Ben je er nog?

DOORGAAN

Door gebruikers gegenereerde content - Algemene voorwaarden van Nu Skin

Laatste update: 24/02/23

 

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BV, evenals hun gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen (“Nu Skin” of “wij”, “we”, “ons”, “onze”) woorden, foto’s, afbeeldingen, gegevens, informatie of andere ‘door gebruikers gegenereerde content’ selecteren gerelateerd aan Nu Skin’s merk en producten (“Content”) die u uploadt, plaatst of deelt via websites of platforms van derden, inclusief maar niet beperkt tot Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, Snapchat en Twitter (de “Platforms”), en deze inhoud gebruikt op onze website, in marketingmails en andere marketingkanalen of op socialmediaplatforms van Nu Skin (“Nu Skin Media”).

 

Selectie van Content en beperkingen

 

1.  Af en toe selecteren we Content in Platforms die we willen gebruiken in Nu Skin Media.

 

2.  We zullen naar eigen goeddunken selecteren welke Content we in Nu Skin Media gaan gebruiken. Als de Content tekst bevat, moet deze in het Engels zijn. De Content mag geen nagebootste trends bevatten. We kunnen al dan niet richtlijnen delen over het type Content dat we waarschijnlijk zullen selecteren en gebruiken op Nu Skin Media. Als we dergelijke richtlijnen delen, kunnen we nog steeds bepaalde Content selecteren die deze richtlijnen niet volgt, op voorwaarde dat dergelijke Content voldoet aan de beperkingen in paragraaf 3 van deze Algemene voorwaarden. Evenzo garandeert het volgen van dergelijke richtlijnen niet dat uw Content door ons zal worden geselecteerd. We zijn niet verplicht om enige Content in Nu Skin Media te gebruiken.

 

3.   Als u Content wilt creëren, moet u ervoor zorgen dat:

 • uw Content niet verklaart of impliceert dat onze producten hebben geholpen bij het aanpakken, behandelen, genezen of voorkomen van een ziekte of andere medische aandoening, en geen resultaten impliceert die verschillen van of verder gaan dan onze goedgekeurde marketingclaims; en
 • uw Content niet misleidend, smadend, lasterlijk, aanstootgevend, pornografisch, kwetsend, onfatsoenlijk, bedreigend, intimiderend, hatelijk of beledigend of anderszins onwettig is; en
 • uw inhoud origineel is, niet geretoucheerd of gewijzigd is en er geen filters zijn toegepast die het uiterlijk veranderen; en 
 • als u een Brand Affiliate van Nu Skin bent, u zich houdt aan uw Overeenkomst voor Brand Affiliates, inclusief de Beleidsregels en procedures van Nu Skin en de richtlijnen van Nu Skin (te vinden onder Reputatiebeleid op uw lokale Nu Skin-website).  

Als we vernemen dat uw Content niet aan deze beperkingen voldoet, dan zullen we u vragen de Content onmiddellijk te verwijderen.

 

4.  Het is niet nodig om iets van Nu Skin te kopen voor uw Content die geselecteerd is voor gebruik op Nu Skin Media.

 

 

Uw toestemming staat ons toe om uw Content te gebruiken

 

5.  Als we uw Content in Nu Skin Media willen gebruiken, zullen we contact met u opnemen op het desbetreffende Platform om uw toestemming te vragen om uw Content te gebruiken. We vragen u om een formulier in te vullen. Met het indienen van het formulier geeft u ons automatisch toestemming en stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden en aan onze Privacyverklaring (die is opgenomen in deze Algemene voorwaarden en beschikbaar is op Nu Skins website, www.nuskin.com).

 

6.  Alleen als u het ingevulde formulier rechtstreeks aan ons stuurt, hetzij binnen dezelfde chat, thread of via een privébericht, geeft u ons toestemming. Als we binnen 14 dagen na de datum waarop we contact met u hebben opgenomen geen reactie van u vernemen, gaan we ervan uit dat u niet instemt met ons gebruik van uw Content en zal uw Content niet worden gebruikt in enige Nu Skin Media.

