Privacy

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

 

Niniejsze tłumaczenie zostało wykonane dla Państwa wygody. W przypadku jakichkolwiek różnić między niniejszą informacją a wersją w języku angielskim, obowiązuje wersja w języku angielskim. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem privacy@nuskin.com.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI NU SKIN

 

 

A. OMÓWIENIE

 

Nu Skin to międzynarodowa grupa firm oferujących produkty kosmetyczne, suplementy diety, urządzenia i inne usługi na sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej www.nuskin.com (zwanej dalej "Stroną internetową") oraz sieci niezależnych dystrybutorów. W zależności od osoby, jej Dane Osobowe przetwarzane są przez różne jednostki organizacyjne grupy Nu Skin w różnych celach.

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono sposób, w jaki dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane zgodnie z przysługującym Państwu prawa do zachowania prywatności ("Polityka prywatności").

W niniejszej Polityce prywatności zastosowano następujące definicje:

(1) "Nu Skin International" oznacza Nu Skin International Inc., z siedzibą przy 75 West Center Street Provo, UT 84601, Stany Zjednoczone Ameryki;

(2) "Nu Skin Group" lub ogólnie "Nu Skin" oznacza podmioty określonej poniżej i oraz oddziały i filie Nu Skin International na całym świecie;

(3) "NSEPE" oznacza NSE Products Europe BVBA z siedzibą przy 9 Da Vincilaan, The Corporate Village, Building Elsinore, 1930 Zaventem, Belgia;

(4) "Nu Skin Local" oznacza podmiot lokalny Grupy Nu Skin, wymieniony w Załączniku na końcu niniejszej Polityki prywatności, oraz

(5) "Dane Osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane karty kredytowej, preferencje, itp.  

 

B. PRZETWARZANIE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie gromadzące Państwa Dane Osobowe. Po bliższe informacje w tej sprawie odsyłamy do naszej polityki w sprawie plików cookie. Zakładamy, iż przekazują nam Państwo wyłącznie własne Dane Osobowe. Jeśli przekazują nam Państwo również Dane Osobowe innych osób, prosimy upewnić się, iż mają Państwo do tego odpowiednie upoważnienie. Oczekujemy również, że przekazywane nam Dane Osobowe są poprawne, a w przypadku zmiany określonych danych zostaniemy o tym przez Państwa niezwłocznie powiadomieni.

Zalecamy, aby ze Strony internetowej korzystać, a Dane Osobowe udostępniać dopiero po dokładnym zapoznaniu się z naszą Polityką prywatności. W zależności od osoby, jej Dane Osobowe przetwarzane są w sposób określony poniżej:

 

1. Gość

W przypadku gości na Stronie internetowej, Nu Skin International przetwarza Dane Osobowe jako administrator danych w celach związanych z (i) zarządzaniem odwiedzającymi (w tym wysyłaniem informacji na Państwa żądanie), (ii) analizą rynku, (iii) zarządzaniem działaniami niezgodnymi z prawem, (iv) badaniami i rozwojem oraz (v) zarządzaniem globalnym.

Dowiedz się więcej

 

2. Klient  

W przypadku utworzenia konta klienta na Stronie internetowej lub zakupu produktów lub usług Nu Skin na Stronie internetowej, Nu Skin International i NSEPE łącznie przetwarzają Państwa Dane Osobowe jako administratorzy danych w celach związanych z (i) zarządzaniem klientami (w tym obsługą zakupu), (ii) zarządzaniem działaniami niezgodnymi z prawem (w tym identyfikacją i kontrolą takich działań), (iii) badaniami i rozwojem oraz (iv) zarządzaniem globalnym.

Dowiedz się więcej

 

3. Dystrybutor

W przypadku dystrybutorów, Nu Skin International i NSEPE łącznie przetwarzają Państwa Dane Osobowe jako administratorzy danych w celach związanych z (i) zarządzaniem klientami, (ii) zarządzaniem dystrybutorami (łącznie z administrowaniem siecią dystrybucyjną i organizacją pionową), (iii) zarządzaniem działaniami niezgodnymi z prawem, (iv) badaniami i rozwojem oraz (v) zarządzaniem globalnym.

Dowiedz się więcej

 

4. Przyszli i obecni pracownicy

W przypadku osób starających się o zatrudnienie przez jednostkę organizacyjną z siedzibą w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wchodzącą w skład Grupy Nu Skin, powyższa jednostka lokalna Nu Skin oraz Nu Skin International łącznie przetwarzają Państwa Dane Osobowe jako administratorzy danych w celach związanych z (i) zarządzaniem kandydatami i pracownikami (w szczególności rekrutacją, zatrudnieniem i ułatwianiem nawiązanie z Państwem stosunku pracy) oraz (ii) zarządzaniem globalnym.

