Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ
Glossary - sk

 

BRAND AFFILIATE—- Každá osoba s oprávnením predávať produkty spoločnosti Nu Skin na základe Zmluvy Brand Affiliate (BAA). Všetky nákupy produktov sú voliteľné.

 

ZMLUVA BRAND AFFILIATE (BAA)—-Zmluva vyžadovaná pre Brand Affiliate. Po tom, čo Nu Skin akceptuje Zmluvu Brand Affiliate, osoba je klasifikovaná ako Brand Affiliate a môže registrovať Zákazníkov a ďalej predávať Produkty.

 

BRAND REPRESENTATIVE (BR)—Osoba, ktorá dokončila Kvalifikáciu a tiež generický termín používaný pre všetkých Brand Representatives a vyššie tituly, bez ohľadu na titul. Na udržanie statusu Brand Representative, musíte v každom kalendárnom mesiaci ukončiť aspoň 4 Building Blocks (alebo použiť Flex Blocks ako náhradu za chýbajúce Building Blocks). Ak si nedokážete udržať svoj Brand Representative status, akýkoľvek Brand Representatives vo vašom Tíme budú presunutí do Tímu vášho priameho Brand Representative. Na obmedzený čas máte možnosť Začať znovu a v prípade úspechu môžete získať späť Brand Representatives, ktorí boli vo vašom Tíme, spolu s akýmikoľvek predtým nadobudnutými Flex Blocks. Prosím, pozrite si Ďalšie podrobnosti - Začať znovu alebo kontaktujte vášho account manažéra pre viac informácií.

 

BUILDING BLOCK—Meradlo Objemu predaja. Building Block je považovaný za ukončený, keď má 500 bodov Objemu Predaja. Building Block s menej ako 500 bodmi objemu predaja je označovaný ako neukončený.

 

BONUS ZA RAST (BB)—-Všetci Brand Representatives môžu obdržať Bonus za rast za ukončené Building Blocks. Brand Representatives, ktorí ukončia 4 alebo viac Building Blocks v jednom mesiaci (bez Flex Blocks), sú tiež oprávnení obdržať Bonus za rast na akýkoľvek nedokončený Building Block na konci mesiaca. Percentá vyplácané na nedokončený Building Block sú rovnaké ako percentá vyplácané na posledný dokončený Building Block mesiaca. Nedokončené Building Blocks sú vyplácané v 8. deň v nasledujúcom mesiaci. Brand Affiliates a Qualifying Brand Representatives nie sú oprávnení získavať Bonusy za rast. Za Flex Blocks nie sú vyplácané žiadne Bonusy za rast. Bonus za rast je vypočítavaný na CSV každého jednotlivého Building Block. Percento spájané s Building Block je aplikovateľné len na daný konkrétny Building Block a netýka sa žiadnych predtým ukončených Building Blocks.

 

BUSINESS BUILDER POZÍCIA (BBP)—-Nástroj na motiváciu úspešných Brand Representatives, aby pokračovali v budovaní ich predajných Tímov. Pozícia Business Builder je druhá pozícia, ktorá je udeľovaná Brand Representative, ktorý bol 1 mesiac platený ako Blue Diamond Director. BBP je ustanovená na 1. Generáciu Blue Diamond Director (rodičovský účet). Vytvorením Tímu Brand Representatives pod BBP, rodičovský účet je oprávnený získať 5% Bonus za líderstvo na 6 Generácií Brand Representatives a BBP je oprávnený získať 5% Bonus za líderstvo na 6 Generácií Brand Representatives. Vlastník BBP a rodičovského účtu môže obdržať až do 10% na CSV prekrývajúcich sa Generácií medzi rodičovským účtom a BBP. Pre úplné informácie o Business Builder Pozíciách, kontaktujte vášho account manažéra.

 

HODNOTA PREDANÉHO OBJEMU (CSV)—hodnota meny spojená s každým jedným produktom, používaná na určenie Bonusov za rast a zdieľanie. CSV na každý Produkt sa môžu z času na čas zmeniť. Kontaktujte váš trh alebo prideleného Brand Affiliate pre konkrétne ceny Produktov, podrobnosti o Bonuse za zdieľanie, Hodnoty Objemu Predaja a iné informácie o kompenzácii predaja.

 

FLEX BLOCK—Náhrada Building Block, ktorá je automaticky použitá pre udržanie vášho statusu ako Brand Representative, ak neukončíte 4 alebo viac Building Blocks v kalendárnom mesiaci. V hocijakom mesiaci, v ktorom použijete Flex Block, budete naďalej oprávnený na získanie Bonusov za ukončené Building Blocks. Nebudete však mať nárok na Bonus za líderstvo. Flex Blocks neposkytujú Objem predaja, CSV, nemajú peňažnú hodnotu a nemôžu byť vymenené za hotovosť - sú používané len na udržiavanie statusu Brand Representative. Každý kalendárny mesiac môžu byť použité maximálne 3 Flex Blocks. Nie je stanovený limit na množstvo Flex Blocks, ktoré môžu byť nazhromaždené. Flex Blocks nie sú prenosné a ich platnosť je trvalá. Akékoľvek nazhromaždené Flex Blocks budú odobrané, ak si nezvládnete udržať status Brand Representative. Pozri Ďalšie podrobnosti – Flex Blocks pre viac informácií.

