Súkromie

Nový zákazník? Zaregistrujte sa už dnes!

Upozornenie o súkromí

 

Tento preklad bol vyhotovený pre vaše pohodlie. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi týmto upozornením a jeho anglickou verziou, prosím berte na vedomie, že anglická verzia má prednosť. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontakujte na privacy@nuskin.com.

 

 

Zásady ochrany súkromia spoločnosti NU SKIN

 

 

A. Prehľad

 

Spoločnosť Nu Skin, je medzinárodná skupina spoločností, ktoré ponúkajú na predaj kozmetické produkty, výživové doplnky, kozmetické prístroje a ďalšie služby na predaj prostredníctvom internetovej stránky www.nuskin.com (ďalej len „webová stránka“) a prostredníctvom siete nezávislých distribútorov. V závislosti na tom, či ste zákazník alebo distribútor, sú vaše osobné údaje spracovávané na rôzne účely rôznymi subjektmi spoločnosti Nu Skin.

Tieto zásady o Ochrane súkromia vysvetľujú, ako sú vaše osobné údaje zhromažďované, používané a zdieľané v súlade s vašimi právami na ochranu súkromia ("Ochrana súkromia").

V tomto dokumente o Ochrane súkromia sú použité nasledovné definície:

(1) „Nu Skin International“ predstavuje Nu Skin International Inc. so sídlom registrovaným na adrese 75 West Center Street Provo, UT 84601, Spojené štáty americké; a

(2) „Skupina Nu Skin“ alebo všeobecne „Nu Skin“ znamená subjekty patriace k spoločnosti a pobočky a dcérske spoločnosti v globálnom meradle, ktoré predstavujú Nu Skin International.

(3) „NSEPE“ znamená NSE Products Europe BVBA, s registrovanou kanceláriou na adrese 9 Da Vincilaan, The Corporate Village, Building Elsinore, 1930, Zaventem, Belgicko;

(4) „Miestna spoločnosť Nu Skin“ znamená miestny subjekt skupiny Nu Skin, ako to je uvedené v Prílohe, ktorá je súčasťou Zásad ochrany súkromia; a

(5) „Osobné údaje“ znamenajú informácie týkajúce sa identifikovateľného jednotlivca, ako napr.: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje platobnej karty, preferencie atď. 

 

B. Spracovanie osobných údajov a cieľov

 

Webová stránka môže používať cookies, ktoré zhromažďujú osobné údaje o vás. Viac informácií nájdete v dokumente Zásady vzťahujúce sa na Cookies.

Očakávame, že s nami zdieľate len svoje osobné údaje. Ak nám poskytnete osobné údaje iných osôb, musíte sa uistiť, že máte na to príslušné povolenie. Taktiež očakávame, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú správne, a že nás budete informovať aj o konkrétnych zmenách údajov.

Používanie webovej stránky a zdieľanie svojich osobných údajov vám odporúčame až po prečítaní a pochopení Zásad ochrany súkromia. V závislosti na tom, či ste zákazník alebo distribútor, budú vaše osobné údaje spracované nasledovne:

 

1. Návštevník

Ak ste návštevník, miestna spoločnosť Nu Skin spracováva vaše osobné údaje formou kontroly údajov na účely (i) spravovania návštevnosti (vrátane odosielania informácií o vás na požiadanie), (ii) trhovej analýzy, (iii) spravovania nezákonných činností a (iv) výskumu a vývoja a (v) globálneho manažmentu.

Čítajte viac

 

2. Zákazník

Ak vytvoríte účet na webovej stránke, alebo ak si zakúpite produkty alebo služby spoločnosti Nu Skin cez webovú stránku, Nu Skin International a NSEPE spracujú vaše osobné údaje ako spoloční prevádzkovatelia pre (i) spravovanie zákazníkov (vrátane spracovania nákupu), (iii) spravovanie nezákonných činností (vrátane identifikácie a kontroly takýchto aktivít) a (iii) výskum a vývoj a (iv) globálny manažment.

Čítajte viac

 

3. Distribútor

Ak ste distribútorom, Nu Skin International a NSEPE spracujú vaše osobné údaje ako spoloční prevádzkovatelia pre (i) spravovanie zákazníkov, (iii) spravovanie distribútorov (vrátane administrácie vášho distribútorstva a hornej/dolnej línie organizácie), (iii) spravovanie nezákonných činností a (iv) výskumu a vývoja a (v) globálneho manažmentu.

