SLOVNÍK

Nový zákazník? Zaregistrujte sa už dnes!

SLOVNÍK

Platné požiadavky: Aby ste boli oprávnení na akýkoľvek bonusv súlade s Kompenzačným plánom predaja, musíte získať 100 PSV auskutočniť päť maloobchodných predajov za mesiac.

 

ADR: Zvoľte si mesačnú automatickú objednávku produktov alebo mesačnú  donáciu pre iniciatívu Nourish the Children®   a získajte odmeňujúce výhody za vašu vernosť.

 

Odlúčený Exekutív: Distribútor, ktorý sa kvalifikoval na Exekutíva a odlúčil sa od svojej hornej línie, čo znamená, že objem predaja nového Exekutíva a jeho kruhová skupina sa už nezapočítavajú do GSV jeho hornej línie. Ak k tomu dôjde, potom Exekutív hornej línie môže byť oprávnený na získanie bonusu za odlúčeného Exekutíva na GSV pripadajúci na jeho nového odlúčeného Exekutíva. Na získanie odlúčeného Exekutíva musí byť dátum kvalifikácie Exekutíva hornej línie dňom prijatia odlúčeného Exekutíva alebo skorším dňom.

 

BEB: Bonus odlúčeného Exekutíva je bonusom, ktorý ponúka až 5% zárobok na objeme predaja každej generačnej úrovne na základe celkového počtu G1 odlúčených Exekutívov (pozri schému ku kroku č. 3). Na získanie 5 % bonusu odlúčeného Exekutíva musí mať Exekutív minimálne 3000 GSV. Ak by GSV poklesla niekde medzi 2000 a 2999, potom by sa bonus odlúčeného Exekutíva vyplatil pri 2,5% na GSV na G1 až G6 odlúčeného Exekutíva za daný mesiac.

 

Kruhová skupina: Pre tých, ktorí nie sú Exekutívmi pozostáva kruhová skupina  zo všetkých maloobchodných zákazníkov, prednostných zákazníkov a distribútorov. U Exekutívov zahŕňa kruhová skupina všetkých maloobchodných zákazníkov, prednostných zákazníkov, distribútorov a  kvalifikujúcich sa Exekutívov.

 

Provízie: Suma, ktorá sa vám vyplatí na základe vášho predaja produktov.


CSV: Hodnota predajného objemu:
Hodnotu predajného objemu, ktorá predstavuje mesačnú hodnotu meny týkajúcu sa provízií za produkty a služby zakúpené od spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje vypočítanie bonusov a provízií na základe Kompenzačného plánu predaja. CSV sa rovná veľkoobchodnej cene produktov alebo služieb, mínus akékoľvek zľavy (ktoré môžu obsahovať dane, poplatky za rýchly štart, ADR alebo internetové zľavy). Požiadavky na kvalifikáciu budú založené na PSV a GSV.

 

DBLG1: Dvojitý bonus G1 je bonusom, ktorý ponúka 10%ut4}zárobok na celkovom GSV Exekutívov G1. Na získanie 10 % Dvojitého bonusu G1 musí mať Exekutív minimálne 3000 GSV. Tento bonus sa vypláca len v súlade s výpočtom Zväčšovateľa majetku, ak prispieva k vyššej výplate v rámci dvoch alternatív.

 

DEXEC: Degradovaný Exekutív je Exekutív, ktorý nedokázal dodržať požiadavky na udržanie si titulu Exekutíva a je v procese degradovania na Distribútora. To obyčajne nastane, ak bol už v rámci statusu Exekutíva  využitý provizórny status Exekutíva.

 

EB: Bonus Exekutíva sa vypláca mesačne na základe celkovej hodnoty CSV. Bonusy Exekutívov sa pohybujú od 9% do 15%, v závislosti na celkovom počte GSV. Percentá sú vyplatené z celkovej CSV vašej kruhovej skupiny.

