Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ
Glossary - pl

 

BRAND AFFILIATE — dowolna osoba upoważniona do sprzedaży produktów Nu Skin na mocy umowy dystrybutorskiej. Wszystkie zakupy produktów są dobrowolne.

 

UMOWA DYSTRYBUTORSKA — umowa, którą należy podpisać, by zostać dystrybutorem (Brand Affiliate). Po zaakceptowaniu umowy dystrybutorskiej przez Nu Skin aplikant zostaje zaklasyfikowany jako Brand Affiliate i może rejestrować klientów oraz odsprzedawać zakupione produkty.

 

BRAND REPRESENTATIVE (BR) — osoba, która ukończyła kwalifikację, a także ogólny termin oznaczający wszystkich przedstawicieli marki i wspomniane wyżej osoby niezależnie od tytułu. Aby utrzymać status Brand Representative, należy uzyskać przynajmniej cztery moduły Building Block w każdym miesiącu kalendarzowym (albo zastąpić brakujące moduły Building Block modułami Flex Block). Jeśli nie uda Ci się utrzymać statusu Brand Representative, każdy Brand Representative z Twojego zespołu zostanie przeniesiony do zespołu Brand Representative bezpośrednio nad Tobą. Przez ograniczony czas będziesz mieć możliwość zaczęcia od nowa — jeśli Ci się uda, możesz odzyskać Brand Representative, którzy byli w Twoim zespole, oraz zgromadzone wcześniej moduły Flex Block. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze szczegółowym opisem procesu Zacznij od nowa lub skontaktuj się ze swoim opiekunem konta.

 

BUILDING BLOCK — jednostka wartości sprzedaży. Moduł Building Block jest uznawany za pełny, jeśli obejmuje 500 punktów wartości sprzedaży. Building Block z mniej niż 500 punktami jest uważany za niepełny.

 

PREMIA ZA MODUŁY BUILDING BLOCK — wszyscy Brand Representative mogą zdobywać premię za pełne moduły Building Block. Brand Representative, którzy uzyskają przynajmniej cztery moduły Building Block w miesiącu (nie licząc Flex Block), na koniec miesiąca mogą również otrzymać premię za moduły niepełne. Wartość procentowa premii za niepełne moduły Building Block jest równa wartości przyznanej za ostatni pełny moduł Building Block uzyskany w miesiącu. Premia za niepełne moduły Building Block jest wypłacana ósmego dnia kolejnego miesiąca. Brand Affiliate i Qualifying Brand Representative nie otrzymują premii za moduły Building Block. Modły Flex Block nie liczą się do premii za moduły Building Block. Premia za moduły Building Block jest obliczana na podstawie CSV poszczególnych modułów Building Block. Wartość procentowa powiązana z modułem Building Block dotyczy wyłącznie tego modułu i nie ma zastosowania do modułów zdobytych wcześniej.

 

BUSINESS BUILDER POSITION (BBP) —- program motywacyjny mający zachęcać Brand Representative do dalszego powiększania zespołu sprzedażowego. Business Builder Position to drugi tytuł przyznawany każdemu Brand Representative, który otrzymywał wynagrodzenie jako Blue Diamond Director przez jeden miesiąc. BBP obowiązuje na poziomie Blue Diamond Director pierwszej generacji (na koncie macierzystym). Za budowanie zespołu swoich Brand Representative w ramach BBP konto macierzyste zyskuje premię kierowniczą o wartości 5% za sześć generacji Brand Representative, a BBP otrzymuje premię kierowniczą o wartości 5% za sześć generacji Brand Representative. Posiadacz tytułu BBP i konta macierzystego może otrzymać do 10% wartości CSV za generacje nakładające się pomiędzy kontem macierzystym a BBP. Szczegółowych informacji o programie Business Builder Position udziela opiekun konta.

 

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY PROWIZYJNEJ (CSV) — wartość waluty powiązana z każdym produktem, służąca do obliczania premii za budowanie zespołu i kierowanie nim. CSV każdego produktu może się od czasu do czasu zmieniać. Aby uzyskać informacje o cenach konkretnych produktów, premiach Wspólny bonus, wartościach CSV i innych kwestiach związanych z wynagrodzeniem, skontaktuj się z polecającym Cię Brand Affiliate lub osobą odpowiedzialną za Twój region.

 

FLEX BLOCK — substytut modułu Building Block wykorzystywany automatycznie do podtrzymania statusu Brand Representative w przypadku nieuzyskania co najmniej czterech modułów Building Block w miesiącu kalendarzowym. W miesiącu, w którym wykorzystasz moduł Flex Block, nadal możesz otrzymać premię za moduły Building Block; nie trzymasz jednak żadnej premii kierowniczej. Moduły Flex Block nie generują wartości sprzedaży ani CSV, nie mają wartości pieniężnej i nie można ich wymienić na gotówkę — ich zadaniem jest wyłącznie pomoc w utrzymaniu statusu Brand Representative. W każdym miesiącu kalendarzowym można użyć maksymalnie trzech modułów Flex Block. Nie ma ograniczeń liczby modułów Flex Block, które można zgromadzić. Moduły Flex Block nie tracą ważności. Nie można ich nikomu przekazać. Jeśli utracisz status Brand Representative, wszystkie zgromadzone przez Ciebie moduły Flex Block przepadną. Szczegóły znajdziesz w sekcji Dodatkowe informacje — moduły Flex Block.

