Glosariusz

Glosariusz

Wymogi dotyczące aktywności: Dystrybutor uznany jest za aktywnego i kwalifikuje się do otrzymania prowizji i premii w momencie uzyskania 100 PSV i zrealizowania pięciu transakcji sprzedaży detalicznej miesięcznie.

 

ADR (Rentowny Program Automatycznej Dostawy): Program pozwalający złożyć miesięczne zamówienie automatycznej dostawy produktów NSE lub wykupić miesięczną darowiznę Nourish the Children®,   oferując dodatkowe korzyści jako wyraz uznania zamanifestowanej w ten sposób lojalności Dystrybutora wobec Spółki.

 

Kierownik Grupy Odłączonej: Dystrybutor, który pomyślnie ukończył proces kwalifikacji kierowniczej, co oznacza, że wartość sprzedaży wygenerowanej przez niego samego oraz jego Grupę Podstawową nie wlicza się już do wartości GSV jego upline’a (osoby uplasowanej wyżej w strukturze). W takiej sytuacji Kierownik uplasowany wyżej w strukturze ma szansę otrzymać Premię za Kierownika Grupy Odłączonej na podstawie wartości sprzedaży prowizyjnej (CSV) wygenerowanej przez nowego Kierownika Grupy Odłączonej. Jeżeli upline Kierownika Grupy Odłączonej nie spełnia wymagań utrzymania tytułu może utracić swojego Kierownika Grupy Odłączonej, o ile nie zakończy procesu kwalifikacji do dnia przejęcia przez osobę ponad nim.

 

BEB: Premia za Kierownika Grupy Odłączonej to 5%-owa prowizja na podstawie wartości sprzedaży prowizyjnej (CSV) wygenerowanej przez wszystkich Kierowników Grup Odłączonych do szóstej generacji wyliczana na podstawie liczby Kierowników Grup Odłączonych pierwszej generacji (szczegóły w tabeli w rozdziale Etap 3.). Aby otrzymać Premię 5% za Kierownika Grupy Odłączonej, należy posiadać przynajmniej 3 000 GSV. W przypadku wygenerowania wartości oscylującej pomiędzy 2 000 a 2 999, Premia za Kierownika Grupy Odłączonej wynosi 2,5% wartości CSV wygenerowanej w danym miesiącu przez Kierowników Grup Odłączonych do szóstej generacji w głąb swojej struktury.

 

Grupa Podstawowa: W przypadku osób, które nie osiągnęły jeszcze statusu Kierownika, Grupę Podstawową tworzą Klienci Detaliczni, Klienci Preferowani i Dystrybutorzy. Grupa Podstawowa osób o statusie kierowniczym obejmuje Klientów Detalicznych, Klientów Preferowanych, Dystrybutorów oraz Dystrybutorów w Okresie Kwalifikacji na Kierownika.

 

Prowizja: Wynagrodzenie Dystrybutora wyliczone na podstawie jego wyników sprzedaży.


CSV: Wartość sprzedaży prowizyjnej:
Podlegająca wahaniom kursu waluty wartość produktów i usług nabytych od Spółki w danym miesiącu, na podstawie której naliczane są prowizje i premie planu kompensacyjnego – sprzedaż. Wartość punktowa CSV odpowiada cenie hurtowej produktu lub usługi pomniejszonej o wszelkie upusty (w tym podatki, premie szybkiego startu, zniżki ADR lub za zakupy online). Spełnienie wymogów kwalifikacji określa się na podstawie wartości punktowych PSV i GSV.

 

Premia Podwójnej Pierwszej Generacji (DBLG1):  Bonus pozwalający zarobić 10% całkowitej wartości GSV Kierowników Grup Odłączonych pierwszej generacji, pod warunkiem, że Kierownik uplasowany wyżej w strukturze wygeneruje przynajmniej 3 000 GSV. Premia ta wypłacana jest na podstawie kalkulacji Maksymalizatora Wartości tylko w przypadku, kiedy opcja ta oferuje korzystniejszą wysokość zarobków Kierownika.

 

Kierownik Zdegradowany (DExec):  Kierownik, który nie zdołał spełnić wymagań koniecznych do utrzymania tytułu kierowniczego i cofa się do statusu Dystrybutora,  wykorzystawszy już swój Okres Warunkowy .