Dowiedz się więcej

Nazwa procesu przetwarzania

Opis celów

Podstawy przetwarzania

Zarządzanie odwiedzającymi

·   Odpowiedzi na zapytania i zarządzanie zapytaniami odwiedzających, np. zapewnianie dostępu do Strony internetowej, wysyłanie informacji i materiałów marketingowych na żądanie, zgłoszenia do udziału w wydarzeniach.

·   Uzasadnione interesy administratorów: marketing podobnych produktów i usług Nu Skin przyczynia się do ochrony i promowania gospodarczych, handlowych, społecznych i finansowych interesów Nu Skin i pozwala nam dostarczać informacje na temat produktów i usług mogących Państwa zainteresować. Zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec powyższego przetwarzania.

· Realizacja zamówień (np. dopełnienie zobowiązań związanych z działaniami promocyjnymi, itp.). Bez Państwa Danych Osobowych nie jesteśmy w stanie wypełnić zawartych umów.

Zarządzanie klientami

·   Realizacja umowy z klientem, np. zarządzanie zakupami, zarządzanie kontem osobistym na Stronie internetowej. · Marketing, np. wysyłanie informacji do klienta o podobnych produktach i usługach Nu Skin.

·   Realizacji zamówień (np. T idealna C sprzedaży, umowa zakupu produktu, preferowanego klienta umowy). Bez Państwa Danych Osobowych nie jesteśmy w stanie wypełnić zawartych umów.

·   Uzasadnione interesy administratorów: marketing podobnych produktów i usług Nu Skin przyczynia się do ochrony i promowania gospodarczych, handlowych, społecznych i finansowych interesów Nu Skin i pozwala nam dostarczać informacje na temat produktów i usług mogących Państwa zainteresować. Zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec powyższego przetwarzania.

·   Zgoda: jeśli przetwarzanie obejmuje szczególne kategorie danych, mogących ujawnić pochodzenie rasowe lub etniczne, lub stan zdrowia (np. w kontekście skanera, produktów ageLOC Me lub zdarzeń niepożądanych), Nu Skin zwróci się do klienta z wnioskiem o wyraźną zgodę na powyższe.

Zarządzanie dystrybutorami

·   Zarządzanie i administracja dystrybucją oraz pionową strukturą organizacyjną działalności dystrybucyjnej.

·   Realizacja umów z dystrybutorami (np. umów dystrybucyjnych, umów leasingu skanera). Bez Państwa Danych Osobowych nie jesteśmy w stanie wypełnić zawartych umów.

·   Zgoda: jeśli przetwarzanie obejmuje szczególne kategorie danych, mogących ujawnić pochodzenie rasowe lub etniczne, lub stan zdrowia (np. w kontekście skanera, produktów ageLOC Me lub zdarzeń niepożądanych), Nu Skin zwróci się do dystrybutora z wyraźną zgodę na powyższe.

Zarządzanie kandydatami i pracownikami

 

·   Rekrutacja: np. prowadzenie bazy danych kandydatów.

 

·   Działania przedumowne, niezbędne do zawarcia umowy o pracę. Bez Państwa Danych Osobowych nie jesteśmy podjąć wymaganych działań przedumownych.

·   Realizacja umów o pracę i świadczeń, decyzje dotyczące awansów i rozwiązania stosunku pracy. Bez Państwa Danych Osobowych nie jesteśmy w stanie wypełnić zawartych umów

·   Uzasadnione interesy administratorów i ich interesariuszy (pracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy, spółek powiązanych, itp.): rekrutacja niezbędna dla ciągłości działalności firmy Nu Skin. Zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec powyższego przetwarzania.

Zarządzanie działaniami niezgodnymi z przepisami prawa

·   Zapobieganie i wykrywanie działań niezgodnych z przepisami prawa, np. zapobieganie i wykrywanie oszustw lub nadużycia zasobów firmy.

·   Zarządzanie sporami, np. badanie potencjalnych naruszeń zasad i procedur oraz dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych.

·   Realizacja umów (np. regulamin sprzedaży, umowa z preferowanym klientem, zasady i procedury, umowa leasingu skanera). Bez Państwa Danych Osobowych nie jesteśmy w stanie wypełnić zawartych umów

·   Uzasadnione interesy administratorów i ich interesariuszy (pracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy, spółek powiązanych, itd.): wykrywanie, zapobieganie i karanie działań niezgodnych z przepisami prawa oraz zarządzanie sporami przyczyniają się do ochrony i promocji gospodarczych, handlowych, społecznych i finansowych interesów Nu Skin oraz ograniczenia ponoszonych przez Państwa kosztów. Zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec powyższego przetwarzania.

Badania i rozwój

·   Badania i rozwój w oparciu o dane zbiorcze, np. statystyki dotyczące sprzedaży, analiza rynku, rozwój produktów i usług.