Čítajte viac

 

4. Potenciálni klienti a existujúci zamestnanci

Ak sa chcete prihlásiť na pracovnú ponuku v jednej zo spoločností na území Európskeho hospodárskeho priestoru, miestna spoločnosť Nu Skin International, u ktorej sa uchádzate o prácu, spracuje vaše osobné údaje ako spoloční prevádzkovatelia pre (i) spravovanie uchádzačov a zamestnancov (vzhľadom najmä na nábor, zamestnávanie a umožnenie zamestnaneckého vzťahu s vami), a (ii) globálneho manažmentu.

Čítajte viac

Názov spracovania

Opis cieľov

Dôvody pre spracovanie osobných údajov

Spravovanie návštevníkov

·   Zodpovedanie a spravovanie požiadaviek návštevníkov: napr. poskytnutie prístupu k webovej stránke, zasielanie informácií týkajúcich sa údajov a marketingu na požiadanie, registrácia na udalosti.

·   Z oprávneného záujmu kontrolórov: marketing týkajúci sa podobných produktov a služieb spoločnosti Nu Skin prispieva k zaisteniu a propagácii ekonomických, obchodných, sociálnych a finančných záujmov spoločnosti Nu Skin a umožňuje nám poskytnúť vám informácie o produktoch a službách, ktoré vás môžu zaujímať. Spracovávanie vašich údajov týmto spôsobom môžete odmietnuť v zmysle podmienok uvedených v platnej legislatíve.

·   Plnenie zmlúv (napr. plnenie povinností týkajúcich sa propagačných aktivít atď.). Bez vašich osobných údajov nemôžeme plniť zmluvy, ktorých sa to týka.

Spravovanie zákazníkov

·   Realizácia zmluvy so zákazníkom: napr. spravovanie nákupov, spravovanie osobného účtu na webovej stránke.

·   Marketing: napr. zasielanie informácií zákazníkovi o podobných produktoch a službách spoločnosti Nu Skin.

·   Plnenie zmlúv (napr. Všeobecné zmluvné podmienky predaja, Zmluva o nákupe produktov, Zmluva prednostného zákazníka). Bez vašich osobných údajov nemôžeme plniť zmluvy, ktorých sa to týka.

·   Z oprávneného záujmu kontrolórov: marketing týkajúci sa podobných produktov a služieb spoločnosti Nu Skin prispieva k zaisteniu a propagácii ekonomických, obchodných, sociálnych a finančných záujmov spoločnosti Nu Skin a umožňuje nám poskytnúť vám informácie o produktoch a službách, ktoré vás môžu zaujímať. Spracovávanie vašich údajov týmto spôsobom môžete odmietnuť v zmysle podmienok uvedených v platnej legislatíve.

·   Súhlas: ak spracovanie údajov zahŕňa isté kategórie údajov, ktoré môžu odhaliť rasový alebo etnický pôvod alebo zdravotný stav (napr. v súvislosti so skenerom, analýzou ageLOC Me alebo nepriaznivými účinkami produktov), spoločnosť Nu Skin požiada zákazníka o súhlas.

Spravovanie distribútorov

·   Spravovanie a administrácia distribútorstiev a horných/dolných línií organizácie distribútorov.

·   Plnenie zmlúv s distribútormi (napr. Distribútorská zmluva, Zmluva o prenájme skenera). Bez vašich osobných údajov nemôžeme plniť zmluvy, ktorých sa to týka.

·   Súhlas: ak spracovanie údajov zahŕňa isté kategórie údajov, ktoré môžu odhaliť rasový alebo etnický pôvod alebo zdravotný stav (napr. v súvislosti so skenerom, analýzou ageLOC Me alebo nepriaznivými účinkami produktov), spoločnosť Nu Skin požiada distribútora o súhlas.

Spravovanie uchádzačov a zamestnancov

 

·   Nábor: napr. údržba databázy uchádzačov.

 

·   Predzmluvné kroky potrebné k uzavretiu pracovnej zmluvy. Bez osobných údajov nemôžeme podniknúť požadované predzmluvné kroky.