 

EEB: Mimoriadny bonus Exekutíva je bonusom, ktorý ponúka ďalší 5% zárobok k vášej CSV. Na získanie tohto dodatočného 5% bonusu navyše pre Exekutíva musí mať Exekutív minimálne 3000 GSV (pozri schému ku kroku č. 3). Tento bonus sa vypláca len v súlade s výpočtom Zväčšovateľa objemu, ak prispieva k vyššej výplate v rámci dvoch alternatív.

 

Opätovné prihlásenie Exekutíva: Proces, pomocou ktorého Exekutívi, ktorí vypadli, opätovne prejdú procesom kvalifikácie a získajú titul Exekutíva. Ak účet, ktorý už raz bol Exekutívom , prejde kvalifikáciou a stane sa Exekutívom, a to do šiestich mesiacov od spadnutia na Distribútora, opätovne získa svoju starú odlúčenú organizáciu. Kým účet môže prechádzať procesom kvalifikácie koľkokrát chce, možnosť opätovného získania jeho odlúčenej organizácie je k dispozícii len počas prvých šiestich mesiacov po prechodu na Distribútora.

 

Platba za rýchly štart: Platba za rýchly štart sa dáva za predaj podnikom schválených produktových balíčkov na rýchly štart a to novo sponzorovaným zákazníkom a distribútorom.

 

G1: 1. Generácia sa vzťahuje na prvú generáciu  odlúčených Exekutívov.

 

GSV: Skupinová bodová hodnota predstavuje celkovú osobnú bodovú hodnotu (PSV)  vo vašej kruhovej skupine, vrátane vašej osobnej PSV za daný mesiac.

 

LOI: List o úmysle je listom, ktorý svedčí o zámere Distribútora stať sa Exekutívom. Distribútor by mal navštíviť navigátor V&G. Tam môže Distribútor uviesť svoj zámer o kvalifikáciu na Exekutíva, ak  splní požiadavky na 1. mesiac (ďalej len  LOI mesiac). Počas svojho prvého mesiaca kvalifikácie na Exekutíva sa Distribútor často nazýva „LOI“. LOI nie je to isté ako kvalifikujúci sa Exekutív (Q1, Q2),  hoci sú obaja v procese kvalifikácie na Exekutíva. Ak sa už v minulosti Distribútor stal kvalifikujúcim sa Exekutívom a praje si opäť vstúpiť do procesu kvalifikácie na Exekutíva, musí spoločnosti predložiť formálny LOI.

 

L1: Úroveň 1 zahŕňa všetky účty, ktorých momentálne Distribútor sponzoruje bez ohľadu na titul.

 

Bonus 1. úrovne: 5% bonus, ktorý sa vypláca na základe PSV všetkých osobne sponzorovaných účtov. L1 bonus sa vypláca len tým distribútorom, ktorý spĺňajú požiadavky aktivity.

 

Mesiac uznania odznakových titulov: Ak Exekutív nesplní požiadavky na udržanie si titulu Exekutív, môže využiť  tolerančný mesiac a udržať si svoj status Exekutíva. Každý exekutív má pravo na jeden mesiac tolerančného mesiaca prebiehajúce 12-mesačné kalendárne obdobie. Ak napríklad využijete tolerančný  mesiac v máji, opäť ho budete môcť využiť až v máji nasledujúci rok. Bonus Exekutíva nebude počas tolerančného mesiaca vyplatený. Exekutív môže získať L1 bonus počas tolerančného mesiaca, ak splní minimálne požiadavky aktivity.

 

Prednostný zákazník: Prednostný zákazník nie je Distribútorom, ktorý má právo na nákup produktov od spoločnosti pri zvýhodnenej cene.

 

PSV: Osobná bodová hodnota je mesačnou bodovou hodnotou  produktov a služieb, ktoré ste nakúpili od spoločnosti, a to hlavne na maloobchodný predaj alebo osobnú spotrebu. PSV zahŕňa body z nákupov, ktoré ste uskutočnili priamo od spoločnosti, a to cez vašich osobných maloobchodných zákazníkov.