 

Premia Kierownicza: Premia Kierownicza to premie, której wypłata uzależniona jest od wartości GSV wygenerowanej przez Kierownika w danym miesiącu. Premia Kierownicza wynosi 9-15% całkowitej wygenerowanej wartości GSV. Procentowa wartość premii wynika z łącznej wartości CVS wygenerowanej w Grupie Podstawowej Dystrybutora.

 

Ekstra Premia Kierownicza (EEB):  Dodatkowe 5% całkowitej wartości CSV w Grupie Podstawowej Kierownika. Aby otrzymać Ekstra Premię Kierowniczą należy wygenerować przynajmniej 3000 GSV (szczegóły w tabeli w rozdziale Etap 3.). Premia ta wypłacana jest na podstawie kalkulacji Maksymalizatora Wartości tylko w przypadku, kiedy opcja ta oferuje korzystniejszą wysokość zarobków Kierownika.

 

Rekwalifikacja Kierownicza: Ponowne ukończenie procesu kwalifikacji przez Kierowników tracących tytuł i odzyskanie statusu kierowniczego. Dawny Kierownik, który zdoła ukończyć powtórny proces kwalifikacji i odzyskać status Kierownika w ciągu sześciu miesięcy od momentu degradacji do poziomu Dystrybutora, odzyskuje swoją dawną strukturę Kierowników Grup Odłączonych. Każdy może przechodzić proces kwalifikacji dowolną liczbę razy, ale możliwość odzyskania swojej struktury Kierowników Grup Odłączonych przysługuje jedynie osobom, które pomyślnie ukończą proces powtórnej kwalifikacji kierowniczej w ciągu sześciu miesięcy następujących po degradacji.

 

Premia za Szybki Start: Premia wypłacana na podstawie wyników sprzedaży Zestawów Produktów Szybkiego Startu nowo sponsorowanym Dystrybutorom i Klientom Preferowanym.

 

G1: Pierwsza generacja to grono Kierowników Grup Odłączonych uplasowanych najbliżej Kierownika w jego strukturze.

 

GSV: Wartość sprzedaży grupowej obejmująca sumę łącznej wartości PSV w Grupie Podstawowej Dystrybutora plus jego osobiste PSV w danym miesiącu.

 

LOI: List Intencyjny świadczący o gotowości Dystrybutora do uczestnictwa w procesie kwalifikacji na Kierownika. Dystrybutor powinien przejść do Nawigatora V&G. Można tam przedłożyć wniosek o udział w kwalifikacji kierowniczej po  spełnieniu wymogów 1. miesiąca (zwanego  miesiącem LOI). W trakcie tego pierwszego miesiąca Dystrybutor określany jest mianem „LOI”. Nie należy mylić LOI z Dystrybutorem w Okresie Kwalifikacji na Kierownika (Q1, Q2), chociaż w obu przypadkach chodzi o osobę uczestniczącą w procesie kwalifikacji kierowniczej. Dystrybutor, który już w przeszłości złożył LOI i pragnie ponownie przystąpić do procesu kwalifikacji na Kierownika musi samodzielnie złożyć w Spółce nowy, oficjalny LOI.

 

L1: Poziom 1 obejmujący wszystkie osoby zasponsorowane bezpośrednio przez Dystrybutora bez względu na status.

 

Bonus L1: Premia w wysokości 5% całkowitej wartości PSV wszystkich osobiście zasponsorowanych osób. Wypłacana jest wyłącznie osobom uznanym za Aktywnych Dystrybutorów.

 

Miesiąc Prolongaty Tytułu Kierowniczego: Opcja przysługująca Kierownikowi, który nie jest w stanie spełnić wymogów utrzymania tytułu. Kierownik ma prawo skorzystać z Miesiąca Prolongaty Tytułu Kierowniczego  raz w ciągu dwunastu miesięcy kalendarzowych. Na przykład, Kierownik, który wykorzystał swój Miesiąc Prolongaty w maju ma prawo do następnego Miesiąca Prolongaty najwcześniej dopiero w maju następnego roku. W ciągu Miesiąca Prolongaty Kierownik nie otrzymuje Premii Kierowniczych. Kierownik może zdobyć Bonus L1 w czasie Miesiąca Prolongaty, o ile spełnia minimalne wymogi dotyczące aktywności.

 

Klient Preferowany:  Osoba, która nie jest Dystrybutorem, ale ma prawo nabywania produktów od Spółki po obniżonych cenach.