·   Plnenie poskytovania výhod a rozhodovania v súvislosti s pokrokom a odchýlením sa od pracovných zmlúv. Bez vašich osobných údajov nemôžeme plniť zmluvy, ktorých sa to týka.

·   Legitímne záujmy kontrolórov a ich partnerov v podnikaní (zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, akcionári, partnerské spoločnosti atď.): Nábor je veľmi dôležitý pre kontinuitu činnosti spoločnosti Nu Skin. Spracovávanie vašich údajov týmto spôsobom môžete odmietnuť v zmysle podmienok uvedených v platnej legislatíve.

Spravovanie nezákonných činností

·   Prevencia a zistenie nezákonných činností: napr. prevencia a zistenie podvodu alebo zneužívaniu disponibilných zdrojov spoločnosti.

·   Riešenie sporov: napr. vyšetrovanie potenciálnych porušovaní zásad a postupov spoločnosti a stíhanie alebo obrana právnych nárokov.

·   Plnenie zmlúv (napr. Všeobecné zmluvné podmienky predaja, Zmluva prednostného zákazníka, Politika a postupy, Zmluva o prenájme skenera). Bez vašich osobných údajov nemôžeme plniť zmluvy, ktorých sa to týka.

 ·   Legitímne záujmy kontrolórov a ich partnerov v podnikaní (zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, akcionári, partnerské spoločnosti atď.): predchádzanie, odhaľovanie a sankciovanie nezákonných činností a riešenie sporov prispievajú k zaisteniu a propagácii ekonomických, obchodných, sociálnych a finančných záujmov spoločnosti Nu Skin a znižujú vaše náklady. Spracovávanie vašich údajov týmto spôsobom môžete odmietnuť v zmysle podmienok uvedených v platnej legislatíve.

Výskum a vývoj

·   Výskum a vývoj sú založené na zhromaždených údajoch: napr. štatistika predaja, trhová analýza, vývoj produktov a služieb.

 ·   Legitímne záujmy kontrolórov, ďalších subjektov patriacich do iných skupín a ich partnerov v podnikaní (zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, akcionári, partnerské spoločnosti atď.): Výskum a vývoj na úrovni skupín môžu viesť k zlepšeniu skúseností zákazníkov, k zlepšeniu produktov a služieb spoločnosti Nu Skin, k inovácii, výsledkom čoho môže byť výhoda pre všetkých ľudí, ktorých sa produkty a služby spoločnosti Nu Skin týkajú.

Spracovávanie vašich údajov týmto spôsobom môžete odmietnuť v zmysle podmienok uvedených v platnej legislatíve.

Globálny manažment

·   Globálne spravovanie návštevníkov, zákazníkov, distribútorov a kandidátov: napr. udržiavanie globálnych databáz.

 ·   Legitímne záujmy kontrolórov, ďalších subjektov patriacich do iných skupín a ich partnerov v podnikaní (zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, akcionári, partnerské spoločnosti atď.): Globálne spravovanie návštevníkov, zákazníkov, distribútorov a kandidátov a nezákonných činností na úrovni skupín je dôležité pre účinnosť, dôslednosť a kontinuitu prevádzkovania skupín spoločnosti Nu Skin.  Toto prispieva k zaisteniu a propagácii ekonomických, obchodných, sociálnych a finančných záujmov skupiny spoločnosti Nu Skin, výsledkom čoho sú lepšie služby poskytované vám.

Spracovávanie vašich údajov týmto spôsobom môžete odmietnuť v zmysle podmienok uvedených v platnej legislatíve.

V prípade, že sú „Legitímne záujmy“ vo vyššie uvedenej tabuľke uvedené ako právny základ, rovnako zohľadníme vaše záujmy aj záujmy kontrolóra dát. Pre viac informácií o „testovaní spravodlivej vyváženosti záujmov“ použite, prosím, kontaktné údaje obsiahnuté v Odseku G (Vaše práva).