 

GENERACJA — prosty system organizacji zespołu. Każdy Brand Representative, który podlega bezpośrednio Tobie, należy do Twojej pierwszej generacji (G1). Każdy Brand Representative, który podlega Brand Representative Twojej pierwszej generacji, należy do Twojej drugiej generacji (G2) itd.

 

GRUPA — Twoja grupa to Ty oraz wszyscy Twoi klienci detaliczni, członkowie, Brand Affiliate i Qualifying Brand Representative (we Francji: tylko zgodnie z własnym statusem VDI). Twoi Brand Representative i ich grupy nie należą do Twojej grupy. Cała sprzedaż dokonana przez osoby z Twojej grupy przyczynia się do tworzenia bloków budulcowych dla Ciebie, a także wartości sprzedaży prowizyjnej Twojej grupy.

 

LEADERSHIP TEAM (LT) — szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Kieruj zespołem — Bądź wspaniałym liderem.

 

SUMA KIEROWNICZEGO ZESPOŁU SPRZEDAŻY (LTSV) — wartość LTSV dla Brand Representative G1 to suma wartości sprzedaży wszystkich jego Brand Representative od G1 do G6.

 

PREMIA KIEROWNICZA — więcej informacji znajdziesz w sekcji Kieruj zespołem — Miesięczne wynagrodzenie.

 

LIST INTENCYJNY (LOI) — dokument papierowy lub elektroniczny, który Brand Affiliate podpisuje, by poinformować Nu Skin o chęci przystąpienia do kwalifikacji i uzyskania tytułu Qualifying Brand Representative. Po przesłaniu dokumentu i zaakceptowaniu go przez Nu Skin, Brand Affiliate w pierwszym miesiącu kwalifikacji nosi tytuł QBR1, w drugim miesiącu — QBR2 itd. Jeśli Brand Affiliate miał już w przeszłości tytuł Qualifying Brand Representative i chce ponownie uzyskać kwalifikacje, musi przesłać nowy list Intencyjny.

 

CZŁONEK — osoba niebędąca Brand Affiliate, która została zarejestrowana przez Brand Affiliate i może kupować produkty Nu Skin po cenie członkowskiej. Członkowie nie mogą rejestrować Brand Affiliate ani odsprzedawać produktów. .

 

CENA CZŁONKOWSKA — cena zakupu produktów przez członków i Brand Affiliate. Ze względu na różne promocje i programy motywacyjne obowiązujące na danym rynku cena członkowska może być czasem niższa niż opublikowana.

 

TEAM ELITE BUSINESS BUILDER POSITION (TE BBP) — program motywacyjny mający zachęcać Brand Representative do dalszego powiększania zespołu sprzedażowego. TE BBP to trzeci tytuł przyznawany każdemu Brand Representative, który ukończy pierwszy miesiąc kwalifikacji i zdobędzie tytuł Team Elite. TE BBP obowiązuje na poziomie pierwszej generacji konta macierzystego BBP. Za budowanie zespołu swoich Brand Representative w ramach BBP konto macierzyste zyskuje premię kierowniczą o wartości 5% za sześć generacji Brand Representative, a BBP i TE BBP otrzymują premię kierowniczą o wartości 5% za sześć generacji Brand Representative. Oznacza to, że konto macierzyste może otrzymać do 15%, a BBP do 10% wartości CSV za generacje nakładające się pomiędzy kontem macierzystym a kontami BBP i TE BBP. Szczegółowych informacji udziela opiekun konta.

 

PRODUKT — wszystkie produkty i usługi sprzedawane przez Nu Skin i Brand Affiliate.

 

KWALIFIKACJA — proces, który musi przejść Brand Affiliate, aby uzyskać tytuł Brand Representative. Proces kwalifikacji rozpoczyna się od przesłania listu Intencyjnego i zmiany tytułu na Qualifying Brand Representative. Po uzyskaniu wymaganej liczby modułów Building Block i Sharing Block w ciągu sześciu miesięcy kwalifikacja jest ukończona, co skutkuje otrzymaniem tytułu Brand Representative. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Building Block — Kwalifikacja.

 

QUALIFYING BRAND REPRESENTATIVE (QBR) — każdy Brand Affiliate, który przesłał list Intencyjny i rozpoczął kwalifikację, ale jeszcze jej nie ukończył. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Building Block — Kwalifikacja.

 

REJESTROWANIE — odnosi się do osobistego rejestrowania klientów detalicznych, członków i Brand Affiliate w Nu Skin. We Francji możesz osobiście wprowadzać klientów detalicznych, członków i Brand Affiliates do Nu Skin jedynie wówczas, gdy jest to zgodne z Twoim statusem VDI.

