hair care for all products

Balancing Shampoo

HK$155.00
 • PSV 11.00

Moisturizing Shampoo

HK$155.00
 • PSV 11.00

Clarifying Shampoo

HK$155.00
 • PSV 11.00

Ava puhi moni Anti-Dandruff Shampoo

HK$190.00
 • PSV 13.00

Ava puhi moni Shampoo & Light Conditioner

HK$195.00
 • PSV 14.00

Weightless Conditioner

HK$155.00
 • PSV 11.00

Rich Conditioner

HK$155.00
 • PSV 11.00

Ava puhi moni Conditioner

HK$180.00
 • PSV 12.50

Renu Hair Mask

HK$220.00
 • PSV 15.50

Nutriol® Shampoo

HK$415.00
 • PSV 29.00

Nutriol® Hair Fitness Treatment

HK$745.00
 • PSV 52.00

Styling Hair Spray

HK$155.00
 • PSV 11.00
Divider