Itt vagy még?

FOLYTATÁS

One Global Voice Community szerződési feltételek

A jelen One Global Voice Community szerződési feltételek a Nu Skin International, Inc. delaware-i vállalat (leányvállalataival együtt, együttesen mint „Nu Skin”) és Ön („Résztvevő” vagy „Ön”) között jönnek létre.

 

A One Global Voice Community résztvevői a Nu Skin vásárlói vagy olyan Brand Affiliate-ek lehetnek, akik Brand Affiliate Megállapodást kötöttek a Nu Skinnel.  A Nu Skin konzultálni kíván Önnel a vállalatának különböző aspektusairól, beleértve, de nem kizárólagosan a lehetőség innovációját, a marketingterveket és az új termékötleteket („Megbeszélések”), és ez azzal járhat, hogy a Nu Skinnek meg kell osztania Önnel néhány bizalmas és védett információt.  A megbeszélések történhetnek online kérdőívek, e-mailes levélváltások, szöveges üzenetek, találkozók, telefonbeszélgetések vagy más típusú kommunikáció formájában. A megbeszéléseken más Brand Affiliate-ek vagy vásárlók is jelen lehetnek.  A megbeszélések során megosztott információk tartalmazhatnak olyan bizalmas és védett információkat, amelyeket a Nu Skinnek írásos megállapodás alapján szigorúan bizalmasan kell kezelnie, és csak olyan személyekkel vitathat meg, akikre a vonatkozó bizalmas információkra kiterjedő titoktartási megállapodás vonatkozik.  A One Global Voice Communityben és a megbeszéléseken való részvétel által Ön vállalja, hogy az alábbiakban leírtaknak megfelelően a lehető legnagyobb titkoban tart minden ilyen, bármely módon birtokába jutott bizalmas és védett információt.

 

1.         „Bizalmas információ”-nak tekintendő minden olyan információ, technikai adat vagy módszer, beleértve, de nem kizárólagosan, amely kutatásokkal, terméktervekkel, termékekkel, bevezetési tervekkel, értékesítési előrejelzésekkel, szolgáltatásokkal, marketingtervekkel, kompenzációs tervekkel, vásárlókkal, Brand Affiliate-ekkel (beleértve a megbeszéléseken részt vevő résztvevőket), piacokkal és marketingtervekkel, üzleti partnerekkel vagy pénzügyekkel, vagy bármilyen más bizalmas jellegű információval kapcsolatos, amely a Résztvevő és a Nu Skin közti megbeszéléseken megosztásra kerül.  A Nu Skin észszerű erőfeszítéseket tesz az általa bizalmas információnak tekintett információk azonosítására, azonban a Nu Skin mulasztása nem mentesíti Önt az ilyen információk védelmére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a közzététel körülményei és az információ jellege indokolja, hogy Ön ismeri az ilyen információk bizalmas jellegét.
 

2. (a)  Ha a Résztvevő Nu Skin Brand Affiliate (i), jelen szerződési feltételek nem módosítják a Brand Affiliate Brand Affiliate Megállapodásban és Szabályzatban foglalt jogait vagy kötelezettségeit, és (ii) a jelen szerződési feltételek elfogadása és a megbeszéléseken való részvétel az Értékesítési Kompenzációs Tervben foglaltakon kívül nem jár plusz kompenzációval vagy kivételekkel.
 

    (b) Amennyiben a Résztvevő Nu Skin Tag, jelen szerződési feltételek nem módosítják a Tag Tagoknak szóló megállapodásban foglalt jogait vagy kötelezettségeit.

    (c) Ön és a Nu Skin egyetértenek abban, hogy jelen szerződési feltételek a bizalmas információk védelmét szolgálják, és megkönnyítik a Nu Skin és Brand Affiliate-ei, valamint a vásárlók közötti megbeszéléseket.  A jelen szerződési feltételek nem minősülnek munkaadó-alkalmazotti jogviszonynak Ön és a Nu Skin között.  Ön semmilyen körülmények között nem tekinthető a Nu Skin alkalmazottjának, és a Nu Skin nem lesz felelős semmilyen kompenzációért a One Global Voice Communityben való részvételért.

    (d) Ön vállalja, hogy a Nu Skin kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem forgalmaz, másol vagy használ fel semmilyen bizalmas információt a fent említett céloktól eltérő módon, különösen saját hasznára.  A jelen szerződési feltételekben foglalt rendelkezések egyetlen pontja sem biztosítja, hogy Ön rendelkezhet a bizalmas információk felett.  Ön minden észszerű óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy megvédje magát a bizalmas információk jogosulatlan felhasználásától, közzétételétől vagy nyilvánosságra hozatalától, és nem reklámoz vagy népszerűsít bevezetésre váró termékeket vagy a Nu Skin lehetőségének módosításait, mielőtt az ilyen információkat a Nu Skin nyilvánosan közzétenné.

    (e)  Ön beleegyezik abba, hogy nem hozza nyilvánosságra a bizalmas információkat, és haladéktalanul értesíti a Nu Skint azok jogosulatlan birtoklásáról, felhasználásáról vagy ismeretéről, és haladéktalanul közli a Nu Skinnel az ilyen birtoklás, használat vagy ismeret átfogó részleteit.

