Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Formulár záruky vrátenia peňazí pre skener

Umožnite, aby Pharmanex biofotonický skener okamžite zistil úroveň vašich karotenoidov, a pozorujte merateľný rozdiel. Ak vaše karotenoidové skóre pokožky nevykazuje žiadne zvýšenie po 90 dňoch užívania niektorého z nižšie uvedených produktov v uvedenom dávkovaní, vrátime vám peniaze, ktoré ste za daný produkt zaplatili.

Účasťou na tejto ponuke sa predpokladá, že účastníci prijali nižšie uvedené podmienky a požiadavky, ktoré sú pre nich záväzné. Spoločnosť Nu Skin si vyhradzuje právo podľa svojho výhradného uváženia odmietnuť nároky, ktoré nie sú v súlade s týmito podmienkami.

 

Účasťou na tejto ponuke sa predpokladá, že účastníci prijali nižšie uvedené podmienky a požiadavky, ktoré sú pre nich záväzné. Spoločnosť Nu Skin si vyhradzuje právo podľa svojho výhradného uváženia odmietnuť nároky, ktoré nie sú v súlade s týmito podmienkami. 

 

Táto ponuka dopĺňa vaše zákonné práva a nenahrádza ich ani ich neobmedzuje.

 

Na účely overenia vášho nároku musíte vyplniť formulár žiadosti pre záruku vrátenia peňazí. Túto ponuku si môžete uplatniť len do 90 dní od dátumu kontrolného merania. Na originálnych dokladoch musia byť jasne uvedené zakúpené produkty a dátum nákupu.

 

V týchto podmienkach a požiadavkách: 

 

 • predplatená ADR objednávka znamená: Predplatné prémiového donáškového programu, viac informácií nájdete na stránke Čo je to predplatená ADR objednávka. Predplatená ADR objednávka môže byť nová alebo existujúca.
 • Produkt znamená: LifePak+, JVi, Beauty Focus MultiBeauty alebo Beauty Focus Collagen+.
 • SCS: Karotenoidové skóre pokožky.
 • Skenová karta: Môžu byť fyzické alebo digitálne, sú opakovane použiteľné – a používajú sa na prvé a kontrolné merania. Čiarový kód, ktorý predstavuje číslo skenovej karty na kartičke, vám umožní sledovanie bez časového obmedzenia, ak je číslo skenovej karty prepojené s aktívnou predplatenou ADR objednávkou.
 • Operátor skenera: Autorizovaný Brand Affiliate spoločnosti Nu Skin podľa zmluvy Brand Affiliate.
 • Mesiace za sebou: Objednávanie produktu (produktov) mesiac po mesiaci najneskôr v ten istý deň každý mesiac, na zaručenie každodenného užívania.

PODMIENKY A POŽIADAVKY:

 

Oprávnenosť:

 • Záruka vrátenia peňazí je dostupná pre všetkých zákazníkov vo veku od 18 rokov registrovaných ako Brand Affiliate spoločnosti Nu Skin alebo spotrebiteľov s platným identifikačným číslom Nu Skin, ktorí majú legálny pobyt na otvorených trhoch spoločnosti Nu Skin v regióne Európy a Afriky, kde je povolený predaj produktov.
 • Záruka vrátenia peňazí platí výhradne pre osoby, ktoré neužívali vyššie uvedené produkty minimálne 3 mesiace pred prvým meraním.
 • Každý zákazník má v rámci tejto záruky vrátenia peňazí nárok len na jedno vrátenie peňazí.

 

Ako využiť túto ponuku:

 

 • Požiadajte o úvodné meranie pomocou prístroja S3 BioPhotonic Scanner, aby ste zistili svoje karotenoidové skóre pokožky predtým, než začnete používať produkty. Vaše prvé karotenoidové skóre pokožky by malo byť zaregistrované na skenovej karte prepojenej s vašimi predplatenými ADR objednávkami.
 • Objednajte si ktorýkoľvek z produktov prostredníctvom programu predplatených ADR objednávok tri po sebe nasledujúce mesiace a používajte ich s dodržaním dávkovania uvedeného nižšie. Objednávku treba zadať najneskôr do 7 dní od prvého skenovania.
 • Počas 90 dní po sebe si zabezpečte optimálny príjem živín, aby ste si zabezpečili nárast karotenoidového skóre pokožky.
 • Vaše záručné opätovné skenovanie sa musí vykonať s tou istou kartou skenera, ktorá bola použitá na vaše prvé skenovanie, a to 90 – 100 dní od prvého skenovania. 

 

V prípade JVi to možno zabezpečiť užívaním 60 ml produktu dvakrát denne. Aj keď na dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame užívať minimálne 60 ml produktu dvakrát denne, záruku vrátenia peňazí spoločnosti Nu Skin je možné uplatniť aj v prípade, že užívate 50 ml/deň počas 3 po sebe nasledujúcich mesiacov.

V prípade Lifepak+ to možno zabezpečiť užívaním 2 vreciek (8 tabliet) denne, čo znamená 1 balenie LifePak+ každý mesiac počas 3 po sebe nasledujúcich mesiacov.

