Voorwaarden

Voorwaarden

Deze Automatic Delivery Rewards (ADR) overeenkomst is van kracht tussen u, als onafhankelijke Distributeur (“ik” of “mij” of “u” of “uw”), en Nu Skin Enterprises Product Inc., een bedrijf gevestigd te Delaware, 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, BTW-nummer: NL8039.25.372.B.01 (“Bedrijf”).

U kunt zich aanmelden voor het ADR-programma per telefoon, online of door afgifte van een ondertekend afgedrukt exemplaar van de ADR-overeenkomst bij het bedrijf. Indien u zich aanmeldt per telefoon, dient u ook hier een ondertekend afgedrukt exemplaar van de ADR-overeenkomst bij het bedrijf in te dienen of de algemene voorwaarden online te aanvaarden. Zo niet wordt uw ADR-account stopgezet.

We merken op dat in de online ADR-overeenkomst alle voorwaarden van uw overeenkomst met het Bedrijf zijn opgenomen. Alle voorwaarden zouden niet op de achterzijde van het afgedrukte exemplaar van de ADR-overeenkomst passen, tenzij in een moeilijk leesbaar lettertype. Daarom wordt in het afgedrukte exemplaar van de ADR-overeenkomst naar deze webpagina verwezen waarin alle additionele voorwaarden worden uiteengezet.

Zowel de voorwaarden op de achterzijde van het afgedrukt exemplaar van de ADR-overeenkomst als deze webpagina vormen uw gehele overeenkomst met het Bedrijf. Klik hier om de voorwaarden te bekijken die zich op de achterzijde van de ADR-overeenkomst bevinden. De volgende voorwaarden worden weergegeven in Sectie 3 van de voorwaarden op de achterzijde van de ADR-overeenkomst, maken deel uit van de ADR-overeenkomst en vormen samen uw overeenkomst met het Bedrijf.

1. Aanmeldingsprocedures
Ik kan deze ADR-overeenkomst indienen online, per fax, post of door afgifte van een ondertekend afgedrukt exemplaar bij de Concept Store van het Bedrijf.

2. Extra voordelen
Ongeacht of ik een Distributeur of Klant ben, begrijp ik dat er geen minimale productafname is vereist voor deelname aan het ADR-programma. Indien mijn maandelijkse ADR-bestelling echter gelijk aan of groter is dan 50 Personal Sales Volume (PSV) na korting, dan zal ik recht hebben op de volgende voordelen:

(a) Ik zal 5% korting krijgen op de groothandelprijs en PSV van producten in mijn ADR-bestelling, met uitzondering van producten en kits waarvoor de 5% ADR-korting niet geldt (bv. kits, afgeprijsde verpakkingen, VitaMeal, enz.);

(b) Korting op de verzendkosten* tot 50% van de totale verzendkosten; en

(c) Ik zal productpunten verdienen die ingewisseld kunnen worden voor aanvullende producten.

Indien ik mijn ADR-account per fax, email, post of via een Concept Store bijhoud, dan zullen administratiekosten van toepassing zijn voor precies hetzelfde bedrag als de ADR-verzendkosten met korting.

* Voor sommige markten/specifieke regio's of eilanden geldt dit kortingsplan niet (IJsland, de Canarische Eilanden en de Franse overzeese departementen).

3. ADR productpunten – aankoop, verval en retourzendingen

A. Mijn maandelijkse ADR-bestellingen kunnen productpunten opleveren die ingewisseld kunnen worden voor producten. Productpunten zijn variabel en worden verkregen met een waarde gelijk aan 20 tot 30% van het onbelaste bedrag van de ADR-bestelling. Ik kan niet meer dan 75 productpunten per maand behalen. Indien ik uitsluitend met gebruikmaking van productpunten een bestelling plaats, of een normale productbestelling van minder dan 50 PSV combineer met productpunten, dan dien ik de normale verzendtarieven te betalen; indien ik een bestelling plaats van 50 of meer PSV na korting in combinatie met productpunten op de bestaande ADR, dan zal ik korting op de verzendkosten krijgen. De verzendkosten staan in de prijslijst of kunnen opgevraagd worden bij de klantenservice.

B. Ik verklaar hierbij te begrijpen en ermee akkoord te gaan dat de productpunten die ik behaal automatisch vervallen, als ik deze niet gebruik, op de eerste dag van de 13de maand nadat ze zijn behaald (“Verval”). Ik begrijp dat als ik het Bedrijf binnen dertig (30) dagen na Verval verzoek om herstel van de vervallen productpunten, de vervallen productpunten zullen worden hersteld.