·   Uzasadnione interesy administratorów, innych jednostek organizacyjnych grupy oraz ich interesariuszy (pracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy, firm powiązanych, itp.): Badania i rozwój na poziomie grupy mogą prowadzić do poprawy obsługi klienta, doskonalenia produktów i usług Nu Skin oraz innowacji mogących prowadzić do korzyści dla wszystkich zainteresowanych produktami i usługami Nu Skin. Zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec powyższego przetwarzania.

Zarządzanie globalne

·   Zarządzanie globalne odwiedzającymi, klientami, dystrybutorami i kandydatami, np. utrzymywanie globalnych baz danych.

·   Uzasadnione interesy administratorów, innych jednostek organizacyjnych grupy oraz ich interesariuszy (pracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy, firm powiązanych, itp.): Zarządzanie globalne odwiedzającymi, klientami, dystrybutorami i kandydatami oraz działaniami niezgodnymi z prawem na poziomie Grupy jest niezbędne dla skuteczności, spójności i ciągłości działań Grupy Nu Skin. Przyczynia się ono do ochrony i promocji gospodarczych, handlowych, społecznych i finansowych interesów Grupy Nu Skin oraz doskonalenia świadczonych Państwu usług.

Zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec powyższego przetwarzania.

W przypadku "uzasadnionych interesów' stanowiących podstawę prawną wskazaną w powyższej tabeli Państwa interesy zrównoważono z interesami administratora danych. Bliższe informacje na temat "testu bilansującego" uzyskać można, korzystając z danych kontaktowych zawartych w punkcie G (Prawa użytkownika)..

 

C. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorom danych przysługuje prawo do przekazywania Państwa Danych Osobowych innym podmiotom Grupy Nu Skin, jak również firmom przetwarzającym Dane Osobowe za nas i w naszym imieniu (zwanym "podmiotami przetwarzającymi"). Kategorie podmiotów przetwarzających obejmują lokalnych i międzynarodowych (i) dostawców usług spedycyjnych i doręczeniowych, (ii) dostawców usług telekomunikacyjnych, (iii) dostawców usług płatności elektronicznych, (iv) dostawców usług komputerowej listy płac (na rzecz pracowników). Pełną listę powyższych podmiotów przetwarzających uzyskać można na żądanie, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres privacy@nuskin.com.

Ponadto, w przypadku dystrybutorów lub klientów, administratorom danych przysługuje prawo do przekazywania Państwa Danych Osobowych dystrybutorom i / lub sponsorom wyższego szczebla.

Niektóre z powyższych podmiotów i osób mają swoją siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej. Każde przekazanie danych opiera się na decyzji w sprawie adekwatności działania lub standardowych klauzul Komisji Europejskiej w sprawie ochrony danych. Powyższe metody przekazywania danych dopuszcza Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (odpowiednio art. 45 i 46 (2)). Osoby pragnące uzyskać kopię stosownych zabezpieczeń prosimy o wiadomość elektroniczną na adres privacy@nuskin.com.

O ile w niniejszym dokumencie nie wyjaśniono inaczej, Państwa Dane Osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że za Państwa zgodą lub jeśli jest to wymagane do wykonania umowy z Państwem zawartej, lub jeśli jest to wymagane przepisami prawa.

Jak wspomniano powyżej, niniejszym potwierdzają Państwo, iż Państwa Dane Osobowe możemy udostępniać podmiotom spoza Państwa jurysdykcji, jak również przechowywać je na serwerach znajdujących się poza Państwa jurysdykcją, w tym we wszystkich krajach, w których Nu Skin oficjalnie rozpoczęło działalność.

 

D. DZIECI

 

Nu Skin nie kieruje sprzedaży swoich produktów do dzieci. W przypadku produktów dla dzieci, zakupu winna dokonać osoba dorosła. Osoby w wieku poniżej 18. roku życia ze Strony internetowej korzystać mogą wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Nu Skin nie:

(1) zwraca się o udostępnienie i nie gromadzi świadomie Danych Osobowych osób w wieku poniżej 13. roku życia ("Dzieci");

(2) wykorzystuje świadomie i nie udostępnia Danych Osobowych Dzieci osobom trzecim;

(3) umożliwia dzieciom publikowania postów lub w inny sposób rozpowszechniania Danych Osobowych, oraz

(4) zachęca Dzieci perspektywą specjalnych gier, nagród lub innych działań prowadzących do ujawnienia Danych Osobowych.

Zachęcamy Państwa do monitorowania działań Państwa dzieci w Internecie i zapoznania się z ważnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci przed podjęciem przez nie aktywności w Internecie.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 

Nu Skin korzysta z bezpiecznych sieci danych zabezpieczonych standardowymi zaporami i hasłami. Do zabezpieczenia transmisji Państwa danych Nu Skin wykorzystuje również protokół bezpieczeństwa warstwy transportowej (TLS). Dostęp do powyższych informacji umożliwiony zostanie wyłącznie autoryzowanym osobom do uzasadnionych celów biznesowych.

