Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

Regulamin społeczności One Global Voice

Regulamin społeczności One Global Voice

Niniejszy regulamin społeczności One Global Voice jest zawierany pomiędzy Nu Skin International, Inc, spółką na prawie stanu Delaware (wraz ze wszystkimi jej spółkami powiązanymi, zwaną dalej „Nu Skin”) a użytkownikiem („uczestnik” lub „użytkownik”).

 

Uczestnicy Społeczności One Global Voice są albo klientami firmy Nu Skin, albo osobami pełniącymi funkcję Brand Affiliate, które podpisały umowę Brand Affiliate Agreement z firmą Nu Skin.  Nu Skin pragnie skonsultować z użytkownikiem różne aspekty swojej działalności, w tym między innymi innowacje, plany marketingowe oraz koncepcje nowych produktów („Rozmowy”), co może wymagać od Nu Skin przekazania pewnych poufnych i zastrzeżonych informacji.  Rozmowy mogą obejmować ankiety online, wymianę wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych, spotkania, rozmowy telefoniczne lub komunikację za pośrednictwem innych środków lub nośników. Rozmowy te mogą dotyczyć innych Brand Affiliate lub klientów.  Informacje przekazywane podczas Rozmów mogą zawierać informacje poufne i zastrzeżone, które firma Nu Skin, na mocy pisemnej umowy, zobowiązała się zachować w ścisłej tajemnicy i omawiać wyłącznie z osobami, które również podlegają umowie o zachowaniu poufności obejmującej dane informacje poufne.  Uczestnicząc w społeczności One Global Voice i biorąc udział w Rozmowach, użytkownik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich takich informacji poufnych i zastrzeżonych, niezależnie od sposobu ich uzyskania, zgodnie z poniższym opisem.

 

1.         „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje, dane techniczne lub know-how, w tym między innymi informacje dotyczące badań, planów produktów, produktów, planów wprowadzenia na rynek, prognoz sprzedaży, usług, planów marketingowych, planów wynagrodzeń, klientów, Brand Affiliate (w tym uczestników uczestniczących w jakichkolwiek Rozmowach), rynków i planów marketingowych, partnerów biznesowych lub finansów, a także wszelkie inne informacje o charakterze poufnym, które zostały ujawnione podczas Rozmów pomiędzy uczestnikiem a firmą Nu Skin.  Firma Nu Skin podejmie uzasadnione działania w celu wskazania tych informacji, które uważa za informacje poufne, lecz zaniechanie tego przez firmę Nu Skin nie zwalnia użytkownika z obowiązku chronienia informacji, jeśli poufny charakter takowych informacji jest użytkownikowi znany na podstawie ich charakteru lub okoliczności ich ujawnienia.
 

2. (a)  Jeśli Uczestnik pełni funkcję Brand Affiliate firmy Nu Skin, (i) niniejszy regulamin nie zmienia praw ani obowiązków Brand Affiliate wynikających z umowy Brand Affiliate Agreement, ani też zasad i procedur, a także (ii) akceptacja niniejszego regulaminu i uczestnictwa w Rozmowach nie powoduje przyznania Brand Affiliate dodatkowego wynagrodzenia ani wyjątków w ramach planu wynagrodzenia za sprzedaż.
 

    (b) Jeśli uczestnik jest Członkiem Nu Skin, niniejszy regulamin nie zmienia praw ani obowiązków Członka wynikających z umowy członkowskiej.

    (c) Użytkownik i Nu Skin zgadzają się, że niniejszy regulamin maj na celu ochronę informacji poufnych i ułatwienie Rozmów pomiędzy firmą Nu Skin, osobami pełniącymi funkcję Brand Affiliate oraz klientami.  Niniejszy regulamin nie powoduje powstania relacji pracodawca-pracownik pomiędzy użytkownikiem a firmą Nu Skin.  W żadnym przypadku użytkownik nie będzie uważany za pracownika firmy Nu Skin, a firma Nu Skin nie będzie zobowiązana do wynagradzania użytkownika w jakikolwiek sposób za uczestnictwo w społeczności One Global Voice.

    (d) Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać na rynek, nie kopiować ani nie wykorzystywać żadnych informacji poufnych w sposób inny niż do celów określonych powyżej, w szczególności dla własnego zysku, bez wyraźnej pisemnej zgody Nu Skin.  Żaden z zapisów niniejszego regulaminu nie ma na celu przyznania użytkownikowi jakichkolwiek praw do informacji poufnych.  Użytkownik podejmie wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony informacji poufnych przed nieuprawnionym wykorzystaniem, publikacją lub ujawnieniem oraz nie będzie reklamował ani rozgłaszał nadchodzących produktów lub zmian w zakresie możliwości oferowanych przez firmę Nu Skin przed publicznym ogłoszeniem tych informacji przez firmę Nu Skin.

    (e)  Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać informacji poufnych oraz niezwłocznie powiadomi firmę Nu Skin o każdym przypadku nieuprawnionego posiadania, wykorzystania lub powzięcia informacji poufnych, a także niezwłocznie przekaże firmie Nu Skin szczegółowe informacje dotyczące takiego posiadania, wykorzystania lub powzięcia informacji.

