Shampoo

shampoo

Balancing Shampoo

HK$155.00
  • PSV 11.00

Moisturizing Shampoo

HK$155.00
  • PSV 11.00

Clarifying Shampoo

HK$155.00
  • PSV 11.00

Ava puhi moni Anti-Dandruff Shampoo

HK$190.00
  • PSV 13.00

Ava puhi moni Shampoo & Light Conditioner

HK$195.00
  • PSV 14.00
Divider