C. Er worden geen terugzendingen toegestaan voor producten die met ADR-productpunten werden aangekocht en waarbij geen PSV (Persoonlijk verkoopvolume) of GSV (Gezamenlijk verkoopvolume) werd verdiend voor producten die werden aangekocht met ADR-productpunten.

D. Terugzending
Met uitzondering van producten die gekocht zijn met productpunten behaald uit ADR-aankopen, mogen alle producten die onder het ADR-programma besteld zijn naar het Bedrijf teruggezonden worden overeenkomstig het normale retourbeleid van het Bedrijf (zie paragraaf 7 van de EU Beleidsprocedures). NB: de verdiende productpunten zullen van uw account verwijderd worden bij terugbetaling van de desbetreffende producten.

E. Terugbetalingsgarantie

Het Bedrijf garandeert dat indien (a) ik Life Pak of JVi®* kies als mijn maandelijkse product(en) onder het ADR-programma gedurende minimaal drie maanden, (b) en mijn huidcarotenoïdenscore geen verbetering laat zien na gedurende 90 dagen LifePak+® of JVi®* gebruikt te hebben, het Bedrijf mij mijn geld terug zal geven.

* Voor beschikbaarheid van producten binnen uw markt, wordt u verzocht de actuele prijslijst te raadplegen in de Bibliotheek van Office.

4. Betaling

A. Ik heb in deze ADR-overeenkomst van elk product de hoeveelheid aangegeven die ik maandelijks wil ontvangen, en het Bedrijf een geldige Visa of MasterCard opgegeven met inbegrip van de vervaldatum van de kaart en andere noodzakelijke informatie om automatisch incasso van mijn spaar- of betaalrekening mogelijk te maken. Alle door mij bestelde producten dienen volledig betaald te zijn, voordat de producten verzonden worden.

B. Indien ik een kredietkaart als betalingswijze gekozen heb, dan machtig ik het Bedrijf of een daarbij aangesloten bedrijf om maandelijks mijn kredietkaart te debiteren voor de hiervoor aangegeven producten.

5. Adreswijziging
Tenzij ik het Bedrijf schriftelijk per post, fax of online mededeling doe van wijziging van mijn adres uiterlijk 14 dagen voor de datum die aan mij voor afhandeling is toegekend, zullen de producten die ik heb geselecteerd maandelijks naar het door mij opgegeven adres worden verzonden. Het Bedrijf zal de in mijn schriftelijke kennisgeving aangegeven aanpassingen uitvoeren binnen 14 dagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving. De producten worden geleverd op het adres dat u hebt ingevuld in het vakje "Registratiegegevens en bezorgadres".

6. Wijzigingen in bestelling
Tenzij ik het Bedrijf schriftelijk per post, fax of online mededeling doe van eventuele wijzigingen in mijn bestelling uiterlijk vier (4) werkdagen voor de aan mij toegewezen datum van afhandeling, zullen de producten die ik gekozen heb maandelijks naar het door mij opgegeven adres verzonden worden. Het Bedrijf zal de in mijn schriftelijke kennisgeving aangegeven aanpassingen doorvoeren binnen vier (4) werkdagen voor afhandeling na tijdige ontvangst van een dergelijke kennisgeving. Wanneer het om een automatisch incasso gaat, wordt u verzocht contact op te nemen met uw klantenservice voor nadere bijzonderheden over de betalingswijze en deadlines.

7. Niet meer leverbare producten
De specifieke producten die ik geselecteerd heb, kunnen door het Bedrijf uit het assortiment worden genomen. Als producten uit het assortiment worden genomen, dan zal het Bedrijf mij dit schriftelijk meedelen uiterlijk 30 dagen voordat de producten uit de verkoop worden genomen en zal het Bedrijf doorgaan de overige op grond van mijn ADR-overeenkomst geselecteerde producten te verzenden. Ik kan andere producten kiezen om de uit de verkoop genomen producten te vervangen; als ik andere producten selecteer, dan zal ik het Bedrijf schriftelijk op de hoogte stellen van het type en de hoeveelheid van de geselecteerde producten uiterlijk 30 dagen voor levering. De aankoopprijs en verzendkosten zullen automatisch worden aangepast aan de wijziging van mijn bestelling.