 

F. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

YPaństwa Dane Osobowe przechowywane są przez okres relacji lub kontaktów z nami i maksymalnie 10 lat od wygaśnięcia powyższych relacji.

 

G. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

Jako podmiot danych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają Państwo prawo do żądania, dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych, jak również prawo do przenoszenia danych. Powyższe prawa obejmują:

·         możliwość dokonania przeglądu znajdujących się w naszych systemów informacyjnych i komunikacyjnych Państwa Danych Osobowych;

·         możliwość korekty powyższych Danych Osobowych;

·         możliwość uzyskania informacji na temat ewentualnych odbiorców powyższych Danych Osobowych;

·         możliwość wystąpienia o usunięcie Państwa Danych Osobowych;

·         możliwość ograniczenia stosowanych przez nas metod przetwarzania Państwa Danych Osobowych;

·         możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec stosowanych przez nas metod przetwarzania danych;

·         możliwość wystąpienia do nas o przesłanie do Państwa lub innego podmiotu kopii Państwa Danych Osobowych.

 

Państwa wnioski dotyczące wykonania powyższych praw rozpatrzone zostaną w terminie jednego miesiąca. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia powyższego okresu o kolejne dwa miesiące w uzasadnionych przypadkach, po uwzględnieniu złożoności i liczby wniosków od Państwa otrzymanych. 

Mogą Państwo również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa Danych Osobowych uzależnione było od powyższej zgody.

 

Wykonywanie przysługujących praw:

Osoby pragnące wykonać przysługujące im prawa mogą wypełnić wniosek o umożliwienie wykonania praw podmiotu danych dostępny tutaj lub skontaktować się z nami lub naszym punktem kontaktowym ds. prywatności pod adresem:

Jednostka organizacyjna

Inspektor ochrony danych osobowych

Nu Skin International Inc.

75 West Center Street,
Provo, 84601 Utah
USA
+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

Mark Milne

75 West Center Street,

Provo, 84601 Utah

USA

+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

The Corporate Village

Building Elsinore

Da Vincilaan 9

1930 Zaventem

Belgia

+32 2 722 70 00

privacy@nuskin.com

 

Kontakt z organami nadzoru:

 

Osoby pragnące złożyć zażalenie na nas należy mogą skontaktować się z lokalnymi organami nadzoru. Może to być organ nadzoru w państwie członkowskim:

·         Państwa zwyczajowego pobytu

·         Państwa zatrudnienia;

·         w którym według Państwa doszło do naruszenia.

 

W razie problemów z ustaleniem właściwego organu nadzoru należy skontaktować się z p. Markiem Milne celem uzyskania pomocy w nawiązaniu kontaktu z powyższym organem.   

 

H. Powiązane strony internetowe

 

Na niniejszej Stronie internetowej zamieszczono hiperłącza będące wyróżnionymi słowami lub zdjęciami w zawierającym hipertekst dokumencie, kliknięcie których powoduje przeniesienie do innego miejsca w dokumencie, do innego dokumentu w ogóle, lub do stron internetowych należących do innych jednostek organizacyjnych. Nu Skin nie kontroluje stron internetowych należących do innych jednostek organizacyjnych; powyższe strony internetowe mogą wskazywać na przepisy w zakresie ochrony prywatności, różniące się od przedstawionych na niniejszej stronie internetowej. Nu Skin nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie informacji gromadzonych za pośrednictwem powyższych stron internetowych lub łączy i w najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawo wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za powyższe gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie informacji.

 

I. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

W przypadku podjęcia przez Nu Skin decyzji w sprawie zmiany niniejszej Polityki prywatności, zmiany takie ogłoszone zostaną w tym miejscu, co pozwoli Państwu zawsze dowiedzieć się, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób możemy je wykorzystywać lub ujawniać. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności uznaje się za skuteczne z chwilą ich zamieszczenia na niniejszej Stronie internetowej. Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana w 20 kwietnia 2018 r.

 

ZAŁĄCZNIK: PODMIOTY LOKALNE NU SKIN

Kraj

Jednostka lokalna Nu Skin

Siedziba

Belgia

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

+32 2 342 04 75

Dania

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 Copenhagen

+45 78 73 06 02

Niemcy

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

+49 6131 490 9108

Węgry

Nu Skin Eastern Europe

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

+36 21 200 78 27

Norwegia

Nu Skin Norway A/S

Dronning Mauds gate 11

0250 Oslo

+47 852 95 048

Holandia

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

+31 85 0021853

Dołącz do Nu Skin Zostań Dystrybutorem