Jste tam ještě?

POKRAČOVAT

Smluvní podmínky pro komunitu One Global Voice

Tyto smluvní podmínky pro komunitu One Global Voice (Jeden hlas světa) jsou uzavřeny mezi Nu Skin International, Inc., korporací se sídlem v Delaware (společně se všemi jejími přidruženými společnostmi, společně označovanými jako „společnost Nu Skin“), a Vámi („účastník“ nebo „Vy“).

 

Účastníky komunity One Global Voice jsou buď zákazníci společnosti Nu Skin, nebo Brand Affiliate, kteří uzavřeli s Nu Skin Smlouvu Brand Affiliate (obchodního partnera).  Společnost Nu Skin s Vámi chce konzultovat různé aspekty svého podnikání, mimo jiné včetně inovací příležitostí, marketingových plánů a nápadů na nové produkty („diskuse“), což může vyžadovat, aby společnost Nu Skin sdílela určité důvěrné a chráněné informace.  Diskuse mohou zahrnovat online průzkumy, výměnu e-mailů, textové zprávy, schůzky, telefonické rozhovory nebo komunikaci prostřednictvím jiných prostředků či médií. Do těchto diskusí mohou být zapojeni jiní Brand Affiliate nebo zákazníci.  Informace poskytnuté během diskusí mohou zahrnovat důvěrné a chráněné informace, které se společnost Nu Skin na základě písemné dohody zavázala udržovat v přísné důvěrnosti a projednávat je pouze s osobami, které také uzavřely dohodu o důvěrnosti, která se vztahuje na příslušné důvěrné informace.  Účastí v komunitě One Global Voice a v diskusích souhlasíte s tím, že veškeré důvěrné a chráněné informace, ať už je získáte jakýmkoli způsobem, uchováte v nejpřísnějším smyslu důvěrné, jak je dále popsáno níže.

 

1.         „Důvěrné informace“ znamenají jakékoli informace, technické údaje nebo know-how, mimo jiné včetně těch, které se týkají výzkumu, produktových plánů, produktů, plánů uvedení na trh, prognóz prodeje, služeb, marketingových plánů, plánů odměňování, zákazníků, Brand Affiliate (včetně těch účastníků, kteří se účastní jakýchkoli diskusí), trhů a marketingových plánů, obchodních partnerů nebo financí, nebo jakékoli jiné informace důvěrné povahy, které byly sděleny během diskusí mezi účastníkem a společností Nu Skin.  Společnost Nu Skin vynaloží přiměřené úsilí, aby identifikovala informace, které považuje za důvěrné, ale to, že tak neučiní, Vás nezbavuje povinnosti chránit tyto informace, pokud okolnosti zveřejnění a povaha informací jsou důvodem, abyste poznali, že tyto informace jsou důvěrné povahy.
 

2. (a)  Pokud je účastník Brand Affiliate Nu Skin, (i) tyto smluvní podmínky nemění práva nebo povinnosti Brand Affiliate vyplývající ze Smlouvy Brand Affiliate (obchodního partnera) a z Politiky a Postupů a (ii) přijetí těchto smluvních podmínek a účast na diskusích není pro Brand Affiliate základem pro další odměny nebo výjimky podle Plánu prodejních odměn.
 

    (b) Pokud je účastník Členem společnosti Nu Skin, tyto smluvní podmínky nemění práva nebo povinnosti Člena vyplývající ze Smlouvy Člena.

    (c) Vy a společnost Nu Skin souhlasíte s tím, že účelem těchto smluvních podmínek je chránit důvěrné informace a usnadnit diskuse mezi společností Nu Skin a jejími Brand Affiliate a zákazníky.  Tyto smluvní podmínky nevytvářejí mezi Vámi a společností Nu Skin vztah zaměstnavatele a zaměstnance.  V žádném případě nebudete považováni za zaměstnance společnosti Nu Skin a společnost Nu Skin nebude odpovědná za to, aby Vám účast v komunitě One Global Voice jakýmkoli způsobem kompenzovala.

    (d) Souhlasíte s tím, že bez výslovného písemného souhlasu společnosti Nu Skin nebudete důvěrné informace prodávat, kopírovat ani používat jiným způsobem než k výše uvedenému účelu, zejména ne pro svůj vlastní zisk.  Žádné ustanovení těchto smluvních podmínek neznamená, že by Vám byla udělena jakákoli práva na důvěrné informace.  Přijmete veškerá přiměřená opatření na ochranu před neoprávněným použitím, zveřejněním nebo prozrazením důvěrných informací a nebudete inzerovat ani propagovat připravované produkty nebo změny příležitosti Nu Skin dřív, než společnost Nu Skin tyto informace zveřejní.

    (e)  Souhlasíte s tím, že důvěrné informace nezveřejníte, a budete společnost Nu Skin okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném získání, použití nebo znalosti důvěrných informací a neprodleně společnosti Nu Skin poskytnete o takovém získání, použití nebo znalosti veškeré podrobnosti.