8. Reserveringsoptie

A. Het Bedrijf zal bepalen welke producten voor reservering beschikbaar zullen zijn voor de Distributeur. In de meeste gevallen zijn de producten die voor reservering beschikbaar zijn, de best verkopende producten en wordt verwacht dat zij binnen 14 dagen weer op voorraad zijn. Gereserveerde producten zullen naar de Distributeur of Klant worden verzonden, zodra deze bij het plaatselijke distributiecentrum weer voorradig zijn.

B. Wanneer een Distributeur of Klant verzoekt om een gereserveerd product aan zijn bestelling toe te voegen, dan gaat hij ermee akkoord vooruit te betalen voor het product en dit later te ontvangen.

C. Bij geslaagde afhandeling van een bestelling waarin een gereserveerd product opgenomen is, met inbegrip van betaling, zal het persoonlijke volume van de gehele bestelling, met inbegrip van eventuele gereserveerde producten meetellen voor de maand waarover de provisie van de bestelling berekend wordt.

D. Te allen tijde mag de Klant of Distributeur, voordat het gereserveerde product verzonden wordt, de volledige vergoeding van uitsluitend het gereserveerde product vragen. De rest van de bestelling is onderworpen aan het geldende retourbeleid.

E. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf aan de Klant of Distributeur nog niet verzonden gereserveerde producten in te trekken en te vergoeden (100%). Het Bedrijf kan, indien nodig, ook de verwachte datum van beschikbaarheid uitstellen.

9. Prijsverhogingen
Het Bedrijf mag de prijs van de door mij geselecteerde producten wijzigen. Indien de prijs van een bepaald product verhoogd is, dan zal het Bedrijf mij uiterlijk 30 dagen voor de prijsverhoging op de hoogte brengen en, tenzij ik anders aangeef, doorgaan mij de geselecteerde producten tegen de verhoogde prijs te zenden.

10. Beëindiging ADR-programma of bestellingen

A. Na schriftelijke kennisgeving 14 dagen vooraf mag het Bedrijf het ADR-programma beëindigen. Het Bedrijf mag eveneens mijn recht om aan het ADR-programma deel te nemen intrekken, deze ADR-overeenkomst onmiddellijk beëindigen en mij van de beëindiging op de hoogte brengen als (i) de machtiging voor de kredietkaart of bankrekening die bij deze ADR-overeenkomst gegeven is, verloopt, ingetrokken of anderszins beëindigd wordt, (ii) ik de voorwaarden van deze ADR-overeenkomst overtreden heb, of (iii) indien ik een Distributeur ben, ik de voorwaarden van mijn Distributieovereenkomst heb overtreden.

B. Ik mag te allen tijde mijn ADR-bestelling intrekken. Het Bedrijf zal mijn ADR-overeenkomst intrekken 14 dagen na ontvangst van mijn schriftelijke mededeling.

C. Na schriftelijke kennisgeving 14 dagen vooraf mag het Bedrijf, naar eigen keuze, de voorwaarden van dit ADR-programma wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verval van de productpunten voor Distributeurs.

11. Geen wijziging in Distributieovereenkomst
De voorwaarden vastgelegd in deze ADR-overeenkomst krijgen geen voorrang op of wijzigen op geen enkele wijze de voorwaarden van mijn Distributieovereenkomst.

12. Verzamelen van persoonlijke informatie
De informatie die u verstrekt, zal afzonderlijk worden verwerkt door Nu Skin International Inc (‘het Bedrijf’ of “wij”) voor de verwerking van uw bestellingen en voor algemene administratieve, marketing-, statistische en beheerdoeleinden. Hiervoor kunnen we uw gegevens doorgeven aan agenten en derden die namens ons handelen, waarvan er zich enkele buiten het Verenigd Koninkrijk en de Europese Economische Ruimte bevinden. U kunt de gegevens van deze agenten en derden opvragen door contact op te nemen met het Bedrijf op het adres dat bovenaan dit formulier vermeld staat. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf uw gegevens aan een andere Distributeur kan verstrekken indien uw huidige Distributeur niet langer een Nu Skin-Distributeur is. U kunt van het Bedrijf een exemplaar verkrijgen van de informatie die wij over u bezitten en onderworpen is aan de Wet inzake gegevensbescherming van 1998 (waarvoor wij een extra toeslag in rekening kunnen brengen), en u kunt contact opnemen met het Bedrijf op het adres dat bovenaan dit formulier vermeld staat om eventuele fouten in uw gegevens te verbeteren. We kunnen contact met u opnemen om u te informeren over de diensten, aanbiedingen en producten die wij leveren, u uitnodigen voor plechtigheden of contact met u opnemen voor eventuele feedback over onze diensten en producten.

Sluit je aan bij Nu Skin Word distributeur