    (f)  Ha a megbeszélések során tudomást szerez a Nu Skint vagy annak kapcsolt vállalatait érintő lényeges nem nyilvános információkról, akkor az ilyen információk is bizalmas információnak minősülnek.  Tilos közvetlenül családtagjain vagy más személyeken, illetve szervezeteken keresztül vásárolni vagy eladni a Nu Skin Enterprises, Inc. értékpapírjait (beleértve az opciókat és más származtatott értékpapírokat is), vagy bármilyen más intézkedést végezni ezen információk személyes felhasználása érdekében, amíg nyilvánossá válik, vagy már nem lényeges.  Ezenfelül, ha a megbeszélések során lényeges, nem nyilvános információkról értesül egy olyan céget illetően, amellyel a Nu Skin vagy leányvállalatai üzleti tevékenységet folytat, beleértve a Nu Skin vagy leányvállalatának ügyfeleit vagy beszállítóit, akkor ezekkel az információkkal nem kereskedhet, amíg nyilvánosságra nem kerülnek, vagy lényegtelenné nem válnak.
 

3.         ÖN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY A TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLÖZHETETLEN A NU SKIN SZÁMÁRA AHHOZ, HOGY RÉSZT VEHESSEN A ONE GLOBAL COMMUNITYBEN. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A NU SKIN SZÁMÍT ARRA, HOGY ÖN ELEGT TESZ ENNEK A KÖTELEZETTSÉGNEK, ÉS EZT FIGYELEMBE VESZI, AMIKOR ENGEDÉLYEZI AZ ÖN SZÁMÁRA A ONE GLOBAL COMMUNITYBEN VALÓ RÉSZVÉTELT.  ÖN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY AMENNIYBEN ÖN BRAND AFFILIATE, ÉS ÖN VAGY BÁRMELY, AZ ÖN NEVÉBEN ELJÁRÓ HARMADIK SZEMÉLY, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT MÓDON, MEGOSZT BÁRMELY BIZALMAS INFORMÁCIÓT, AKKOR A NU SKIN SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT AZONNALI HATÁLLYAL FELMONDHATJA AZ ÖN BRAND AFFILIATE MEGÁLLAPODÁSÁT ÉS A NU SKINNEL FENNÁLLÓ ÜZLETI KAPCSOLATÁT, A BRAND AFFILIATE MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIRE VALÓ TEKINTET NÉLKÜL.
 

4.            Ön egyetért azzal, hogy bármilyen ötlet, fejlesztés, javaslat vagy találmány, akár szabadalmazható, akár nem szabadalmaztatható, amelyet Ön a megbeszélések során közölt vagy megosztott, a Nu Skin tulajdona lesz, és a Nu Skin bármilyen módon felhasználhatja, ha úgy ítéli meg, amely használatért Ön nem részesül kompenzációban. Nem minősülnek bizalmasnak az Ön visszajelzései a Nu Skin irányában, ideértve, de nem kizárólagosan a Nu Skin dokumentumaira, marketinganyagaira, termékeire vagy a Nu Skin szolgáltatásaira vonatkozó kérdéseket, kéréseket, véleményeket, hozzászólásokat, javaslatokat vagy hasonlókat, és a Nu Skin semmiféle kötelezettséget nem vállal ezekkel az információkkal kapcsolatosan, továbbá korlátozás nélkül sokszorosíthatja, felhasználhatja, másokkal megoszthatja és terjesztheti ezeket az információkat.  A Nu Skin szabadon felhasználhat minden ötletet, koncepciót, módszert és technikát, amelyet ezek az információk foglalnak magukban, tetszőleges célra, nem kizárólagosan ideértve az olyan termékek kifejlesztését, gyártását és reklámozását, amelyek magukban foglalják ezeket a visszajelzéseket.
 

5.         Ön elfogadja, hogy a jelen feltételekben foglalt kötelezettségei szükségesek és észszerűek a Nu Skin és üzleti tevékenységének védelme érdekében, és kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bizalmas információk jogosulatlan közzététele vagy felhasználása jelentős és helyrehozhatatlan kárt okoz a Nu Skinnek. Az efféle károknak nincs pénzbeni értéke, és a jelen szerződési feltételek megsértése esetén a Nu Skin jogosult egyéb jogorvoslatok mellett az Önnel kötött megállapodás azonnali felmondására és más méltányos jogi lépések megtételére, illetve az észszerű ügyvédi díjak Ön általi megtérítésére. 
 

6.  (a) A Nu Skin Brand Affiliate-ek és bizonyos vásárlók a Nu Skinnel kötött külön megállapodás alapján választottbírósági rendelkezés hatálya alá tartozhatnak. Ha Ön olyan külön megállapodást kötött a Nu Skinnel, amely választottbírósági rendelkezést tartalmaz, akkor a jelen szerződési feltételekből vagy azokból eredő bármely vitáról, vagy az Ön részvételéről a One Global Voice Communityben az alkalmazandó választottbírósági rendelkezik.

    (b) Egyéb felhasználók.  Ha Ön nem kötött külön megállapodást választottbírósági rendelkezéssel, akkor ezúton visszavonhatatlanul és feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a One Global Voice Communityben való részvétele az Amerikai Egyesült Államok Utah állambeli bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik (és vállalja, hogy nem indít semmilyen ezzel kapcsolatos pert, kivéve ezeken a bíróságokon). Ön ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül lemond azon jogáról, hogy tiltakozzon Utah állam bíróságai előtt az ilyen peres eljárás helyének megállapításával szemben, továbbá beleegyezik, hogy Utah állam egyetlen bíróságán sem állítja, hogy a peres eljárását ide mint illetéktelen fórumhoz tették át.