คุณจงกลณี นิสิตสุขเจริญ และคุณอารีย์ จงเกษมสุข

New customer? Sign up today!
chongkolnee-n-aree-j

คุณจงกลณี นิสิตสุขเจริญ

การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน (อดีต) เจ้าของธุรกิจร้านถ่ายรูปเป็นเวลา 18 ปี

(ปัจจุบัน) ธุรกิจ นู สกิน

 

คุณอารีย์ จงเกษมสุข

การศึกษา ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เอกวิทยุโทรทัศน์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การทำงาน (อดีต) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Content Development&Production บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

(ปัจจุบัน) ธุรกิจ นู สกิน

 

Do not lessen your dream but just attempt more.

 

Talking about myself, I am the ordinary person who was taught to learn as much as I can and get a good job later. I spent about 20 years working for 6 companies until I reached high position and got paid very well. However, what I totally missed were time and happiness.

 

I initially knew Nu Skin because of its products. It clearly made my parents have better health. Hence, I started to learn more about it and it suddenly leaded me to Business opportunity. After I am with Nu Skin for quite a while, what I learned is to have goal, which I can’t learn it from anywhere. Now, I can say that I am able to create my own routine as I don’t need to work until I get 60.  I also have my own leisure time and my own great day every day. The truth I keep telling everyone say is you can’t expect different results when you take the same actions.

 

Nu Skin doesn’t only give us enormous income but also a chance to develop myself. Everything in this business let us create my own clear big goal. Moreover, I finally know that helping other is one of my successes. Lastly, I must say that today success is only a first step I have made and it is not from my 100% ability. My success today is from my belief, effort and endurance.

Join Nu Skin Become A Brand Affiliate