k nastaveniu priamych platieb na mojom osobnom sporiacom alebo bežnom účte. Beriem na vedomie, že objednávka ADR sa neprepraví, kým Spoločnosť nedostane platbu.  

 

3.2 Autorizácia platby

Ak som si ako metódu platby vybral platbu kreditnou alebo debetnou kartou, potom týmto splnomocňujem Spoločnosť alebo jej sesterské spoločnosti na strhnutie platby za produkty špecifikované v mojej objednávke ADR, z mojej kreditnej, respektíve debetnej karty každý mesiac alebo raz za dva mesiace a na opakované strhnutie z mojej karty, pokiaľ je prvý pokus neúspešný. Spoločnosť sa môže rozhodnúť zrušiť ADR objednávku, ak sa platba úspešne nevykoná po piatich (5) pracovných dňoch od ADR.

 

4. Zvýšenie cien

Spoločnosť má právo zmeniť cenu produktov, ktoré som si vybral. Ak sa cena špecifického produktu zvýši, Spoločnosť ma písomne upozorní najmenej 30 dní pred navýšením ceny, a to emailom a/alebo zverejnením na stránke Nu Skin (www.nuskin.com) a pokiaľ nepožiadam o zmenu, Spoločnosť mi bude ďalej  zasielať vybrané produkty za vyššiu cenu.

 

5. Zmena adresy

Pokiaľ nezmením svoju adresu online (www.nuskin.com) najmenej päť (5) pracovných dní pred mojím stanoveným dátumom spracovania, produkty, ktoré som vybral, sa každý mesiac/každé dva mesiace pošlú na adresu, ktorú som poskytol pôvodne.

 

6. Zmeny v objednávke

Pokiaľ nezmením moju objednávku online (www.nuskin.com) najmenej päť (5) pracovných dní pred mojím stanoveným dátumom spracovania, produkty, ktoré som vybral, sa mi budú každý mesiac/každé dva mesiace posielať na adresu, ktorú som poskytol.

 

 

7. Ukončenie predaja produktov

Spoločnosť môže ukončiť predaj určitých mnou vybratých produktov. V prípade ukončenia predaja, Spoločnosť ma písomne upozorní najmenej tridsať (30) dní pred zahájením ukončenia predaja produktov a bude pokračovať v zasielaní zvyšných produktov vybraných v zmysle mojej ADR zmluvy.

Mám právo vybrať si iné produkty a nahradiť nimi produkty, ktorých predaj bude ukončený; ak si vyberiem iné produkty, som povinný emailom, telefonicky alebo online upozorniť Spoločnosť na druh a množstvo vybraných produktov najmenej päť (5) dní pred ich dátumom dodania.  Nákupná cena a cena za doručenie sa automaticky zmenia tak, aby odrážali zmenu v mojej objednávke.

 

8. Trvanie, ukončenie a zmeny

A.      Táto ADR zmluva nadobúda účinnosť dňom, keď sa zaregistrujete a zadáte svoju prvú objednávku ADR online alebo, ak je vytvorená telefonicky, od dátumu vašej prvej platby. Zmluva bude mať časovo neobmedzenú platnosť, pokiaľ ju ktorákoľvek zo strán neukončí v súlade s jej podmienkami.

B.      Spoločnosť má právo ukončiť ADR program pri dodržaní písomnej štrnásť (14) dennej výpovednej lehoty. Spoločnosť má taktiež právo okamžite ukončiť moju účasť v ADR programe a vypovedať túto ADR zmluvu, pričom ma musí na túto skutočnosť písomne upozorniť, v prípade, ak (i) kreditná karta, debetná karta alebo autorizácia banky uvedená v tomto ADR programe vypršala, je zrušená alebo vypovedaná iným spôsobom, (ii) poruším pravidlá a podmienky tejto ADR zmluvy, alebo (iii) ak som ako Brand Affiliate porušil pravidlá a podmienky mojej Zmluvy Brand Affiliate.

C.      Moju ADR objednávku môžem kedykoľvek zrušiť a moju ADR zmluvu môžem kedykoľvek ukončiť online (www.nuskin.com).  Spoločnosť spracuje zrušenie a ukončenie mojej objednávky a  ADR zmluvy do 14 (štrnástich) dní.

D.      Spoločnosť má právo do tridsiatich (30) dní od podania písomného oznámenia, na základe vlastného uváženia, zmeniť pravidlá a podmienky tejto ADR Zmluvy, vrátane, bez obmedzenia, exspirácie produktových bodov.

E.       Ak si želám svoju mesačnú ADR objednávku pozastaviť, môžem tak urobiť maximálne tri (3) krát v priebehu kalendárneho roka bez toho, aby som si svoju ADR zmluvu zrušil, a to kontaktovaním miestneho zákazníckeho servisu Nu Skin (viď časť 11 nižšie) najmenej päť (5) pracovných dní pred mojím stanoveným dátumom spracovania. Ak v priebehu jedného kalendárneho roka uskutočním pozastavenie viac než troch (3) mesačných objednávok, Spoločnosť si vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou odobrať právo účasti na tomto ADR programe a ukončiť ADR Zmluvu.

 

 

9. Žiadne úpravy Zmluvy Brand Affiliate alebo Členskej zmluvy

Pravidlá a podmienky obsiahnuté v tejto ADR zmluve za žiadnych okolností nenahrádzajú ani nemenia Pravidlá a podmienky mojej Zmluvy Brand Affiliate alebo Členskej zmluvy.

 

10. Osobné údaje

Súhlasím s tým, že moje osobné údaje budú spracované v zmysle oznámenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Nu Skin.

 

11. Rôzne

Otázky by sa mali adresovať na váš miestny zákaznícky servis. Príslušné kontaktné informácie môžete nájsť na adrese https://www.nuskin.com/content/nuskin/sk_SK/info/customer-service.html.

               

Pridajte sa k spoločnosti Nu Skin My Account