Jste tam ještě?

POKRAČOVAT

Slovník

Glossary - cs

 

OBCHODNÍ PARTNER—- Každá osoba oprávněná prodávat produkty společnosti Nu Skin v souladu se Smlouvou Brand Affiliate (BAA). Nákup Produktů je nepovinný.

 

SMLOUVA BRAND AFFILIATE (BAA)—- Smlouva požadovaná k tomu stát se Obchodním partnerem. Poté, co společnost Nu Skin akceptuje Smlouvu Brand Affiliate, je jedinec klasifikován jako Obchodní partner a může Registrovat zákazníky a prodávat Produkty.

 

BRAND REPRESENTATIVE (BR)— Jednotlivec, který dokončil Kvalifikaci, stejně jako obecný výraz používaný pro označení všech Brand Representativů a výše, bez ohledu na Titul. K zachování titulu Brand Representative, musíte dokončit nejméně 4 Růstové bloky každý kalendářní měsíc (nebo použít Flex bloky pro nahrazení chybějících Růstových bloků). Pokud se vám nepodaří udržet svůj titul Brand Representative, budou Brand Representativové z vašeho Týmu přesunuti do Týmu vašeho přímého Brand Representativa. Máte možnost po omezenou dobu začít znovu, a pokud jste úspěšní, můžete znovu získat Brand Representativy, kteří byli ve vašem Týmu, spolu s dříve nahromaděnými Flex bloky. Pro více informací se prosím podívejte do části Další podrobnosti - začít znovu nebo kontaktujte svého account manažera.

 

RŮSTOVÝ BLOK— Měřítko objemu prodeje. Růstový blok je považován za dokončený pouze tehdy, když dosáhne 500 bodů objemu prodeje. Růstový blok s méně než 500 body objemu prodeje je označován jako nedokončený

 

BONUS ZA RŮST (BB)—-Všichni Brand Representativové mají nárok na získání Bonusu za růst za dokončené Růstové bloky. Brand Representativové, kteří dokončí 4 nebo více Růstových bloků za měsíc (s výjimkou Flex bloků), mohou také získat Bonus za růst za jakýkoli nedokončený Růstový blok na konci měsíce. Procento vyplacené za nedokončený Růstový blok je ekvivalentní procentu vyplacenému za poslední dokončený Růstový blok měsíce. Nedokončené Růstové bloky jsou vypláceny 8. následujícího měsíce. Obchodní partneři a Brand Representativové v kvalifikaci nemají nárok na Bonusy za růst. Na Flex bloky se nevyplácejí žádné Bonusy za růst. Bonus za růst se vypočítává z CSV každého jednotlivého Růstového bloku. Procento spojené se Růstovým blokem je použitelné pouze pro ten daný Růstový blok a nevztahuje se na žádné předchozí dokončené Růstové bloky

 

POZICE BUDOVATELE OBCHODU (BBP)— - Pobídka k motivaci úspěšných Brand Representativů, aby pokračovali v budování svého prodejního Týmu. Pozice Budovatele obchodu je druhá pozice, která je udělena Brand Representativovi, který byl 1 měsíc placen jako Blue Diamond Director. BBP je založena na 1. generaci pozice Blue Diamond Director (nadřazený účet). Vybudováním Týmu Brand Representativů v rámci BBP má nadřazený účet nárok na získání 5% Bonusu za vedení na 6 generacích Brand Representativů a BBP je způsobilá získat 5% Bonus za vedení na 6 generacích Brand Representativů. Vlastník BBP a nadřazeného účtu může získat až 10% CSV překrývajících Generací mezi nadřazených účtem a BBP. Úplné informace o pozicích Budovatele obchodu získáte od svého account manažera

 

HODNOTA OBJEMU PRODEJE (CSV) = Hodnota měny spojená s každým Produktem, používána k určení Bonusů za růst a vedení. CSV každého produktu se může čas od času měnit. Spojte se s vaším trhem nebo Obchodním partnerem za účelem zjištění ceny konkrétního Produktu, podrobností Bonusů za sdílení, provizní hodnoty prodeje a jiných informacích týkajících se kompenzace prodeje.

 

FLEX BLOKY—Náhradní Růstový blok, který se automaticky používá k udržení vašeho postavení coby Brand Representative, pokud v kalendářním měsíci nedokončíte 4 nebo více Růstových bloků. V každém měsíci, ve kterém používáte Flex blok, budete mít stále nárok na Bonusy za růst na dokončených Růstových blocích; nicméně nebudete mít nárok na žádný Bonus za vedení. Flex bloky neposkytují objem prodeje, CSV, nemají žádnou peněžní hodnotu a nemohou být nikdy vyměněny za hotovost - slouží pouze k tomu, aby pomohly udržet pozici Brand Representative. Maximálně 3 Flex bloky mohou být použity každý kalendářní měsíc. Na počet Flex bloků, které lze nahromadit, neexistuje žádný limit. Platnost Flex bloků nevyprší a nejsou přenosné. Jakékoli nahromaděné Flex bloky propadnou, pokud se vám nepodaří udržet pozici Brand Representative. Pro více informací se podívejte na další podrobnosti týkající se Flex bloků.