 

C. Prenos osobných údajov

 

Kontrolóri dát môžu prenášať vaše osobné údaje do ďalších pobočiek skupiny Nu Skin a do spoločností, ktoré spracujú osobné údaje v našom mene a pre nás (známi ako „spracovatelia“). Kategórie spracovateľov zahŕňajú miestnych a medzinárodných (i) poskytovateľov zásielkových služieb, (ii) poskytovateľov telekomunikačných služieb, (iii) poskytovateľov platobných služieb, (iv) poskytovateľov mzdových služieb (pre zamestnancov). Kompletný zoznam takýchto spracovateľov môžete obdržať na požiadanie vo forme zaslania e-mailu na  privacy@nuskin.com.

Okrem toho, ak ste distribútorom alebo zákazníkom, kontrolóri dát môžu prenášať vaše osobné údaje k distribútorom a/alebo sponzorom na vašej hornej línii.

Niektoré z týchto subjektov sídlia mimo Európskej únie. Každý prenos dát prebieha v zmysle rozhodnutia o primeranosti a/alebo ustanovení o ochrane údajov prijatých Európskou komisiou. Tieto spôsoby prenosu dát sú povolené v zmysle všeobecných nariadení o ochrane údajov (článok č. 45, resp. 46(2)).  V prípade, že chcete zistiť, ako je možné obdržať kópiu vhodných ochranných opatrení, prosím, zašlite e-mail na privacy@nuskin.com.

S výnimkou, ktorá je uvedená nižšie, nebudú vaše osobné údaje bez vášho súhlasu zdieľané s tretími stranami, pokiaľ to nie je potrebné na základe zákonnej alebo zmluvnej povinnosti.

Ako sa uvádza vyššie, beriete na vedomie, že vaše osobné údaje môžeme zdieľať s osobami mimo jurisdikcie vášho trvalého pobytu, a zároveň súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje môžu byť uložené na serveroch, ktoré sa nachádzajú mimo jurisdikcie vášho trvalého pobytu, vrátane všetkých krajín, v ktorých spoločnosť Nu Skin oficiálne vykonáva obchodnú činnosť.

 

D. Deti

 

Spoločnosť Nu Skin nezameriava svoju predajnú činnosť na deti. V prípade, že spoločnosť Nu Skin predá produkty určené pre deti, nákup takýchto produktov musí uskutočniť dospelý.   Ak ste mladší ako 18 rokov, našu webovú stránku používajte pod dohľadom rodiča alebo plnoletej osoby. Nu Skin sa dištancuje od vykonávania nasledovných činností:

(1) Vyžiadanie alebo vedomé zhromažďovanie osobných údajov od osôb mladších ako 13 rokov ("Deti");

(2) Vedomé používanie a zdieľanie údajov od osôb mladších ako 13 rokov s tretími stranami;

(3) Dávať deťom možnosť zverejňovať alebo inak šíriť svoje osobné údaje; a

(4) Motivovanie detí formou špeciálnych hier, výhier alebo iných aktivít, aby prezradili svoje osobné údaje.

Povzbudzujeme vás, aby ste sa podieľali na skúsenostiach vášho dieťaťa s internetom, a aby ste poskytli dieťaťu dôležité bezpečnostné rady skôr, než začne skúmať internet.

 

E. Bezpečnostné postupy

 

Spoločnosť Nu Skin prevádzkuje zabezpečené siete údajov chránené štandardnými ochrannými systémami ochrany firewallom a heslom. Spoločnosť Nu Skin využíva bezpečnostný protokol TLS na ochranu prenosu vašich dát. Prístup k týmto informáciám budú mať len oprávnené osoby na legitímne obchodné účely.

 

F. Uchovávanie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje budú uchovávané dovtedy, kým budete s nami v obchodnom vzťahu alebo v kontakte a najviac po dobu 10 rokov po ukončení tohto obchodného vzťahu.

 

G. Vaše práva

 

Ako dátový subjekt v Európskom hospodárskom priestore, máte právo na požiadanie, sprístupnenie, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo namietať proti spôsobu spracovania vašich dát a máte právo na prenosnosť dát.   Tieto práva zahŕňajú nasledovné:

·         schopnosť skontrolovať osobné údaje v našich informačných a komunikačných systémoch, ktoré sa týkajú vás,

·         schopnosť vykonať opravy osobných údajov

·         schopnosť získať informáciu o tom, s kým boli zdieľané vaše osobné údaje,

·         schopnosť požiadať o to, aby sme vaše osobné údaje vymazali,

·         schopnosť obmedziť spôsob, akým vaše osobné údaje spracúvame,

·         schopnosť namietať proti spôsobu spracovania vašich dát,

·         schopnosť požiadať o to, aby sme vám alebo inému podnikateľovi zaslali kópiu vašich osobných údajov.