 

PREMIA ZA BUDOWANIE SIECI KLIENTÓW DETALICZNYCH — premia za zakup określonych produktów przez zarejestrowanych klientów detalicznych z Kanady i USA, wypłacana pierwszemu spełniającemu warunki Qualifying Brand Representative lub Brand Representative (dotyczy to tylko kont amerykańskich i kanadyjskich) znajdującemu się nad tym zarejestrowanym klientem detalicznym w chwili zakupu. Premia za budowanie sieci klientów detalicznych jest obliczana codziennie i wypłacana według tego samego harmonogramu co premia za moduły Building Block. Aby otrzymać premię, Brand Affiliate musi w chwili sprzedaży mieć status Qualifying Brand Representative lub Brand Representative. Informacje o cenach konkretnych produktów, premiach za budowanie sieci klientów detalicznych i wszelkich innych kwestiach uzyskasz u Brand Affiliate lub osoby odpowiedzialnej za Twój region.

 

KLIENT DETALICZNY — każda osoba niebędąca Brand Affiliate ani członkiem, która zakupi produkt od Brand Affiliate lub bezpośrednio od Nu Skin.

 

ZYSK ZE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ — to różnica pomiędzy wszystkimi Twoimi kosztami (na które składają się cena członkowska, koszty wysyłki itp.) a ceną, w jakiej sprzedajesz dany produkt. We Francji możesz osobiście wprowadzać klientów detalicznych, członków i Brand Affiliates do Nu Skin jedynie wówczas, gdy jest to zgodne z Twoim statusem VDI.

 

PREMIA ZA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ (RB) — to różnica pomiędzy ceną, którą płacą klienci detaliczni (bez kosztów przesyłki i podatków) za produkt kupiony bezpośrednio od Nu Skin, a sumą ceny członkowskiej i premii za budowanie sieci klientów detalicznych. Informacje o cenach konkretnych produktów, premiach za budowanie sieci klientów detalicznych i wszelkich innych kwestiach uzyskasz u Brand Affiliate lub osoby odpowiedzialnej za Twój region.We Francji możesz osobiście wprowadzać klientów detalicznych do Nu Skin i otrzymywać premię za sprzedaż detaliczną jedynie wówczas, gdy jest to zgodne z Twoim statusem VDI.

 

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY — system punktacji stosowany przez Nu Skin do porównywania względnej wartości produktów w różnych walutach na różnych rynkach. Każdy produkt ma przypisaną inną wartość sprzedaży wyrażoną w punktach. Na wartość sprzedaży składają się moduły Sharing Block i Building Block oraz suma kierowniczego zespołu sprzedaży. Wartość sprzedaży to nie to samo co wartość sprzedaży prowizyjnej.

 

MODUŁY SHARING BLOCK (SB) — to części składowe modułów Building Block, które obejmują 500 punktów wartości sprzedaży pochodzących wyłącznie z zakupów dokonanych przez klientów detalicznych, członków, Brand Affiliate i Qualifying Brand Representative zarejestrowanych przez Ciebie oraz zarejestrowanych klientów detalicznych z USA i Kanady podlegających zarejestrowanym przez Ciebie Brand Affiliate i Qualifying Brand Representative. Twoje osobiste zakupy nie wliczają się do modułów Sharing Block. Moduły Sharing Block mają znaczenie wyłącznie dla kwalifikacji i stanowią podkategorię modułów Building Block. Zatem każdy Sharing Block to Building Block, ale nie każdy Building Block to Sharing Block. .

 

PREMIA ZA MODUŁY SHARING BLOCK — szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Moduły Sharing Block – Wynagrodzenie dzienne.

 

ZESPÓŁ — Twój zespół złożony z Twojej grupy i wszystkich grup, za które otrzymujesz premię kierowniczą.

 

TYTUŁ — odnosi się do tytułów takich jak członek, Brand Affiliate, Qualifying Brand Representative i Brand Representative. Tytuły Brand Representative uzyskuje się na podstawie liczby Brand Representative G1 i zespołów kierowniczych. W zależności od tytułu określa się liczbę generacji, za które można otrzymać premię kierowniczą. Konkretne wymagania, które należy spełnić, aby uzyskać dany tytuł, znajdziesz na karcie Kieruj zespołem — tytuły i premia kierownicza.

 

KONTO VELOCITY — cyfrowe konto, na którym zapisane są wszystkie działania prowizyjne, korekty i płatności realizowane przez Nu Skin. Konto Velocity otrzymuje się w chwili uzyskania tytułu Brand Affiliate. Nu Skin automatycznie wykonuje przelew w wysokości salda z konta Velocity bezpłatnie, na początku każdego cotygodniowego i comiesięcznego okresu płatności. Jeśli samodzielnie zainicjujesz przelew, wszelkie powiązane z nim opłaty będą leżeć po Twojej stronie. Minimalna kwota automatycznego przelewu wynosi 30 ZLOTYCH. Przelewy zainicjowane samodzielnie nie mają dolnego limitu kwoty. Konta Velocity nie są oprocentowane. Na konto Velocity można wejść przez internetowy portal Nu Skin dla Brand Affiliate.