 

GENERACE—Jednoduchý způsob, jak vám pomoci organizovat váš Tým. Každý Brand Representative, kterého přímo vedete, je část vaší 1. generace (G1). Každý Brand Representative, kterého přímo vedou vaši representativové na G1 jsou částí vaší 2. generace (G2), a tak dále.

 

SKUPINA—– vaše skupina se skládá z vás a všech vašich maloobchodních zákazníků, členů, Brand Affiliates a oprávněných zástupců značky (ve Francii: jen podle podmínek platných pro váš status VDI). Vaši zástupci značky (Brand Representatives) a jejich skupiny nejsou součástí vaší skupiny. Všechny prodeje uskutečněné členy vaší skupiny přispívají k vašim růstovým blokům a provizní hodnotě prodeje vaší skupiny.

 

LEADERSHIP TÝM (LT)—pro podrobnosti se podívejte na Veďte – staňte se epickým lídrem.

 

OBJEM PRODEJE LEADERSHIP TÝMU (LTSV)-LTSV Brand Representativa na G1 je součet všech vašich objemů prodeje G1-G6 od tohoto G1 Brand Representativa

 

BONUS ZA VEDENÍ—pro více informací se podívejte na Veďte – měsíční výplata.

 

DOPIS O ZÁMĚRU (LOI)—Dokument nebo on-line oznámení, které podepíše Obchodní partner, aby společnosti Nu Skin oznámil svůj záměr vstoupit do Kvalifikace a stát se Kvalifikujícím Brand Representativem. Po předložení a přijetí společností Nu Skin je Obchodní partner označen jako "QBR1" po dobu prvního měsíce své kvalifikace, "QBR2" pro druhý měsíc atd. Pokud byl v minulosti Obchodní partner Kvalifikujícím Brand Representativem a přeje si znovu vstoupit do kvalifikace, musí tento Obchodní partner předložit nový Dopis o záměru.

 

ČLEN—jedinec, který není Obchodním partnerem a který je registrován jiným Obchodním partnerem a může nakupovat Produkty Nu Skin za Členskou cenu. Člen není oprávněn registrovat Obchodní partnery nebo přeprodávat Produkty.

 

ČLENSKÁ CENA—Kupní cena Produktů pro Členy a Obchodní partnery. Členská cena může být příležitostně snížena pod úroveň běžné ceny v době propagačních akcích a motivačních pobídek stanovených místním trhem.

 

POZICE BUDOVATELE OBCHODU TEAM ELITE (TE BBP)— Pobídka k motivaci úspěšných Brand Representativů, aby pokračovali v budování svého prodejního Týmu. TE BBP je třetí pozice, která je udělena Brand Representativovi, který dokončil první měsíc kvalifikace k uznání titulu Team Elite. Pozice TE BBP je založena na 1. generaci nadřazeného účtu BBP. Vybudováním Týmu Brand Representativů v rámci BBP má nadřazený účet nárok na získání 5% Bonusu za vedení na 6 generacích Brand Representativů, BBP je způsobilá získat 5% Bonus za vedení na 6 generacích Brand Representativů a TE BBP je také způsobilý získat 5% Bonus za vedení na 6 generacích Brně Representativů. To znamená, že nadřazený účet může získat až 15% a BBP může získat až 10% CSV překrývajících generací mezi nadřazených účtem a účty BBP a TE BBP. Pro více informací kontaktujte svého account manažera

 

PRODUKT—Zahrnuje všechny produkty a služby prodávané společností Nu Skin a jejími Obchodními partnery.

 

KVALIFIKACE—Proces, který podstoupí Obchodní partneři, aby se stali Brand Representativy. Kvalifikaci začínáte zasláním Dopisu o záměru a jste překlasifikováni na Kvalifikujícího Brand Representativa. Po shromáždění požadovaného počtu Růstových bloků a Sdílených bloků v rámci 6 kalendářních měsíců dokončíte kvalifikaci a budete reklasifikováni jako Brand Representative. Pro více informací se podívejte na Budovat – kvalifikace.

 

KVALIFIKUJÍCÍ BRAND REPRESENTATIVE (QBR) -Obchodní partner, který zaslal Dopis o záměru a zahájil, ale nedokončil Kvalifikaci. Pro více informací se podívejte na Budovat – kvalifikace

 

REGISTRACE—Upozorňujeme, že ve Francii můžete maloobchodní zákazníky zapsat u společnosti Nu Skin jen osobně, abyste získali maloobchodní bonus podle podmínek platných pro váš status VDI.