 

PEXEC: Provízny Exekutív je Exekutív, ktorý  nesplnil požiadavky na udržanie si titulu Exekutív a už využil svoj tolerančný mesiac. PEXEC si ponecháva všetkých svojich odlúčených Exekutívov ako dodatok k tomu, že ostane odlúčeným Exekutívom vo vzťahu k svojej hornej línii. GSV daného PEXEC-a  nie je zahrnutá do GSV jeho hornej línie. Účet môže byť PEXEC na maximálne tri po sebe nasledujúce mesiace. Ak PEXEC splní požiadavky na udržanie si titulu Exekutív, okamžite bude povýšený na Exekutíva v mesiaci, v ktorom splnil požiadavky.

 

QEXEC: Kvalifikujúci sa Exekutív (Q1, Q2) je Distribútorom , ktorý úspešne prešiel prvým mesiacom kvalifikácie na Exekutíva (nazývaný LOI mesiacom) a teraz je na najlepšej ceste kvalifikovať sa ako Distribútor-Exekutív pre NSE (pozri schému, krok č. 2 ohľadom podrobností o mesačných požiadavkách).

 

Maloobchodný zákazník: Maloobchodný zákazník nie je Distribútorom , ktorý nakupuje produkty za maloobchodné ceny od Distribútora alebo od spoločnosti. Obrat z nákupov produktov uskutočnených prostredníctvom spoločnosti maloobchodnými zákazníkmi priradený účtu Distribútora sa započítava do PSV sponzora.

 

Zrolovaní odlúčený Exekutív Odlúčený Exekutív vo vašej G1-G6, ktorý si kvôli svojmu Exekutívovi na hornej línii neudrží titul Exekutív, sa preroluje na ďalšieho kvalifikovaného Exekutíva na hornej línii. Na získanie odlúčeného Exekutíva musí byť dátum kvalifikácie  Exekutíva hornej línie  predtým alebo dňa prijatia odlúčeného Exekutíva alebo skorším dňom.

 

Zrolovaná GSV: Keď odlúčený Exekutív prvej úrovne (G1)  spadne na Distribútora, GSV vypadnutého odlúčeného Exekutíva prípadne GSV jeho hornej línie. Časť GSV, ktorá pochádza od vyriadeného Exekutíva, sa volá  „prevedená GSV“. To sa však uplatňuje len na horných líniách,  ktoré majú odlúčených Exekutívov na trhoch, ktoré sa  nezúčastňujú programu PEXEC. GSV, ktoré patrí DEXEC, sa započíta až v nasledujúcom mesiaci, keď je jeho  titulom Distribútor.

 

Sponzor: Distribútor, ktorý osobne sponzoruje ďalšieho Distribútora alebo prednostného zákazníka, aby ich prihlásil do svojej L1.

 

Zväcšovateľ majetku: Komponent počítajúci bonusy, ktorý je súčasťou  Kompenzačného plánu predaja, ktorý automaticky vyplatí vyššiu z dvoch alternatívnych výpočtov bonusov: Zväčšovateľ obratu (vrátane mimoriadneho bonusu Exekutív+ Dvojitého bonusu G1) ALEBO Hĺbkového zväčšovateľa (vrátane bonusu odlúčeného Exekutíva).

 

Poznámky

•Kvalifikácia na akékoľvek bonusy si vyžaduje maloobchodné ceny účtované najmenej piatim jednotlivcom na mesačnej báze. Musíte si viesť všetky záznamy maloobchodných cien po dobu minimálne štyroch rokov.

• Zhoda s požiadavkami na maloobchodné ceny spoločnosti sa monitoruje namátkovo.

•   Každý produkt zakúpený cez objednávky ADR  nedistribútormi alebo zákazníkmi, sa automaticky zaratúva do požiadaviek na maloobchodný predaj na mesačnej báze.

•  Za získavanie nových distribútorov spoločnosť nevypláca žiadne bonusy. Jediným spôsobom, ako získať bonusy, je predaj produktov.

•  Všetky bonusy sa vypočítajú na mesačnej báze a zašlú sa poštou alebo sa zložia 25. deň nasledujúceho mesiaca alebo okolo daného dňa.

Pridajte sa k spoločnosti Nu Skin Staňte sa distribútorom