V prípade Beauty Focus Collagen+ to možno zabezpečiť užívaním 1 vrecka denne, čo znamená 1 balenie každý mesiac počas 3 po sebe nasledujúcich mesiacov.

V prípade Beauty Focus MultiBeauty to možno zabezpečiť užívaním 1 kapsuly denne, čo znamená 1 balenie každý mesiac počas 3 po sebe nasledujúcich mesiacov.

 

Peniaze vám budú vrátené do 2 až 4 týždňov od prijatia vašej žiadosti.

*
*
Použite medzinárodný formát telefónneho čísla (+ a kód krajiny na začiatku)
*
Informácie potrebné na uplatnenie záruky vrátenia peňazí
*
*

Prvé meranie (najneskôr 7 dní pred zakúpením produktov)

*
*
*
*
 LifePak+
 JVi
 Beauty Focus Collagen+
 Beauty Focus MultiBeauty

Garančné opätovné meranie (od 90 do 100 dní od dátumu prvého merania)

 

 

 

*
*

 

Všeobecné ustanovenia:

 

 • Ak ste užívali minimálne 2 z 5 produktov súčasne, a to LifePak+, JVi, Beauty Focus MultiBeauty a/alebo Beauty Focus Collagen+ počas 3 po sebe nasledujúcich mesiacov, spoločnosť Nu Skin vám v prípade nedosiahnutia vyššieho karotenoidového skóre pokožky vráti cenu len jedného z týchto produktov. Môžete sa rozhodnúť, ktorý z produktov vám bude refundovaný.
 • Ak ste si objednali akúkoľvek predplatenú ADR objednávku, ktorá obsahovala produkt za akciovú cenu, a požiadate o využitie záruky vrátenia peňazí, peniaze vám budú vrátené vo výške tejto akciovej ceny produktu.
 • Peniaze vám budú vrátené do 2 – 4 týždňov od prijatia vášho nároku.
 • Refundácia bude pripísaná na kreditnú kartu, ktorú ste použili na nákup produktu. Ak ste na nákup produktu použili iný spôsob platby ako kreditnú kartu, refundácia bude vyplatená na vami určený bankový účet elektronickým prevodom.

 

Rôzne:

Spoločnosť si vyhradzuje právo požiadať vás o opätovné meranie na náklady spoločnosti.
Akákoľvek manipulácia s týmito podmienkami a ustanoveniami záruky vrátenia peňazí podľa výhradného uváženia spoločnosti Nu Skin zruší platnosť akéhokoľvek nároku na vrátenie peňazí.
Spoločnosť Nu Skin si vyhradzuje právo upraviť alebo zrušiť túto záruku vrátenia peňazí. Ak spoločnosť Nu Skin zruší túto záruku vrátenia peňazí, spoločnosť naďalej spracuje nároky podané pred takýmto dátumom a vyplatí refundáciu v prípade uznania týchto nárokov.

 

Vyhlásenie: 

Spoločnosť, jej materská spoločnosť, pridružené spoločnosti a dcérske spoločnosti („Nu Skin“ alebo „Pharmanex“) sú si vedomé a aktívne reagujú na vaše obavy týkajúce sa spôsobu zhromažďovania, používania a zdieľania informácií o vás v dôsledku vašej účasti v programe záruky vrátenia peňazí. Spoločnosť Nu Skin rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa chrániť súkromie spotrebiteľov produktov a služieb spoločnosti Nu Skin. Spoločnosť Nu Skin od vás zhromažďuje a uchováva určité osobné údaje, ktoré sa môžu považovať za citlivé údaje, aby mohla vykonávať úlohy v oblasti administratívy a záznamov.   

 

Odoslaním tohto nároku v rámci záruky vrátenia peňazí týmto výslovne súhlasíte s tým, že všetky vami odoslané informácie budú uchovávané spoločnosťou Nu Skin v jej sídle v Spojených štátoch, jej regionálnom sídle a/alebo v jej miestnych pridružených spoločnostiach v krajine vášho bydliska. Tiež výslovne súhlasíte s tým, aby boli vaše informácie použité divíziou Pharmanex na spracovanie informácií mimo EÚ a v súhrnnej databáze na výskumné účely, ktoré vás neidentifikujú iným osobám.

 

Beriete na vedomie, že divízia Pharmanex vám sprístupní výsledky vášho skenovania karotenoidov na webovej lokalite divízie Pharmanex (budú k dispozícii iba vám po prihlásení). Tiež rozumiete tomu, že iba vy budete mať prístup k informáciám, ktoré vás identifikujú. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré uchováva spoločnosť Nu Skin, a na ich opravu tým, že sa obrátite na zákaznícke centrum v krajine svojho bydliska. Pokiaľ nie je zákonom povinne stanovené inak, všetky údaje budú uchovávané len na nevyhnutný čas.

 

Odoslaním tohto formulára žiadam, aby moja žiadosť o vrátenie peňazí bola posúdená v rámci záruky vrátenia peňazí, ktorú ponúka spoločnosť pre vybraný produkt uvedený vyššie.