 

7.  Door in te stemmen met ons gebruik van uw Content in overeenstemming met paragraaf 6 van deze Algemene voorwaarden:

 • u bevestigt dat u tenminste 18 jaar oud bent;
 • bevestigt u dat de Content uw eigen creatie is en/of dat u de gebruiksrechten en toestemmingen heeft verkregen van derden die de rechten met betrekking tot uw Content bezitten of beheren;
 • verleent u aan Nu Skin en zijn gelieerde ondernemingen het niet-exclusieve, wereldwijde, overdraagbare, royaltyvrije, onherroepelijke, permanente recht en de toestemming om uw Content op Nu Skin Media te gebruiken zoals uiteengezet in deze Algemene voorwaarden, zonder daarvoor vergoeding te vragen;
 • geeft u ons toestemming om uw Content of een deel ervan opnieuw te ontwerpen, archiveren, reproduceren, verspreiden, weergeven, openbaar uit te voeren en/of opnieuw af te spelen en openbaar toegankelijk te maken, alsook te knippen, bewerken, aanpassen en wijzigen;
 • bevestigt u dat ons gebruik van uw Content op Nu Skin Media geen inbreuk zal maken op het auteursrecht, het merkenrecht, de handelsgeheimen, de privacy of ander intellectueel eigendom of andere rechten van derden, noch deze zal schenden;
 • geeft u Nu Skin toestemming om uw voornaam, de gebruikersnaam en de profielfoto te gebruiken die gekoppeld zijn aan de account waar u de Content heeft gepost, evenals uw land en uw afbeelding zoals opgenomen in de Content (indien van toepassing) voor de doeleinden die zijn beschreven in paragraaf 8 van deze Algemene voorwaarden.

 

8.  Tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen, zullen we alleen de door u verstrekte persoonlijke informatie gebruiken, die beperkt is tot uw voornaam, de gebruikersnaam en de profielfoto die gekoppeld zijn aan de account waar u de Content heeft gepost, evenals uw land en uw afbeelding zoals opgenomen in de Content (indien van toepassing), en wel voor de volgende doeleinden:

 • Om de gehele of een deel van uw Content op Nu Skin Media te posten, in overeenstemming met paragraaf 7 van deze Algemene voorwaarden; en/of
 • Om u als de auteur van de Content op Nu Skin Media te vermelden.

Als u een Nu Skin Brand Affiliate bent, bent u verplicht dit aan Nu Skin door te geven en zullen wij u vragen om uw ID-nummer te verstrekken. Zo nu en dan zullen we controleren of u wel voldoet aan uw Overeenkomst voor Brand Affiliates, waaronder de Beleidsregels en procedures van Nu Skin, zoals vermeld in paragraaf 3 van deze Algemene voorwaarden. .

 

9.  U stemt ermee in dat u geen betaling, prijs of andere vergoeding zult ontvangen als we uw Content gebruiken in Nu Skin Media, en dat we u al dan niet zullen vermelden als auteur van de Content door uw gebruikersnaam te taggen of uw persoonlijke gegevens te vermelden wanneer we de Content op Nu Skin Media gebruiken.

 

Uw Content verwijderen van Nu Skin Media

 

10.  U begrijpt dat we uw Content op elk moment naar eigen goeddunken van alle Nu Skin Media kunnen verwijderen.

 

11.  Als u uw Content verwijdert van het Platform waarop deze oorspronkelijk was geplaatst, wordt deze alleen automatisch verwijderd van Nu Skin Media als we uw Content dubbel op hetzelfde Platform hebben geplaatst, behoudens redelijke vertragingen om technische redenen.

 

12.  U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. As u niet langer wilt dat uw Content door Nu Skin wordt gebruikt, neem dan contact met ons op via socialmedia@nuskin.com met het verzoek om uw Content van Nu Skin Media te verwijderen. Na intrekking van de toestemming zal Nu Skin alle Content binnen een redelijke termijn van de bewerkbare en toekomstige media verwijderen, in overeenstemming met uw verzoek.

 

 

Contact met ons opnemen

 

13.  Hebt u nog vragen over deze Algemene voorwaarden of wenst u extra informatie? Neem dan contact met ons op via socialmedia@nuskin.com.

 

14.  Neem contact op met het privacyteam via privacy@nuskin.com als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de Privacyverklaring/uw Persoonsgegevens, uw Persoonsgegevens wilt bijwerken of uw rechten wilt uitoefenen zoals beschreven in de Privacyverklaring. U kunt ook onze informatiepagina over de rechten van betrokkenen raadplegen die beschikbaar is op onze website, www.nuskin.com.

 

 

Overige

 

15.  Op deze Algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing en alle geschillen in verband hiermee zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 

16.  Nu Skin behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door een herziene versie hiervan te publiceren. Daarom moet u de Algemene voorwaarden elke keer dat u ons toestemming of autorisatie geeft om uw Content te gebruiken, doornemen.