 

Vaše žiadosti týkajúce sa výkonu vyššie uvedených práv subjektu osobných údajov budú vybavené do jedného mesiaca. Vzhľadom na komplexnosť a počet žiadostí, ktoré od vás obdržíme, v prípade potreby si vyhradzujeme právo na predĺženie tohto obdobia o dva ďalšie mesiace.  

Máte právo na odstúpenie od súhlasu so spracovávaním vašich osobných údajov, pokiaľ spracovanie vašich osobných údajov prebiehalo v zmysle takéhoto súhlasu.

 

Výkon práv:

Ak si prajete uplatniť svoje práva, vyplňte tu, prosím, žiadosť o práva dátového subjektu alebo kontaktujte nás alebo naše stredisko pre ochranu osobných údajov:

 

Spoločnosť

Referent pre ochranu osobných údajov

Nu Skin International Inc.

75 West Center Street
Provo, 84601 Utah
USA
+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

Mark Milne

75 West Center Street

Provo, 84601 Utah

USA

+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

The Corporate Village

Building Elsinore

Da Vincilaan 9

1930 Zaventem

Belgicko

+32 2 722 70 00

privacy@nuskin.com

 

Môžete kontaktovať aj orgány dohľadu:

 

Ak by ste chceli vzniesť sťažnosť proti nám, môžete kontaktovať váš miestny orgán dohľadu. Môže to byť orgán dohľadu v členskom štáte, v ktorom:

·        zvyčajne sídlite,

·        pracujete,

·        podľa vás došlo k porušeniu.

 

Ak máte problém s nájdením orgánu dohľadu, kontaktujte, prosím, Mark Milne pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov, aby vám poskytol pomoc v kontaktovaní orgánu dohľadu.  

 

H. Prepojené internetové webové stránky

 

Táto webová stránka obsahuje hyperlinkové odkazy, čo sú zvýraznené slová alebo obrázky v rámci hypertextového dokumentu, ktoré vás po kliknutí presmerujú v rámci dokumentu na iné miesto v rámci dokumentu, na iný dokument, alebo na webové stránky iných spoločností. Spoločnosť Nu Skin neriadi webové stránky iných spoločností a tieto webové stránky môžu obsahovať iné bezpečnostné prístupy než boli poskytnuté tu. Spoločnosť Nu Skin nenesie žiadnu zodpovednosť za zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie informácií, ktoré boli získané prostredníctvom takýchto webových stránok alebo odkazov, a na základe obsahu maximálne povoleného príslušným zákonom sa spoločnosť Nu Skin vyslovene dištancuje od akejkoľvek a úplnej zodpovednosti, ktorá sa vzťahuje na takéto zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie osobných údajov.

 

I. Zmena zásad o ochrane súkromia

 

Ak sa spoločnosť Nu Skin rozhodne zmeniť svoje zásady ochrany osobných údajov, zmeny uvedie tu, takže vždy budete vedieť, aké informácie získavame a ako tieto informácie môžeme používať a poskytovať. Akékoľvek zmeny v tomto dokumente o Ochrane súkromia vstupujú do platnosti po zverejnení zmien na tejto webovej stránke. Dokument o Ochrane súkromia bol naposledy revidovaný dňa 20. apríla 2018.

 

Príloha: Miestne pobočky spoločnosti Nu Skin

Krajina

Miestna spoločnosť Nu Skin

Registrovaná kancelária

Belgicko

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

+32 2 342 04 75

Dánsko

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 Kodaň

+45 78 73 06 02

Nemecko

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

+49 6131 490 9108

Maďarsko

Nu Skin východná Európa

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

+36 21 200 78 27

Nórsko

Nu Skin Norway A/S

c/o Visma Services Norway A/S

pb. 342 Sentrum

0101 Oslo

+47 852 95 048

Holandsko

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

+31 85 0021853

Pridajte sa k spoločnosti Nu Skin Staňte sa distribútorom