คุณพัณณ์นิดา จิโรภาสวรพงศ์ และคุณพงศ์สรัฐ เจริญจีรกุล

New customer? Sign up today!
New customer? Sign up today!
punnida-c-pongsarata-j

คุณพัณณ์นิดา จิโรภาสวรพงศ์
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

การทำงาน เจ้าของธุรกิจส่วนตัว (จ.นครปฐม) / ธุรกิจ นู สกิน

 

คุณพงศ์สรัฐ เจริญจีรกุล

การศึกษา สถาบันการบินพลเรือน CIVIL AVIATION TRAINING CENTER.

 

Do not say that you can’t if you haven’t tried.

 

  We first started when we are almost graduated.  I actually planned to find a job oversea, mainly in the USA since I have a sister there. And it’s also my sister who told me about Nu Skin business opportunity. At that time, both of us needed to take care of our own business, therefore, we were not really interested in it.

  After that, we had chance again to listen to the business opportunity from the successful person who actually earned over 400 million baht from Nu Skin. From that chance, we were more confident and made a decision immediately to join Nu Skin business. What we learned from that day was that you need to be success in order to show others that you can also do it. It is also important that you need to succeed fast so that other will recognize how great Nu Skin is.

For both of us, we were enlighten and learned that

  1. Time can’t be bought so, we have to spend it with the beloved ones
  2. Income can be created and specified by your own
  3. Mindset really create you
  4. Team and friendship are always important
  5. Freedom means a lot in life both financial, time, health and spirit.

 

  Then, both of us have goal and we commit that we will let everyone in our team achieve success together. Besides, we will surely make Nu Skin Thailand a well-known company and become the greatest organization.

Join Nu Skin Become A Brand Affiliate