Powder

Powder

MoisturShade Wet/Dry Pressed Powder 11.3g -
Creamy Ivory (Refill)

RM84.00
  • PSV 15.00

MoisturShade Wet/Dry Pressed Powder 11.3g -
Porcelain Beige (Refill)

RM84.00
  • PSV 15.00

MoisturShade Wet/Dry Pressed Powder 11.3g -
Natural Honey (Refill)

RM84.00
  • PSV 15.00

Finishing Powder 30g - Invisible Matte

RM141.00
  • PSV 25.00

Finishing Powder 30g - Linen Matte

RM141.00
  • PSV 25.00
Divider