 

MALOOBCHODNÍ BONUS ZA BUDOVÁNÍ- Bonus vyplácený za nákup určitých Produktů Registrovaným maloobchodním zákazníkem v USA a Kanadě na nejbližšího oprávněného Kvalifikujícího Brand Representativa nebo Brand Representativa (pouze u amerických a kanadských účtů) stojícího nad Registrovaným maloobchodním zákazníkem v momentě nákupu. Maloobchodní bonus za růst je vypočítán denně a vyplácen týdně obdobně jako Bonus za růst. Pro vznik nároku musí Obchodní partner být v okamžiku prodeje produktu Kvalifikujícím Brand Representativem nebo Brand Representativem. Spojte se s vaším trhem nebo s Obchodním partnerem pro konkrétní cenu Produktu, příslušné podrobnosti o Maloobchodním bonusu za růst a další informace.

 

MALOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍK—Každý, kdo není Obchodní partner nebo člen a který nakupuje Produkt buď od Obchodního partnera nebo přímo od společnosti Nu Skin.

 

MALOOBCHODNÍ ZISK— Rozdíl mezi vašimi náklady (včetně Členské ceny, nákladů za dopravu apod.) a cenou, za kterou Produkt prodáváte. Případná omezení platná podle místních právních předpisů najdete v části Zásady a postupy.

 

MALOOBCHODNÍ BONUS (RB)— Rozdíl mezi cenou zaplacenou vašimi Maloobchodními zákazníky (bez nákladů na dopravu a daně) při nákupu Produktů přímo od společnosti Nu Skin a součtem Členské ceny a jakéhokoli Maloobchodního bonusu za růst. Spojte se s vaším trhem nebo s Obchodním partnerem pro konkrétní cenu Produktu, příslušné podrobnosti o Maloobchodním bonusu za růst a další informace. Upozorňujeme, že ve Francii maloobchodní zákazníky můžete zapsat u společnosti Nu Skin jen osobně, abyste získali maloobchodní bonus podle podmínek platných pro váš status VDI.

 

OBJEM PRODEJE—Systém bodových hodnot, který společnost Nu Skin používá k porovnání relativní hodnoty Produktů vzhledem k různým měnám a trhům. Každému Produktu je přiděleno určité množství bodů Objemu prodeje. Sdílené bloky, Růstové bloky a Objem prodeje Leadership týmu všechny tvoří Objem prodeje. Objem prodeje se liší od provizního objemu prodeje.

 

SDÍLENÝ BLOK (SB)—Podskupina Růstových bloků, která se skládá z 500 bodů Objemu prodeje, které pocházejí pouze z nákupů uskutečněných Maloobchodními zákazníky, Členy, Obchodními partnery a Kvalifikujícími Brand Representativy, které jste vy osobně zaregistrovali a Registrovanými maloobchodními zákazníky v USA a Kanadě vaši Registrovaných Obchodních partnerů a Kvalifikujících Brand Representativů. Vaše osobní nákupy se nezapočítávají do Sdílených bloků. Sdílené bloky jsou použitelné pouze pro Kvalifikaci a jsou podkategorií Růstových bloků. Proto jsou všechny Sdílené bloky Růstovými bloky, ale ne všechny Růstové bloky jsou Sdílené bloky.

 

BONUS ZA SDÍLENÍ—Pro více informací prosím nahlédněte do Sdílejte – každodenní výplata.

 

TÝM—Váš Tým se skládá z vaší Skupiny a všech Skupin, u kterých máte nárok na vyplacení Bonusu za vedení.

 

ODZNAKOVÝ TITUL—Odkazuje na Členy, Obchodní partnery, Kvalifikující Brand Representativy a odznakové tituly Brand Representative. Odznakové tituly Brand Representative jsou určeny počtem G1 Brand Representativů a Leadership týmů a slouží k určení počtu Generací, za které můžete získat Bonus za vedení. Pro informace o specifických požadavcích každého titulu nahlédněte do Veďte – tabulka Titulů a Bonusu za vedení.

 

ÚČET VELOCITY—Digitální účet, který obsahuje veškerou kompenzační činnost, úpravy a platby distribuované společností Nu Skin. Účet Velocity obdržíte v momentě, kdy se stanete Obchodním partnerem. Společnost Nu Skin automaticky a zdarma převede váš zůstatek na Velocity účtu na začátku každého týdenního a měsíčního výplatního období. Za veškeré poplatky spojené s jakýmkoli převodem, který iniciujete, nesete odpovědnost vy. Pro automatické převody je požadována minimální částka [225 Kč]. Na převody, které iniciujete, se nevztahuje požadavek na minimální zůstatek. Velocity účty nehromadí úrok. Váš účet Velocity si můžete prohlédnout prostřednictvím on-line portálu pro Obchodní partnery společnosti Nu Skin.