 

GENERÁCIA—Jednoduchý spôsob, ako zorganizovať váš Tím. Každý Brand Representative, ktorého priamo vediete, je súčasťou vašej 1. Generácie (G1). Každý Brand Representative, ktorého priamo vedú G1 Brand Representatives, je súčasťou vašej 2. Generácie (G2) a tak ďalej.

 

SKUPINA—–Vašu Skupinu tvoríte vy, všetci vaši Maloobchodní zákazníci, Členovia, Brand Affiliates a Qualifying Brand Representatives (vo Francúzsku len v tom rozsahu, v akom to umožňuje váš štatút VDI). Vaši Brand Representatives a ich Skupiny nie sú zahrnutí vo vašej Skupine. Všetky predaje uskutočnené osobami vo vašej Skupine prispievajú k vášmu Building Blocks a Hodnote objemu predaja vašej Skupiny.

 

LEADERSHIP TEAM (TÍM LÍDROV) - (LT)—Pozri Líderstvo – Buďte epickým lídrom pre podrobnosti.

 

LEADERSHIP TEAM SALES VOLUME (PREDAJNÝ OBJEM TÍMU LÍDROV) - (LTSV)—LTSV G1 Brand Representative je súčtom všetkých G1-G6 Objemov Predaja od daného G1 Brand Representative.

 

BONUS ZA LÍDERSTVO—Pozri Líderstvo – Mesačné platby pre podrobnosti.

 

LIST O ÚMYSLE (LOI)—Dokument alebo online oznámenie, ktoré Brand Affiliate podpisuje, aby oboznámil Nu Skin so zámerom začať Kvalifikáciu a stať sa Qualifying Brand Representative. Po odovzdaní a akceptáciou u Nu Skin, Brand Affiliate je označovaný ako „QBR1“ počas prvého mesiaca Kvalifikácie, „QBR2“ počas druhého mesiaca atď. Ak bol Brand Affiliate v minulosti Qualifying Brand Representative a želá si znovu začať Kvalifikáciu, daný Brand Affiliate musí znovu predložiť List o úmysle.

 

ČLEN—Osoba, ktorá nie je Brand Affiliate a ktorú Brand Affiliate zaregistroval a môže nakupovať Produkty Nu Skin za Členskú cenu. Člen nie je oprávnený registrovať Brand Affiliates alebo predávať Produkty ďalej.

 

ČLENSKÁ CENA—Nákupná cena Produktov pre Členov aj Brand Affiliates. Členská cena môže byť občas znížená pod normálne ceny pri akciách a motiváciách, podľa určenia miestneho trhu.

 

TEAM ELITE BUSINESS BUILDER POZÍCIA (TE BBP)—Nástroj na motiváciu úspešných Brand Representatives, aby pokračovali v budovaní ich predajných Tímov. TE BBP je tretia pozícia, ktorá je udeľovaná Brand Representative, ktorý ukončil prvý mesiac Kvalifikácie na to stať sa Team Elite. TE BBP sa ustanovuje na prvú Generáciu rodičovského BBP účtu. Vytvorením Tímu Brand Representatives pod BBP, je rodičovský účet oprávnený získať 5% Bonus za líderstvo na 6 Generácií Brand Representatives a BBP je oprávnený získať 5% Bonus za líderstvo na 6 Generácií Brand Representatives, a TE BBP je tiež oprávnený získať 5% Bonus za líderstvo na 6 Generácií Brand Representatives. To znamená, že rodičovský účet môže obdržat až 15% a BBP môže obdržať až 10% na CSV od prekrývajúcich sa Generácii medzi rodičovským, BBP a TE BBP účtami. Pre viac informácií prosíme, kontaktujte vášho miestneho account manažéra.

 

PRODUKT—Zahŕňa všetky produkty a služby predávané spoločnosťou Nu Skin a jej Brand Affiliates.

 

KVALIFIKÁCIA—Proces, počas ktorého sa Brand Affiliates stávajú Brand Representatives. Kvalifikáciu začínate odovzdaním Listu o úmysle a vašou preklasifikáciou na Qualifying Brand Representative. Po nahromadení požadovaného množstva Building Blocks a Sharing Blocks v 6 kalendárnych mesiacoch, ukončíte Kvalifikáciu a budete preklasifikovaný na Brand Representative. Prosím pozrite si Rast - Kvalifikácia pre viac podrobností.

 

QUALIFYING BRAND REPRESENTATIVE (QBR)—Brand Affiliate, ktorý odovzdal svoj List o úmysle a začal, ale neukončil Kvalifikáciu. Prosím pozrite si Rast - Kvalifikácia pre viac podrobností

 

REGISTROVAŤ—Znamená osobne pre Nu Skin zapísať Maloobchodných zákazníkov, Členov alebo Brand Affiliates.Upozorňujeme, že osobne môžete vo Francúzsku prihlásiť u spoločnosti Nu Skin len Maloobchodných zákazníkov, Členov alebo Brand Affiliates v zmysle povolení, vyplývajúcich zo štatútu VDI.