 

PSV (punkty wartości sprzedaży osobistej): Wartość punktowa przypisana artykułom nabywanym przez Dystrybutorów od Spółki w celach realizacji dalszej  sprzedaży detalicznej lub na własny użytek.

 

Kierownik Warunkowy (PExec):  Osoba, która nie zdołała spełnić wymogów kwalifikacji kierowniczej i wykorzystała już wcześniej Miesiąc Prolongaty Tytułu Kierowniczego. Kierownik Warunkowy zachowuje swoich Kierowników Grup Odłączonych, przy czym sam pozostaje Kierownikiem Grupy Odłączonej dla osób uplasowanych wyżej w swojej strukturze (upline). GSV Kierownika Warunkowego nie jest uwzględniane w GSV osoby uplasowanej wyżej w jego strukturze (upline). Konto dystrybutorskie może mieć status Kierownika Warunkowego przez maksymalnie trzy (3) kolejne miesiące. Jeżeli Kierownik Warunkowy spełnia wymagania dotyczące zachowania tytułu, zostaje jeszcze w tym samym miesiącuuznany za Kierownika.

 

Dystrybutor w Okresie Kwalifikacji na Kierownika (QEXEC): Dystrybutor, który pomyślnie ukończył pierwszy miesiąc kwalifikacji kierowniczej (miesiąc LOI) i jest w trakcie realizowania procesu kwalifikacji na Kierownika (por. szczegóły w tabeli w sekcji Etap 2.).

 

Klient Detaliczny: Osoba nie będąca Dystrybutorem, która nabywa produkty w cenie detalicznej od Spółki lub od Dystrybutora. Wartość zakupów od Spółki dokonanych przez Klienta Detalicznego przypisanego do danego Dystrybutora wlicza się do wartości PSV Sponsora.

 

 

Przejęty Kierownik Grupy Odłączonej: Kierownik uplasowany do szóstej generacji w głąb danej struktury, który, w przypadku niespełnienia wymagań utrzymania tytułu kierowniczego przez swojego upline’a, zostaje Kierownikiem Grupy Odłączonej najbliższej uprawnionej osoby ponad nim. Aby odzyskać Kierownika Grupy Odłączonej, Kierownik, który nie spełnił wymagań utrzymania tytułu musi zakończyć proces kwalifikacji do dnia przejęcia.

 

Przejęte GSV: Wartość punktowa GSV Kierownika Grupy Odłączonej pierwszej generacji (G1), który spada do poziomu Dystrybutora wliczająca się do GSV jego upline’a. Część GSV wygenerowana w ten sposób określana jest  mianem „przejętego GSV”. Przejęcie takie stosuje się wyłącznie do Kierowników, którzy posiadają Kierowników Grup Odłączonych na rynkach nieobjętych programem Okresu Warunkowego (PExec). GSV Kierownika Zdegradowanego ulega przejęciu dopiero w następnym miesiącu, kiedy posiada on status Dystrybutora.

 

Sponsor: Dystrybutor, który osobiście rekrutuje nowych Dystrybutorów lub Klientów Preferowanych stanowiących pierwszy poziom jego struktury.

 

Maksymalizator Dobrobytu:  Mechanizm wykorzystujący dwie alternatywne metody naliczania prowizji Maksymalizator Wartości (Ekstra Premia Kierownicza i Premia Podwójnej Pierwszej Generacji) LUB Maksymalizator Zasięgu (Premia za Kierownika Grupy Odłączonej), automatycznie wybierając opcjękorzystniejszą z punktu widzenia Dystrybutora.

 

Uwaga

• Premie przysługują osobom, które realizują przynajmniej pięć indywidualnych transakcji sprzedaży detalicznej miesięcznie. Należy zachować wszystkie dokumenty potwierdzające zrealizowanie transakcji sprzedaży detalicznej przez przynajmniej cztery lata.

•  Zgodność z wymaganiami Spółki dotyczącymi sprzedaży detalicznej jest losowo monitorowana przez Spółkę.

•  Produkty zakupione w ramach programu ADR przez osoby niebędące Dystrybutorem lub Klientem Preferowanym są automatycznie zaliczane na poczet spełnienia miesięcznych wymogów dotyczących sprzedaży detalicznej.

•  Premie nie obejmują procesu rekrutacji. Jedynym sposobem otrzymania wypłaty jest sprzedaż produktów.

•  Wszystkie prowizje i premie są wyliczane co miesiąc i wypłacane około 25. dnia następnego miesiąca.

Divider