    (f)  Jeśli w trakcie Rozmów użytkownik uzyska istotne, niepubliczne informacje dotyczące firmy Nu Skin lub którejkolwiek z jej spółek powiązanych, takie informacje również będą uznawane za informacje poufne.  Użytkownik nie może, bezpośrednio lub za pośrednictwem członków rodziny lub innych osób lub podmiotów, kupować ani sprzedawać papierów wartościowych spółki Nu Skin Enterprises, Inc. (w tym opcji i innych pochodnych papierów wartościowych), ani też podejmować żadnych innych działań mających na celu osobiste wykorzystanie tych informacji do momentu, aż informacje te zostaną upublicznione lub utracą istotne znaczenie.  Ponadto, jeśli w trakcie prowadzenia Rozmów użytkownik uzyska istotne, niepubliczne informacje dotyczące spółek, z którymi firma Nu Skin lub jej spółki powiązane prowadzą współpracę, w tym klientów lub dostawców firmy Nu Skin bądź ich spółek powiązanych, użytkownik nie może obracać papierami wartościowymi tych spółek do momentu, aż informacje te zostaną upublicznione lub utracą istotne znaczenie.
 

3.         UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE JEGO ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI JEST ISTOTNĄ MOTYWACJĄ DLA FIRMY NU SKIN DO ZATWIERDZENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ UCZESTNICTWA W GLOBALNEJ SPOŁECZNOŚCI, A TAKŻE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ROZUMIE, ŻE FIRMA NU SKIN POLEGA NA JEGO ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI PRZY OKREŚLANIU MOŻLIWOŚCI ZEZWOLENIA MU NA UCZESTNICTWO W TEJ GLOBALNEJ SPOŁECZNOŚCI.  UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE JEŚLI, PEŁNIĄC FUNKCJĘ BRAND AFFILIATE, UJAWNI JAKIEKOLWIEK INFORMACJE POUFNE JAKIEJKOLWIEK OSOBIE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, LUB TEŻ DOKONA TEGO JAKAKOLWIEK OSOBA DZIAŁAJĄCA W JEGO IMIENIU, WÓWCZAS FIRMA NU SKIN MOŻE, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, NATYCHMIAST ROZWIĄZAĆ JEGO UMOWĘ BRAND AFFILIATE AGREEMENT ORAZ UMOWĘ DYSTRYBUCYJNĄ ZAWARTĄ Z FIRMĄ NU SKIN, NIEZALEŻNIE OD WARUNKÓW UMOWY BRAND AFFILIATE AGREEMENT.
 

4.            Użytkownik akceptuje, że wszelkie pomysły, rozwiązania, sugestie lub wynalazki, niezależnie od tego czy mogą zostać opatentowane czy nie, przedstawione lub omówione przez niego podczas Rozmów, staną się własnością firmy Nu Skin i mogą zostać wykorzystane przez firmę Nu Skin w sposób, jaki uzna ona za stosowny, bez wypłacenia użytkownikowi dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku wysyłania przez użytkownika informacji zwrotnych do firmy Nu Skin, w tym między innymi odpowiedzi, opinie, komentarze, czy sugestie dotyczące treści jakichkolwiek dokumentów Nu Skin, materiałów marketingowych, produktów lub usług Nu Skin, informacje takie nie będą traktowane jako poufne, a firma Nu Skin nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za takie informacje i może je swobodnie powielać, korzystać z nich, ujawniać je i udostępniać innym stronom, bez żadnych ograniczeń.  Nu Skin może bez żadnych ograniczeń korzystać z wszystkich pomysłów, idei, wiedzy oraz technik zawartych w takich informacjach w jakimkolwiek celu, włączając w to między innymi opracowywanie, produkcję oraz marketing produktów z wykorzystaniem takich opinii.
 

5.         Użytkownik akceptuje, że jego zobowiązania wynikające z niniejszego regulaminu są konieczne i uzasadnione w celu ochrony firmy Nu Skin i jej działalności gospodarczej oraz wyraźnie przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że nieautoryzowane ujawnienie lub wykorzystanie informacji poufnych wyrządzi firmie Nu Skin znaczne i nieodwracalne szkody, których nie można należycie zrekompensować odszkodowaniem pieniężnym, oraz że firma Nu Skin jest uprawniona, nie licząc innych środków zaradczych, do natychmiastowego wydania nakazu sądowego przeciwko użytkownikowi oraz do innego sprawiedliwego zadośćuczynienia za naruszenie niniejszego regulaminu, uwzględniając koszty i uzasadnione honoraria adwokackie. 
 

6.  (a) Brand Affiliate firmy Nu Skin i niektórzy klienci mogą podlegać postanowieniom arbitrażowym zawartym w odrębnej umowie zawartej z firmą Nu Skin. Jeśli użytkownik zawarł odrębną umowę z firmą Nu Skin, która zawiera postanowienie o arbitrażu, wówczas wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu lub związane z nim bądź z uczestnictwem w społeczności One Global Voice będą rozstrzygane w drodze procedury arbitrażowej określonej w stosownym postanowieniu o arbitrażu.

    (b) Pozostali użytkownicy.  Jeśli użytkownik nie zawarł odrębnej umowy zawierającej postanowienie o arbitrażu, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów stanu Utah oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki z siedzibą w stanie Utah w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z niniejszego regulaminu bądź związanych z nimi lub z uczestnictwem użytkownika w społeczności One Global Voice (a także zgadza się nie wszczynać żadnych postępowań sądowych związanych z nimi w innych sądach niż wspomniane powyżej). Niniejszym użytkownik bezwarunkowo zrzeka się wszelkich praw sprzeciwu względem rozstrzygania takich sporów w sądach stanu Utah oraz wnoszenia skarg w jakichkolwiek sądach stanu Utah, że takowy spór jest rozstrzygany przez nieodpowiedni sąd.