 

MALOOBCHODNÝ BONUS ZA RAST— Bonus, ktorý sa vypláca za nákup niektorých produktov registrovaného maloobchodného zákazníka zo Spojených štátov či Kanady prvému schválenému Qualifying Brand Representative, alebo Brand Representative (Len účty zo Spojených štátov či Kanady) vyššie, ktorý v čase predaja registroval maloobchodného zákazníka. Maloobchodný bonus za rast bude vyrátaný denne a bude vyplácaný týždenne podľa toho istého týždenného rozvrhu Bonusu za rast. Pre oprávnenie, Brand Affiliate musí byť Qualifying Brand Representative alebo Brand Representative v tom čase, kedy sa nákup uskutoční. Kontaktujte váš trh alebo Brand Affiliate pre konkrétne ceny Produktu, presné podrobnosti Maloobchodného bonusu za rast a iné informácie.

 

MALOOBCHODNÝ ZÁKAZNÍK—Každý, kto nie je Brand Affiliate alebo Člen a nakupuje Produkt buď od Brand Affiliate alebo priamo od Nu Skin.

 

MALOOBCHODNÝ ZISK—Rozdiel medzi vašimi nákladmi (vrátane Členskej ceny, poštovného atď.) a cenou, za ktorú ste predali Produkt.V časti Predpisy a postupy sa uvádzajú obmedzenia, platné podľa platných miestnych zákonov.

 

BONUS Z MALOOBCHODNÉHO PREDAJA —Rozdiel medzi cenou a cenou zaplatenou vašimi Maloobchodnými zákazníkmi (bez poštovného a daní), keď nakupujú produkty priamo od Nu Skin a súhrn Členskej ceny a Maloobchodného bonusu za rast. Kontaktujte váš trh alebo Brand Affiliate pre konkrétne ceny Produktu, presné podrobnosti Maloobchodného bonusu za rast a iné informácie. Upozorňujeme, že osobne môžete vo Francúzsku prihlásiť u spoločnosti Nu Skin len Maloobchodných zákazníkov a zarobiť maloobchodný bonus v zmysle povolení, vyplývajúcich zo štatútu VDI.

 

PREDAJNÝ OBJEM—je systém bodových hodnôt, ktorý používame na porovnanie relatívnej hodnoty Produktov vzhľadom na rôzne meny a trhy. Každý produkt má pridelený istý počet bodov Objemu predaja. Sharing Blocks, Building Blocks a Objemy predaja Tímu Lídrov sú zahrnuté v Objeme predaja. Objem predaja je iný ako Hodnota objemu predaja.

 

SHARING BLOCK (SB)—Podmnožina Building Blocks, ktorá pozostáva z 500 bodov Objemu predaja, ktorý vzniká pri nákupoch Maloobchodnými zákazníkmi, Členmi, Brand Affiliates a Qualifying Brand Representatives, ktorých ste osobne Zaregistrovali a registrovanými maloobchodnými zákazníkmi v Spojených štátoch a Kanade vašich registrovaných Brand Affiliates a Qualifying Brand Representatives. Vaše súkromné nákupy sa do Sharing Blocks nezapočítavajú. Sharing Blocks sú aplikovateľné len voči Kvalifikácii a sú podkategóriou Building Blocks. Všetky Sharing Blocks sú preto Building Blocks, ale nie všetky Building Blocks sú Sharing Blocks.

 

BONUS ZA ZDIEĽLANIE—Pozrite si prosím Zdieľať – Denné zárobky pre viac podrobností.

 

TÍM—Váš Tím pozostáva z vašej Skupiny a všetkých Skupín, na ktoré ste oprávnený získavať Bonus za líderstvo.

 

TITUL—Označuje Tituly Členov, Brand Affiliates, Qualifying Brand Representatives a Brand Representative. Tituly Brand Representatives sú určované počtom G1 Brand Representatives a Tímov Lídrov a sú používané na určovanie počtu Generácií, za ktoré môžete získavať Bonus za líderstvo. Prosím pozrite si Líderstvo – tabuľku Tituly a Bonus za líderstvo pre konkrétne požiadavky pre každý Titul.

 

ÚČET VELOCITY—Digitálny účet, ktorý zobrazuje všetku kompenzačnú aktivitu, zmeny a platby od Nu Skin. Keď sa stanete Brand Affiliate, získate Účet Velocity. Nu Skin automaticky preposiela vašu zvyšnú výšku Velocity účtu zadarmo na začiatku každej týždennej a mesačnej platobnej doby. Ste zodpovední za poplatky pri všetkých transferoch, ktoré zadáte. Pre automatické prevody je stanovené minimum [10€ EUR]. Prevody, ktoré urobíte sami, nemajú požiadavku na minimálnu hodnotu. Na účtoch Velocity nepribúdajú úroky. Svoj Velocity účet si môžete si pozrieť prostredníctvom online portálu Nu Skin Brand Affiliate.