Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Poradňa pre súlad s distribúciou

Poradňa pre súlad s distribúciou

PRESNÉ A PRAVDIVÉ TVRDENIE O PRODUKTOCH A PRÍLEŽITOSTI = DOBRÉ PODNIKANIE

 

V spoločnosti Nu Skin sa vždy usilujeme o to, aby sme vám poskytli služby tým najetickejším a najčestnejším spôsobom. Zachovanie integrity našich marketingových tvrdení o produktoch a príležitosti je nevyhnutné pre našu povesť a podporu stabilne rastúceho obchodu.

 

Z tohto hľadiska je mimoriadne dôležité, aby všetci Brand Affiliates chápali príslušné tvrdenia, ako aj to, akým spôsobom by mali propagovať naše produkty a obchodnú činnosť.

 

Dokumenty uvedené v tejto sekcii obsahujú informácie o tom, čo je možné urobiť a čo nie, ak ide o tvrdenie týkajúce sa našich produktov a príležitosti. Vyzývame všetkých našich Brand Affiliates, aby si uvedené dokumenty starostlivo prečítali. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať naše právne alebo marketingové oddelenie.

 

 


OBCHODNÉ ODPORÚČANIA

 

Z času na čas vydá spoločnosť dôležité informácie alebo odporúčania, ktoré by mohli významne ovplyvniť podnikanie Brand Affiliate a dobré meno spoločnosti. Preto Brand Affiliates odporúčame, aby si obchodné odporúčania často študovali, pretože sa môžu a aj sa budú pravidelne meniť. Upozorňujeme, že nedodržanie odporúčaní uvedených nižšie môže mať za následok disciplinárne opatrenia. Spôsob kontaktovania spoločnosti v prípade otázok alebo nahlásenia porušenia zásad nájdete v časti Kontaktujte nás.
 

COVID-19:

Vzhľadom na nedávne prepuknutie choroby COVID-19 chce spoločnosť zdôrazniť viaceré dôležité princípy, aby sa zabezpečilo, že Brand Affiliates primerane propagujú naše produkty a obchodné príležitosti.
 

  • Ako všetci vieme, spoločnosť Nu Skin a jej Brand Affiliates majú zakázané uvádzať tvrdenia alebo vyhlásenia, že naše produkty môžu hojiť alebo liečiť ochorenie alebo zdravotný problém alebo mu predchádzať. Tento zákaz zahŕňa všetky tvrdenia o tom, že naše produkty akýmkoľvek spôsobom bránia riziku ochorenia COVID-19 alebo toto riziko minimalizujú.
  • Brand Affiliates by pri rozhovoroch o našich produktoch nemali priamo ani nepriamo spomínať ochorenie COVID-19. Môže ísť o výrazy ako „vzhľadom na prepuknutie vírusu“, „za súčasných okolností“ alebo „v období, ako je toto“. Takéto zmienky by totiž mohli naznačovať určité nevhodné tvrdenia spomínané vyššie.
  • Brand Affiliates by nemali používať ochorenie COVID-19 ani ekonomické dôsledky pandémie vo svojich marketingových materiáloch ani na propagáciu obchodných príležitostí.
  • Brand Affiliates by nemali uvádzať ani propagovať, že naše produkty boli označené ako „zásadne dôležité“. Hoci spoločnosť Nu Skin na svojich produktoch usilovne pracuje a považuje ich za významné, akákoľvek propagácia v tomto duchu by mohla nesprávne naznačovať, že sme dostali potvrdenie alebo schválenie od štátu, že ide o „zásadne dôležitú produkciu“.
  • Brand Affiliates nesmú používať názov ani produkty Nu Skin na vyžadovanie ani sprostredkúvanie vecných darov pre iné organizácie (zdravotnícki pracovníci, nemocnice, charity a podobne). Brand Affiliates však môžu podporovať dary, príspevky a iné pomocné činnosti, ktoré realizuje spoločnosť Nu Skin a o ktorých sa informuje na oficiálnych webových lokalitách spoločnosti a na stránkach v sociálnych médiách.
     

Bez ohľadu na skutočnosti uvedené vyššie spoločnosť Nu Skin vyzýva všetkých Brand Affiliates, aby naďalej propagovali produkty aj obchodné príležitosti v súlade s platnými zásadami, ako aj s pokynmi na predstavenie príležitostí a pokynmi na predstavenie produktov. Budeme naďalej silným prvkom konajúcim dobro tým, že posilníme a povzbudíme ostatných prostredníctvom našich produktov a príležitostí.
 

AKTIVITY NA NEOTVORENÝCH TRHOCH:

Ako mnohí z vás vedia, regulačné zásady na jednotlivých trhoch sa veľmi líšia. Keď sa distribútori rozhodnú vykonávať neprimerané aktivity pred uvedením na trh, môže byť ohrozená celá budúcnosť operácií spoločnosti Nu Skin na tomto trhu. Preto žiadame distribútorov, aby si pred účasťou na akomkoľvek type aktivity pred uvedením na trh na neotvorených trhoch pozreli odseky 3.1 (c) a 3.5 kapitoly 4 „Politika a postupy“.
 

Bohužiaľ, spoločnosť Nu Skin bola nedávno informovaná o nevhodných aktivitách pred uvedením na trh v Bulharsku. Upozorňujeme, že Bulharsko sa nepovažuje za schválený trh a v súčasnosti neexistuje plánovaný dátum otvorenia. Preto spoločnosť Nu Skin vyšetruje aktivity príslušných spoločníkov Afiiliate a bude postupovať podľa pravidiel uvedených v kapitole 6 dokumentu Politika a postupy. Medzi kroky spoločnosti v prípade porušenia patria napríklad zadržanie provízie, pozastavenie podnikania alebo ukončenie vzťahu.
 

V tejto chvíli Vás spoločnosť žiada o Vašu úplnú spoluprácu pri predchádzaní neprimeraným aktivitám pred uvedením na trh v Bulharsku. Nezabúdajte, že akékoľvek porušenie zásad spoločnosti pre aktivity pred uvedením na trh môže vystaviť spoločnosť a Váš účet riziku.
 

Spoločnosť Nu Skin Vám vopred ďakuje za spoluprácu. Naše ciele môžeme dosiahnuť len ako tím!

 


Reputation Videos