    (f)  Pokud se během diskusí dozvíte podstatné neveřejné informace týkající se společnosti Nu Skin nebo některé z jejích přidružených společností, budou tyto informace rovněž považovány za důvěrné informace.  Nesmíte přímo ani prostřednictvím rodinných příslušníků nebo jiných osob či subjektů nakupovat nebo prodávat cenné papíry Nu Skin Enterprises, Inc. (včetně opcí a jiných derivátů cenných papírů) ani podnikat žádné jiné kroky, kterými byste tyto informace osobně využili, dokud se tyto informace nestanou veřejnými nebo nepřestanou být podstatné.  Kromě toho, pokud se v průběhu diskusí dozvíte podstatné neveřejné informace o společnosti, se kterou společnost Nu Skin nebo její přidružené společnosti obchodují, včetně zákazníka nebo dodavatele společnosti Nu Skin nebo jejích přidružených společností, nesmíte obchodovat s cennými papíry této společnosti, dokud se tyto informace nestanou veřejnými nebo nepřestanou být podstatné.
 

3.         BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VÁŠ ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI JE PRO SPOLEČNOST NU SKIN PODSTATNÝM PODNĚTEM K TOMU, ABY SOUHLASILA S TĚMITO SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI A ÚČASTNILA SE KOMUNITY ONE GLOBAL, A BERETE NA VĚDOMÍ A CHÁPETE, ŽE SPOLEČNOST NU SKIN SPOLÉHÁ NA VÁŠ ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI PŘI ROZHODOVÁNÍ O MOŽNOSTI POVOLIT VÁM ÚČAST V KOMUNITĚ ONE GLOBAL.  BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POKUD JSTE BRAND AFFILIATE A VY NEBO JAKÁKOLI STRANA JEDNAJÍCÍ VAŠÍM JMÉNEM, AŤ UŽ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, PROZRADÍTE JAKÉKOLI OSOBĚ JAKÉKOLI DŮVĚRNÉ INFORMACE, MŮŽE SPOLEČNOST NU SKIN PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ OKAMŽITĚ UKONČIT VAŠI SMLOUVU BRAND AFFILIATE (OBCHODNÍHO PARTNERA) A VAŠE DISTRIBUTORSTVÍ SE SPOLEČNOSTÍ NU SKIN BEZ OHLEDU NA PODMÍNKY SMLOUVA BRAND AFFILIATE (OBCHODNÍHO PARTNERA).
 

4.            Souhlasíte s tím, že veškeré nápady, vývoj, návrhy nebo vynálezy, ať už patentovatelné nebo nepatentovatelné, kterými jste přispěli nebo o kterých jste diskutovali během diskusí, budou vlastnictvím společnosti Nu Skin a společnost Nu Skin je může použít způsobem, který uzná za vhodný, aniž by Vám za to musela platit jakoukoli další odměnu. Pokud poskytnete společnosti Nu Skin informace mimo jiné včetně zpětné vazby, jako jsou otázky, požadavky, názory, komentáře, návrhy nebo informace týkající se obsahu některého dokumentu Nu Skin, marketingových materiálů, produktů nebo služeb Nu Skin, tyto informace se považují za nedůvěrné a Nu Skin nemá v souvislosti s těmito informacemi žádné povinnosti a může je bez omezení reprodukovat, používat, zpřístupňovat a distribuovat ostatním.  Společnost Nu Skin bude volně využívat jakékoli nápady, koncepty, znalosti nebo techniky obsažené v takových informacích za jakýmkoli účelem včetně mimo jiné vývoje, výroby a prodeje produktů se zohledněním takové zpětné vazby.
 

5.         Souhlasíte s tím, že Vaše povinnosti podle těchto smluvních podmínek jsou nezbytné a přiměřené k ochraně společnosti Nu Skin a jejího podnikání, a výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neoprávněné zveřejnění nebo použití důvěrných informací způsobí společnosti Nu Skin značnou a nenapravitelnou újmu, že peněžní náhrada škody takovou újmu dostatečně nekompenzuje a že společnost Nu Skin má, mimo jiných opatření k nápravě, právo na okamžitý soudní příkaz vůči Vám a další spravedlivé odškodnění za jakékoli porušení těchto smluvních podmínek, včetně nákladů a přiměřených poplatků za právní zastoupení. 
 

6.  (a) Na Brand Affiliate společnosti Nu Skin a některé zákazníky se může vztahovat rozhodčí doložka v samostatné smlouvě se společností Nu Skin. Pokud jste se společností Nu Skin uzavřeli samostatnou smlouvu, která obsahuje rozhodčí doložku, budou veškeré spory, které vyplývají z těchto smluvních podmínek nebo z Vaší účasti v komunitě One Global Voice řešeny rozhodčím řízením stanoveným v příslušné rozhodčí doložce.

    (b) Ostatní uživatelé.  Pokud jste neuzavřeli samostatnou smlouvu s rozhodčí doložkou, v případě jakýchkoli soudních sporů tímto neodvolatelně a bezvýhradně souhlasíte s tím, že se podřídíte výlučné jurisdikci soudů státu Utah a soudů Spojených států amerických se sídlem v Utahu, které vyplynou z těchto smluvních podmínek nebo budou souviset s těmito smluvními podmínkami nebo s Vaší účastí v komunitě One Global Voice (a souhlasíte s tím, že nezahájíte žádný soudní spor týkající související s uvedeným jinde než u těchto soudů). V případě jakéhokoli soudního sporu se tímto neodvolatelně a bezvýhradně vzdáváte námitek v souvislosti s místem projednávání u soudních dvorů státu Utah a souhlasíte s tím, že nebudete vyhlašovat ani tvrdit u žádného soudního dvora ve státu Utah, že tento soudní proces byl iniciovaný na nevhodném soudním dvoře.